Styrelsemöte nr 3 2002

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2002-03-18

Närvarande:  Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson,  Lotte Lamberth

Torgny Bergström, Lennart Rydberg,  John Edholm

Förhindrade: Sven Erik Johansson, Torbjörn Ahl, Lars Flodmark,  Birgitta Eliasson

Övriga närvarande:  Rune Larsson, Andreas Ohlsson, Carin Olsson, Ruben Bengtsson, Per Ringdahl, Claes Ekberg

 

A. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade representanterna från Bredbandsgruppen och Trafikgruppen som inbjudits speciellt samt styrelsen välkomna till mötet.

 

B. Mötet godkände Byalagets protokoll från styrelsemötet den 25 feb. utan ändringar.

 

C. Gruppernas  redovisning.

Bredbandsgruppen  har genom enkät tillfrågat skälderviksborna om deras intresse för bredbandsanslutning.  Endast ett 30-tal svarade på enkäten, vilket visar att intresset är för litet för att f.n. kunna gå vidare med en gemensam anslutning i  Skälderviken.

Bredbandsgruppen vilar tills vidare och Thomas   Brorsson kontaktar EKTV och kollar dagsläget samt bevakar marknaden.  När läget är bättre återupptar gruppen arbetet med att skaffa  möjligheter till bredbandsanslutning  för  Skälderviken.

Trafikgruppen har observerat att de stora bussarna blockerar framkomligheten för annan trafik när de stannar vid de nya högre avstigningsramperna. Problemet skall diskuteras vidare.

Avfarten från väg 105 och in till Skälderviken anses olämplig. Gruppen undersöker.

Farthindren på norra delen  av Bjärevägen gör  viss nytta, men ännu återstår att lösa fartproblemen på den södra delen av gatan.

Asfalteringen av den renoverade bron över Kägleån återstår.

Barn och ungdomsgruppen har sammanträde i dag och återkommer vid nästa möte med rapport.

Seniorgruppen har noterat att kommunen stoppat försäljningen av tomterna för det planerade äldreboendet. Införandet av maxtaxan har medfört platsbrist för barndagvården och de gamla lokalerna kan behövas som reserv.

Miljö och Natur hade möte den 6 mars. Protokollet enligt bil 1.

Historiegruppen träffas varannan torsdag och arbetar f.n. med material för Skäldervikens 150-års  jubileum  där man bl.a. planerar en skärmutställning.

Grannsamverkan får kontinuerligt uppgifter från polisen om inträffade brott i vårt område.

Tennisgruppen förbereder byte av nät runt tennisbanan.  Torbjörn Ahl  efterlyser fler sponsorer för tennisbanan.

Strand och brygga arbetar med förberedelser för montering och förbättring av badbryggan på Sven Jons udde inför kommande badsäsong

 

D. Val av vice ordförande.

Till vice ordförande i styrelsen för  Skeldervikens Byalag valdes Lennart Rydberg

 

E. Hemsidan. 

Torgny berättade om olika alternativ att få en hemsida för Byalaget.  Dagens möjligheter är att hyra domän från Caldi eller att Ängelholms kommun blir vår ingångsväg till hemsidan. Torgny arbetar vidare för att få ett ekonomiskt bra alternativ som dessutom ger oss frihet att utforma sidan som vi önskar. Torgny återkommer med förslag till lösning.

 

F. Skrivelser.

Thomas Brorsson har sänt ett brev till Hans Wallmark med några synpunkter på för oss angelägna frågor, samt ett tack för hans medverkan vid vårt årsmöte.

Brevet är bilaga nr 2.

 

G. Övriga frågor.

Ruben Bengtsson uppmärksammade styrelsen på de hälsoproblem som kan uppstå för känsliga personer som befinner sig inom strålningsfältet från de radiomaster som sätts upp vid utbyggnaden av det nya 3 G nätet.

Ruben kommer att informera styrelsen vidare när nya rön eller iakttagelser görs. Styrelsen har mottagit informationen och följer utvecklingen.

 

H. Nästa styrelsemöte.

 

Hålls i ÄSSS klubbhus kl. 18,45 den 15 april.

OBS! Ändringen.

Medlemmarna i grupperna Natur och Miljö samt Strand och Brygga inbjuds av gruppledarna att delta i mötet.

 

Sekreterare John Edholm
Ordförande Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.