Till Kommunstyrelsen om Järnvägen, dubbelspåret

28 november 1999 

Kommunstyrelsen 
Ängelholms kommun

Ängelholm Dubbelspåret med omgivning, genom Skälderviken. Den förestående ombyggnaden av järnvägen kommer att påverka oss som bor och vistas i Skälderviken under lång tid framöver. De stora ingreppen i naturen gör att vi vill vara med och påverka. Estetiska hänsyn skall väga tungt. Harmoni och skönhet skall genomsyra hela projektet. Skeldervikens Byalag kräver därför att få vara med om utformningen av bullerskydd, staket, järnvägsbankar, vägbankar och allt i samband med utbyggnaden. Utseendet på den nu färdiga vägbankarna m.m. vid undergången vid Lingvallen är ett bra exempel på att det går att göra det bättre. 

1. Gärna sprängsten i järnvägsbanken men runda stenar på ytan. Använd lokalt material. 

2. Slänterna runt undergångar kan kläs med t.ex. storgatsten och inte som vid Lingvallen grov mackadam. 

3. Fylla ut med ”hyllor” där så är möjligt för att bryta den långa enformiga järnvägs-banken. 

4. Utgå från Mats Gustavssons förslag till skötselplan, som tillkommit i samarbete mellan Skeldervikens Byalag och Tekniska Kontoret, Ängelholms kommun. Återställ med material från platsen. Ingen ”toppning med matjord”. 

5. Staket av gedignare material än Gunnebonät utmed hela sträckningen. 

6. GC-vägen på västra sidan, om järnvägen, bör inte vara bredare än den nuvarande. 

7. Bassängen vid Lingvallen. Välta sidorna och fylla med material från platsen. 

8. Vi önskar GC-väg på östra sidan om järnvägen mellan Lingvallen och FBU-lägert. 

9. Rensa från sten så att en liten strand bildas vid Sven Jons uddes norra del. 

10. Lägga ut en stenpir på land som underlag för vår badbrygga, vid Sven Jons uddes norra del. (Arbetet bör utföras vid lågvatten så att vattendom ej får anses behövlig) 

11. Toalett för badande med flera vid Sven Jons uddes norra del. 

12. Cykelparkering vid Hunnabadets norra del i anslutning till GC-vägen. 

13. Gamla hamnplanen bör återfår karaktär av hamnplan. Ej asfalt. Gärna storgatsten. 

14. Vi vill ha så lite motorfordonstrafik som möjligt norr om båtrampen. Bara för boende. Vi vill inte ha parkering på gamla hamnplanen och i klitterna. 

15. Vara med och planera den framtida parken, så att den färdigställs i samband med övrigt byggande, på det gamla ranger området. Vad gör vi med godsmagasinet? 

16. Verka på alla fronter för en Pågatågsstation. 

17. Utformningen av muren längs Valhallsvägen är viktig. 

Med vänliga hälsningar 
Thomas Brorson,  Torgny Bergström 
Skeldervikens Byalag, Thomas Brorson, Matrosvägen 1, 262 61 Ängelholm

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.