Styrelsemöte nr 2 2002

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2002-02-25
 

 

Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Torgny Bergström, John Edholm
Förhindrade: Sven Erik Johansson, Torbjörn Ahl, Lars Flodmark, Lotte Lamberth, Lennart Rydberg, Birgitta Eliasson

A. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade styrelsen välkomna till mötet.

B. Mötet godkände Byalagets protokoll från styrelsemötet den 14 jan. utan ändringar.

C. Gruppernas redovisning :

Trafikgruppen har blivit observerade på att Varvsvägens anslutning mot väg 105 inte har någon synlig begränsning mot det djupa diket norr om avfarten. Jan Jansson kontaktar kommunen. 

Seniorgruppen

har haft möte 2002-02-11. Protokollet bifogas som bilaga 1.Miljö och Naturgruppen

har kallat medlemmarna till möte den 6 mars kl. 19oo i Errarps skola .Strand och Brygga

kommer att kalla medlemmarna till gruppmöte i senare delen av mars eller i början av april.D. Årsmötet.

Det justerade protokollet från årsmötet överlämnades till styrelsen, liksom verksamhetsberättelsen för år 2001.

E. Inbjudan till arbetsgrupper att delta i styrelsemöte.

För att få en bättre insikt i arbetet inom Byalagets styrelse kallas medlemmarna i respektive grupper genom gruppledarna till styrelsemöten enligt följande schema:

18 mars Bredband och Trafik

15 april Miljö och Natur samt Strand och Brygga

13 maj Historiska gruppen samt Seniorgruppen.

Dessa sammanträden hålls i ÄSSS klubbhus för att få plats med fler deltagare.

F. Skrivelser.

Byalaget har fått inbjudan att delta i årsmöte i gruppen SLUG.

Ingen i byalagets styrelse har möjlighet att delta i mötet på föreslagen tid.

Byalaget har i skrivelse till Ängelholms kommun föreslagit att belysningen på Källvägen förlängs upp till den belysta motionsslingan i Valhallsskogen.

I svaret från Kommunstyrelsens arbetsutskott meddelas att kommunen inte är beredd att utöka belysningen så länge ett långsiktigt nyttjandeavtal med ägarna saknas.

G. Övriga frågor.

Hemsidan.

Thomas och Torgny har besökt ”Caldi” och diskuterat olika formar för hemsida för Byalaget. Olika förslag lämnades. Frågan kommer att behandlas ytterligare vid nästa möte i Byalaget.

FBU-lägret.
 

 

Efter tidningsartiklar om FBU lägrets försäljning beslöt styrelsen att ordföranden skriver till Ä.kommun med begäran om att:

-ingen järnvägshållplats anordnas vid lägret.

-plats reserveras för att förlänga Aspvägen ner till järnvägen och planerad järnvägsundergång

-den befintliga gångvägen öster om järnvägen behålles i hela sin sträckning 

H. Nästa styrelsemöte.

Hålls i ÄSSS klubbhus kl. 18,45 den 18 mars.
OBS! Ändringen

Sekreterare John Edholm

 

Ordförande Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.