Styrelsemöte nr 3 2001

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-03-12

Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg,. Britt Bengtsson, Brith Åberg, Lars Flodmark, Birgitta Eliasson,

John Edholm samt samordnare Lene Hansson

Förhindrade: Torgny Bergström, Lotte Lamberth, Torbjörn Ahl,

Ordföranden Thomas Brorson hälsade styrelsen välkomna till kvällens möte som var förlagt till möteslokalen på restaurang Valhall.

A. Föregående styrelseprotokoll godkändes.

B. En ny arbetsgrupp har bildats.  Gruppen konstituerades den 6 mars under namnet ”Bredbandsgruppen”, se bilaga 1

C. Grupperna redovisade:

Barn och ungdomsgruppen planerar möte i april.

Trafik och kommunikation har observerat att vissa gator saknar trottoar, dessa skulle troligen bli säkrare med sådan. Jan Jansson för upp  frågan  till Tommy Wiberg  vid  Ängelholms kommun.

Historiegruppen arbetar vidare efter sitt sammanträdesprogram och gläder sig åt att Britt kommit tillbaka bl.a. för att hålla ordning på gruppens papper.

Miljö & Natur kommer att bestämma vårens träffar och program. Kommunen har lämnat tillstånd till att 9 st markerade träd i ”Kurre skog” fälls av gruppen som behåller veden och kan sälja denna. Trädfällningen skall ske den 24 mars.

Strand & brygga kommer att träffas och bestämma vårens program samt datum för utläggningen av badbryggan.

Seniorgruppen presenterade skisser över området där ett ev seniorboende kan bli aktuellt.

 D. Inga inkomna eller avsända skrivelser fanns att presentera.

E. Firandet av Valborgsmässoaftonen på Sven Jons udde diskuterades. Man vill undvika en upprepning av förra årets något ”stökiga” tillställning. Styrelsen anser att närvaron av fler vuxna skulle minska risken för busliv.  En affisch tas fram i samråd med scouterna och utdelas i Skälderviken dagarna innan. Thomas diskuterar förslaget vid nästa möte.

F. Thomas B. Rapporterade från årsmötet i föreningen ”Västkustbanans framtid”.

G. Arbetet med översiktsplanen presenterades av Lene.  Mötet på Errarps skola dit allmänheten inbjudits var välbesökt. Grupparbetena fungerade bra och gav viss indikering på vad skälderviksborna vill.  Att skogen inte exploateras ytterligare var ett klart krav  som framkom vid mötet,  liksom att Skälderviken bör  få en pågatågsstation.

Synpunkterna kommer senare att diskuteras i arbetet med utvecklingsplanen där målen kommer att prövas i flera omgångar.

H. Övriga frågor.

Det förslag till utformning av torget som Natur & Miljö gruppen gjort har överlämnats till Kennet Larsson på Ängelholms kommun. Han meddelar att de planerar att låta en trädgårdsarkitekt arbeta vidare med detaljutformningen för att få ett gott resultat.

Berit Fribrock från Fornminnesföreningen vill diskutera underhåll mm av de bronsåldershögar som finns i Skälderviken.  Styrelsen beslutade att inbjuda henne till ett lämpligt styrelsemöte där frågorna kan preciseras och diskuteras.

Kyrkstigen diskuterades.  Frågan hänskjuts till historiegruppen för utarbetande av förslag till dokumentation vad beträffar sträckning,  samt dagens behov som färdled.

I. Nästa möte blir den 23 april kl 19oo på förskolan. Dagens protokoll utgör även kallelse till detta styrelsemöte.

J. Ordföranden avslutade mötet och vände sig speciellt till de två representanterna från ”Källan” som deltog under mötets senare del och tackade dem för den hjälp vi fått vid bl.a  Knutsfesten  samt för det intresse de visat för byalagets arbete.

Thomas Brorsson Ordförande

John Edholm v sekreterare

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.