Styrelsemöte nr 1 2001

Protokoll fört vid Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-01-22 

Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Birgitta Eliasson, Torgny Bergström, Lennart Rydberg, John Edholm.

Förhindrade: Britt Bengtsson, Brith Åberg, Lars Flodmark, Lotte Lamberth, Torbjörn Ahl, Lene Hansson

Adjungerad: Karl Magnus Lundgren

A.

Ordföranden Thomas Brorson hälsade alla välkomna och vände sig speciellt till Karl

Magnus som kommer från Pomona området, där man planerar någon form av byalagsverksamhet. Alternativen för Pomona kan vara att bilda en egen byalagsgrupp eller ett samgående med t.ex. Skälderviken .

B.

Föregående protokoll godkändes.

C.

Verksamhetsberättelsen finslipades i texten och skall kopieras i 20 ex efter utskrift för att kunna lämnas till intresserade vid årsmötet.

Lennart skall organisera ”fikat” till årsmötet den 5 feb kl 19oo i ÄSSS klubbhus.

Jan Jansson har nyckel och öppnar och visar var ”grejerna” finns.

Thomas beskrev vad aftonens program skall innehålla och vilka uppgifter grupperna skall svara för.

D.

Tomas fick mötes uppdrag att kontakta Rolf Johansson angående möjligheterna att få hjälp med att organisera en hemsida för Skeldervikens Byalag.

E.

Gruppernas redovisning av pågående och planerade eller avslutade projekt.

-Seniorboendet redovisades av Evy och framgår av bil 1.

-Barn och Ungdomsgruppen redovisades av Birgitta och framgår av bil 2.

-Natur och miljö samt Strand och Brygga där redovisade Torgny resultatet av mötet med Kenneth Larsson på Ängelholms Kommun. Punkterna har sammanställts i bil 3.

Torgny, som även är kassör redovisade vår ekonomiska ställning , vilken framgår av bil 4.

-Historiegruppen samt Grannsamverkan kommer att fortsätta sin verksamhet i stort sett som tidigare, rapporterade Lennart.

-Trafikgruppen arbetar vidare på att få pågatåg till Skelderviken, redovisade Jan

-Strand och Brygga har gått i ”ide” efter det att bryggan blev upptagen för vinterförvaring, men kommer att kalla till möte inom den närmaste tiden för att vaska fram önskemål och idéer inför sommarens badliv tror John.

F.

Thomas Brorson kommenterade inkomna skrivelser.

G.

Thomas meddelade att Ängelholms kommun lämnat besked om att ankaret eller ”monomentet över hamnens byggande” vid infarten till Hunnabadet inte kommer att flyttas på grund av dubbelspårsutbyggnaden.

Ev planering för att skydda och bevara ankaret mm kan därför påbörjas.

H.

Följande mötesdagar för Byalagets styrelse bestämdes :

19 februari, 12 mars, 23 april, 21 maj, 18 juni

I.

Nästa möte blir den 19 februari kl 19oo i förskolan.

Dagens möte avslutades av ordföranden som tackade deltagarna.

Ingen ytterligare kallelse kommer att utsändas.

 

Thomas Brorson Ordförande

 John Edholm v. Sekr

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.