Styrelsemöte nr 7 2001

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-09-17


Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Torbjörn Ahl, Birgitta Eliasson, ( del av tiden), John Edholm
Förhindrade: Torgny Bergström Brith Åberg, Lars Flodmark, Sven Erik Johansson, Lotte Lamberth, Britt Bengtsson samt samordnare Lene Hansson
A. Ordföranden Thomas Brorson hälsade styrelsen välkomna till kvällens möte vilket för första gången var förlagt till sammanträdesrummet i Errarps nya skola.
B. Byalagets protokoll från styrelsemötet den 20 aug. godkändes utan ändringar.

C. Grupperna redovisade :
Tennisgruppen
har haft en bra sommar. Gruppen skall vid tillfälle föranstalta om målning av stugan.
Seniorgruppen har sitt möte den 21 aug. och har därför inget nytt att rapportera.
Historiegruppen väntar med sin start till dess de fått lokalfrågan löst.
Trafikgruppen meddelar att kommunen nu börjat montaget av de utlovade farthindren på Bjärevägen.
Barn och ungdomsgruppen hade inget nytt att rapportera.
Strand och Brygga har tagit upp bryggan och lagt den på stranden klar för transport till vinterförvaring. Gruppen kommer att kallas till möte där utvärdering av sommaren skall göras liksom hur vi kan förbättra konstruktionen för att klara kommande stormar.
Hamnposten som denna gång var ett extra nummer som handlade om den nya Errarps skola har distribuerats.
D. Lokalt utvecklingsarbete.
Styrelsen diskuterade utifrån formuläret för översiktsplanarbete hur samhället skall kunna utvecklas ytterligare i den riktning vi önskar. Kapitlen 4 och 5 ger viss vägledning i dessa frågor och kommer att överlämnas till styrelsen. Frågan behandlas vidare vid nästa möte.
E. Jubileum år 2002, Skälderviken 150 år
Frågor som bör aktualiseras med tanke på samhällets jubileum behandlades.
När började samhället byggas? Lennart Rydberg ”arkivforskar” och frågar bland äldre skälderviksbor allt som går att få svar på om samhällets uppkomst mm och som kan vara intressant i sammanhanget.
Samtalen återupptas vid nästa styrelsemöte
F. Inbjudan till bygdeforum Lene Hansson inbjuder representanter för byalaget att delta i bygdeforums möte i stadshuset torsdagen den 4 okt. kl 18.30 på 3:dje våningen.
Stadsarkitekten Elisabet Weber kommer bl.a. att ge sin syn på de lokala utvecklingsgruppernas betydelse.
Till att representera Skäldervikens byalag utsågs Thomas Brorsson, Evy Jansson samt Torgny Bergström
G. Skrivelser
1. Inbjudan har kommit att delta i sammanträde angående ”Agenda 21” den 12 okt. Thomas kontaktar Britt Åberg för ev. deltagande.
2. Ur anteckningarna från Plankommitténs möte den 22 sept. står att läsa att något avtal om Pågatågsstation i Skälderviken ännu inte träffats med Banverket, men att kommunens krav om ett sådant avtal kvarstår och skall finnas med för att ”detaljplan 3” skall antas
H. Övriga frågor
Maud Borg Viktoriagården Vejbystrand, tidigare boende i Skälderviken, har lämnat generösa gåvor till Byalagets verksamhet. Evy Jansson har överlämnat en blomma som tack, samt lovat hålla kontakten och se till att Hamnposten, som Maud uppskattar, överlämnas när nya nummer utkommer.
I. Nästa möte
Enligt tidigare bestämd mötesordning blir mötet måndagen den 15 okt. kl 18.45 och pågå till senast kl 21.30. Sammanträdet kommer att hållas i nya Errarps skola.
Planerade mötesdagar är vidare 19/11 samt 17/12.

ThomasBrorsson Ordförande
John Edholm Sekreterare

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.