Styrelsemöte nr 5 2001

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-05-23

Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Torbjörn Ahl, Torgny Bergström, Birgitta Eliasson, Lotte Lamberth, John Edholm

Förhindrade: Brith Åberg, Lars Flodmark, Sven Erik Johansson,

Britt Bengtsson samt samordnare Lene Hansson

Ordföranden Thomas Brorson hälsade styrelsen välkomna till kvällens möte som var förlagt till förskolans lokaler på Bjällerödsvägen.

A. Val av sekreterare.
Britt Bengtssons  avsägelse av  uppdraget som ordinarie sekreterare godkändes.

Till ordinarie sekreterare valdes John Edholm och till v. sekreterare valdes Birgitta Eliasson. Valet gäller fram till nästa årsmöte.

B. Föregående styrelseprotokoll godkändes.

C. Grupperna redovisade :
Seniorgruppen har nästa sammanträde den  28 maj. Inget besked ang. seniorboende  från Ä. kommun

Barn och ungdomsgruppens anteckningar från möte den 17 april bifogas. Bil 1.

I den tidigare bland Skälderviksborna utdelade inbjudan har tillägget gjorts att barn under 12 år har gratis servering på festen den 16 juni. Anmälan före den 5 juni. Ny inbjudan bifogas ( Bil 2 ).  Inbjudan kommer även att införas i Hamnposten, men då endast till eftermiddagens lekar.

Trafik och kommunikation har ringt Tommy Wiberg angående belysning på gångvägen väster om järnvägen i höjd med jolleslipen.

Bärarlaget har tillfrågats om pris på flyttning av godsmagasinet till hamnen. Erforderliga tillstånd är ej klara .

Ang. hastighetsnedsättande åtgärder kommer en övergripande disk. att genomföras under hösten ev. under medverkan av Tommy Wiberg från Ä kommun.

Naturgruppen  har haft fågelvandring med Jan Jansson som guide den 27 april.

Torgny  rapporterade från en träff med Lars Gustafson  och den socialdemokratiska partigruppen  som hade inbjudit allmänheten  till information om av konsortiet planerad byggnation av 40 villor i Valhallsskogen. Socialdem. gruppen motsätter sig förslaget och rekommenderar byggnation längs väg 105  norr om infarten till Skälderviken.

Strand och Brygga har hämtat och monterat badbryggan. Tyvärr kom det en kuling från NW och slog loss de yttersta bryggdelarna. Bryggan skall snarast repareras.

Tennisgruppen meddelar att banan är spelklar. Banan har vältats med tyngre vält för att göra banan jämnare. Nätet runt banan skall bytas ut mot nät från skolbygget. Banhyran är satt till 40 kr /timme.  Behovet av stuga på tennisplanen och ev reparation av befintlig skall utredas.

Historiegruppen  kommer att ha säsongsavslutning den 31 maj  för att återkomma till hösten.

Lennart , Torgny och John skall träffas i hamnen och utarbeta förslag till underhålls-program för ankaret och kanonen, som ligger där utsatta för väder och vind.

D. Inkomna skrivelser
1. E-mail  från Lene angående parkering vid spårområdet.

2. Lene har sänt mail.  Hur bevara  Vahlhallsskogen?  Ett sätt kunde vara att dokumentera området  att lista växter (Evy), inventera fågellivet (Jan) och något om fornlämningarna samt försöka göra området till naturvårdsområde.

3. Bygdeforum inbjuder till träff i ”Ormgropen”  angående bredband den 28 maj. Torgny , Sven Erik och John  följs åt och representerar Skeldervikens Byalag.

4. Inbjudan till distanskurs i webbdesign. Kursen genomförs vid folkhögskolan i M. Ljungby . Anmälan senast 25 maj . Bil  3

E. Nästa möte
Enligt tidigare bestämd mötesordning blir mötet måndagen den 18 juni kl 19oo i förskolans lokaler på Bjällerödsvägen

Thomas Brorsson  Ordförande

John Edholm v. Sekreterare

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.