Från motståndare till byggenskapen på Hotelltomten, Lotsen 15 m.fl.

Till
Ängelholms kommun
Kopia
Skeldervikens Byalag

Ärende:
Synpunkter på byggnationen vid gamla Restaurang Skälderviken.
Vi har genom Hamposten blivit informerde om Skeldervikens Byalags förslag för hotelltomten i en arkitekttävling.
Dessutm finner vi det märkligt att man kan gå ut med en arkitekttävling innan alla fastigheter är inköpta och statsplaner fastställda.
Våra synpunkter berör inte fastigheten lotsen (Restaurang Skälderviken). Även Byalagets ide om ”komfortboende” för äldre kan vara befogade, tror vi inte att detta är den ratta platsen.
De som undertecknat denna skrivelse anser att det inte skall ske någon bebyggelse i nuvarande parken av följande skäl:

1. Den planerade byggnationen vid gamla Restaurang Skalderviken på 20-25 bostadsrätter utgör en tillräcklig ”förtätning”av bebyggelsen i aktuellt område, ytterligare bebyggelse inåt i området skulle störa nuvarande bebyggelseform.

2. Befintligt parkområde med tillhörande lekplats och tennsbana utgör en oas och utnyttjas frekvent av bamfamiljer, barndaghem, för tennisutövande, och som promenad och träffpunkt för äldre.

3. Ett samhälles form och utveckling kräver att befintliga grönområden bevaras, speciellt med tanke på byggnationen i punkt l då det kommet att bli ett ökat behov att utnyttja parken.

4. Skäldervikens äldsta park har ett historiskt intresse med träd som inte går att återskapa.

Sammanfattning
Vi som undertecknat denna skrivelse kommer på alla sätt att motarbeta och överklaga byggnation i parkområdet.

Kategori: Artiklar | Kommentera

Till Stadsarkitektkontoret om Översiktsplanen 2002

Ängelholms kommun
Stadsarkitektkontoret
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm
Ängelholm 2003-04-28

Angående Översiktsplan 2002.

Skeldervikens Byalag har vid två olika tillfällen inbjudit till stormöte angående Översiktsplanen 2002. Följande frågor har kommit upp och vi vill gärna att dessa beaktas vid planens slutgiltiga utformning.

1. Vi tycker att det är viktigt att planeringen av en östlig dragning av Västkustbanan får en sådan utformning att all tågtrafik kan gå denna väg. Alltså skall även snabbtågen kunna trafikera sträckan!

2. Mellan Vinkelvägen (där Haak uppför 6 nya villor) och Järnvägen finns det ett grönområde som sträcker sig, parallellt med spåret, från slutet på Lägervägen och bort mot Lingvallen. På Översiktsplanen är inte området markerat som grönområde. Vi är mycket angelägna om att denna del bevaras som ”allmänning”.

3. Badplatsen vid ”Hunnabadet” är vitt. Skall ha samma markering som övrig strand i kommunen tycker vi.

Byalaget i Skälderviken är mycket positiva till det sätt som samrådet har genomförts. Information är viktigt och Stadsarkitektkontoret har välvilligt ställt sig till förfogande för att klargöra våra frågeställningar. Tack för ett mycket trevligt bemötande!

Med vänlig hälsning

Thomas Brorson
Ordf. Skeldervikens Byalag
Matrosv. 1
262 61 Ängelholm

Kategori: Artiklar | Kommentera

Från Tekniska nämndens arbetsutskott om Torget i Skälderviken

ÄNGELHOLMS KOMMUN                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämndens arbetsutskott 2003-08-14

§ 27

Kostnadsberäkning Torget i Skälderviken

Skeldervikens Byalag har i brev framfört önskemål om upprustning av torget i Skälderviken. En grupp inom Skeldervikens Byalag har arbetat med miljön i centrala Skälderviken. Gruppen tog fram förslag där man önskade en bättre helhet mellan ICA-affären och torget, omdisponering av parkeringsplatserna, ny beläggning mm. Lina Nygren, anlitad av stadsarkitektkontoret, har hjälpt gruppen. Nu önskar Byalaget att Tekniska nämnden ger berörda instanser i uppdrag att gå vidare så ett nytt uppsnyggat torg kan stå klart under 2004.

Tekniska nämnden gav 2003-06-05 Tekniska kontoret uppdraget att kostnadsberäkna den ritning över torget som Lina Nygren har tagit fram.

Tekniska kontoret redovisar ett arbetsmaterial i vilket anläggningskostnaderna beräknas till 805 tkr exklusive detaljprojektering, varav 180 tkr utgör arbeten på affärsfastigheten.

Arbetsutskottet konstaterar att projektet i storlek och beräknad kostnad är så omfattande att det påverkar såväl andra planerade park/torgprojekt som flerårsplanen.

Arbetsutskottet beslutar

Tekniska nämnden föreslås besluta att Skeldervikens Byalag meddelas, att den skissade omfattningen av upprustningen av Torget i Skälderviken medför att nämnden kan föra in projektet i budgetarbetet tidigast för år 2006.

Kategori: Skrivelser | Kommentera