Styrelsemöte nr 2 2001

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-02-19

Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, , Torgny Bergström,

Lennart Rydberg, John Edholm.

Förhindrade: Britt Bengtsson, Brith Åberg, Lars Flodmark, Lotte Lamberth, Torbjörn Ahl, , Birgitta Eliasson, samt samordnare Lene Hansson

A. Ordföranden Thomas Brorson hälsade alla välkomna  och  kunde finna att endast hälften av Byalagets styrelse hade tillfälle att komma denna kväll.

B. Föregående styrelseprotokoll godkändes.

Även årsmötesprotokollet  genomlästes varvid konstaterades att monumentet vid hamnen bör  snyggas till  och huset på tennisbanan målas.

Ledarna för historiegruppen respektive tennisgruppen planerar och sammankallar  (inbjuder till) någon kväll med arbete i trivsam samvaro och med arbetskläderna på .

C. Beträffande Hemsidan kontaktar Thomas Brorsson  Rolf  och Martin Johansson till nästa möte angående våra möjligheter att få hjälp med hemsidan.

Lene har översänt information om förhandlingar med Telia om att starta bredbandsföreningar  i Hjärnarp och Höganäs.

D. Grupperna redovisade :

Jan Jansson  upplyste att Bo Gustafsson  fått förfrågan från Banverket om att ” Smedjan ” i hamnen skulle flyttas för att ge plats för provisoriskt spår under järnvägens byggtid. Förfrågan har dock avvisats och Byalaget motsätter sig helt  detta förslag.

Björn Berseus kommer att ta upp  frågan med Banverket om det är nödvändigt  att tågen tutar i så stor omfattning som nu sker.

Evy rapporterade att arbetet med äldreboendet  rullar på och att Ulf Leeman och Pontus Möller diskuterar skisser hur ett äldreboende skall kunna lösas på tomten där  dagens förskola ligger.

Lennart Rydberg ville framföra ett stort tack till Historiegruppens damer som ställt upp och bakat bröd samt hjälpt till att ordna årsmötets lekamliga del.

E. Thomas Brorsson kommenterade inkomna skrivelser:

Ä kommun har meddelat att vår skrivelse om utökad belysning  på träningsslingan  i Valhallsskogen  remitterats  till tekniska kontoret för utredning av förslag och genomförande.

Stadsarkitekten har meddelat att framtagningen av Översiktsplan 2002 skall ske i nära samråd med byalagen och har meddelat tider för att informera om denna.

För  Skälderviken kommer dels en utställning i biblioteket den 12 mars och dels den 8 maj , samt ett möte i matsalen i Errarps skola  kl 19 oo den 8 mars.

G. Efter valet av ordförande vid årsmötet konstituerades resten  av styrelsen enligt följande:

Ordförande                                  Thomas Brorsson

v.ordförande                               Lennart Rydberg

Kassör                                             Torgny Bergström

Sekreterare                                  Britt Bengtsson

v. sekreterare                                                          John Edholm

Detta innebär ingen förändring mot förra året.

H. Nästa möte blir den  12 mars kl 19oo med samling i förskolan.

Därefter kommer gemensam avfärd att ske till restaurang Valhall där dagens möte hålls.

Övriga inbjudningar sköts av de  som fått uppdraget.

Ingen ytterligare kallelse utöver protokollet kommer att utsändas för styrelsen.

I. Under övriga frågor diskuterades ett antal synpunkter som inkommit från skälderviksbor. Frågorna kommer att behandlas vidare vid kommande möten

Thomas Brorson    Ordförande

John Edholm v. sekr

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.