Torget – ICA Källan

torget_2009Den 21 januari var skälder-viksborna inbjudna till möte om ombyggnad av torget och utbyggnad av ICA Källan. Det blev ett givande möte med många synpunkter.

Parkingengör Maria Birgander kommer tillsammans med anlitad landskapsarkitet att ta fram ett par förslag som kommer att presenteras på ett möte senare i vår. Förslagen kommer också att finnas på kommunens hemsida.

Vi återkommer med kallelse till det mötet.

Kategori: Artiklar | Kommentera

Styrelsemöte nr 8 2007

Protokoll nr 8 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2007-11-08

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, Britt Bengtsson, Kerstin Paulsson, Ulla Lind, Lars Johnsson, Torgny Bergström,
Övriga närvarande: Bertil Sjölin

1. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

2. Till sekreterare valdes Torgny Bergström

3. Gruppernas redovisning:
Seniorgruppen
har utsett Ulla Lind till vice gruppledare. Gruppen kämpar för att vi skall få behålla distriktsköterskemottagningen i Skälderviken. Evy har talat först med Henrik Hammar och sen Marie Ljung och enligt dem skall mottagningen vara kvar.
Strand och brygga. Ingen representant närvarande.
Historiegruppen. Har förhoppningen att kunna ordna en rundvandring i de äldre delarna av Skälderviken. Samlar nu in fakta om hus och platser till ett häfte.
Miljö och natur. Inget att rapportera.
Grannsamverkan. Grannsamverkan i Ängelholm hade informationsmöte på stadshuset den 29/10. Från Skälderviken deltog ca 10 personer.
Släktforskningsgruppen Fortsätter att dokumentera de äldsta husen i Skälderviken.
Fotogruppen Almanacka är tryckt och kommer att delas ut i slutet av november.
Tennisgruppen. Ingen representant närvarande.
Trafikgruppen har fått gehör för sin önskan att se över parkeringsplatsen utmed järnvägen nedanför Hoppet. Bl.a. inte höja upp parkeringen i gatuplan och lite fler platser.

4. Övriga frågor.

1. Knutsfirande.
Johanna har inte hittat några som vill hjälpa till att tillsammans med kyrkan ordna firandet. Kerstin Paulsson tar på sig att med hjälp av bl.a. Johanna och historiegruppen samordna så att det blir ett firande på torget som för några år sen. Det blir den 19 januari.
2. Stormötet 21 november.

Historiegruppen tar på sig att brygga och servera kaffe, Karin Rönnertz bakar. Thomas ordnar muggar m.m.
4. Byalag och intresseföreningar samarbete med kommunen.
Lene Hansson har nu skrivit till alla föreningar i kommunen och frågat om man vill ha mer organiserat sammarbete med tekniska kontoret. På det svarar Skäldervikens byalag ja.
5. Hanmposten planeras att delas ut i början på januari. Manusstopp 6/12. Vi tar tacksamt emot bidrag.
6. Järnvägen. Vi har fått gehör för en hel del av våra synpunkter, men känner det som segt att  hela tiden behöva bevaka och påminna. Vi fick ju till en parkerinsplats för cyklar vid nergången till Hunnabaden, den vill vi ha tillbaks. Vi vill också att staketen utmed järnvägen skall stå så nära spåren som möjligt så att de går att hålla snygga för det som är innanför staketen sköts av banverket (alltså inte).
7. Enkät från ”Hela Sverige skall leva” Britt fyller i den.

8. Mötet avslutades av ordföranden.

Nästa styrelsemöte den 6 december

Vid protokollet Torgny Bergström
Justeras Thomas Brorsson

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 5 2007

Protokoll nr 5 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2007-05-30

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, Britt Bengtsson, Torgny Bergström, Johan Flodmark, Lennart Rydberg, Lars flodmark. Adjungerad under genomgång av dubbelspårsritningarna, Lennart Björk.

1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående mötes protokoll från styrelsemöte nr 4 upplästes och justerades.

3. Gruppernas redovisning.
 
Grannsamverkan: Alla skyltar har kontrollerats och skadade har bytts ut.
Historia: Gruppen har haft sammankomst som avslutning på vårterminen.
Miljö o Natur:
Mötet med perkingenjören Maria Birgander har ännu inte blivit av men kommer att bli det rätt snart.
Växt och fågelskådning har genomförts med ovanligt stort deltagarantal.
Städning av stranden har genomförts med rätt få deltagare.
Senior:
Gruppen har haft möte hos Else Ehrstedt.
Strand o Brygga:
Bryggan är utlagd under fyra arbetspass i slutet av april och början av maj. Flotten ligger ännu på land i avvaktan på högre vattentemperatur.
Tennis:
Det av ordföranden upprättade förslaget till avtal med Skånes Gymnastikförbund avseende nyttjanderätt till mark för tennisbana på Lingvallen har ännu inte påtecknats eller ens kommenterats av förbundet. Vi avvaktar eftersom den gamla banan kommer att användas även denna sommar. Rustning av banan kommer att göras den närmaste veckan. Personlig kallelse och anslag på banans nätstängsel om arbetstider.
Trafik o Kommunikation:
Ingen representant och inget att rapportera.
Släckt o Hembygdsforskning:
Gruppen har haft möte 2007-05-22. Mötesprotokollet bifogas detta protokoll som bilaga 1.
Foto:
intet att rapportera.

4. Övriga frågor.
1. Dubbelspåret. Thomas medförde ”dubbelspårsritningar” i plan och sektion för sträckan Lingvallen- bron över Rönne å. Ritningarna granskades ingående med följande kommentarer som resultat.
– Sektion 212 600, staketet står vid släntfoten långt från spåret. Vi vill att staketet placeras närmare spåret på släntkrönet så att slänten kan skötas från ut utsidan. För hela sträckan, gäller att staketet skall stå så nära spåret som möjligt för att möjliggöra skötsel av marken.
– Sektion 213 160, befintlig dagvattenledning under järnvägsbanken är underdimensionerad och måste bytas till större.
– Sektion 213 460, Gångvägens anslutning till Lägervägen och Valhallsvägen bör omstuderas så att om möjligt gående längs Valhallsvägen väster ut inte behöver gå in en bit på Lägervägen för att fortsätta Valhallsvägen norr ut.
– Sektion 213 650- 680, här vill vi på platsen diskutera utformningen av området mellan Valhallsvägen och järnvägen med Banverket.
2. Hamnposten. Thomas skriver en artikel med anledning av Byalagets tioårsjubileum och Britt skriver en om Hembygds- och släktforskning.
Manusstopp är den 1 juni.
3. Mötesschema för hösten 2007. Thomas redogjorde för sitt förslag som godtogs av styrelsen att fastställas då det samverkats med Lingvallen.
4. Nybyggnation på fastigheten Rånocken 10. Thomas visade ritningar över föreslagen byggnation och styrelsen beslöt att inte yttra sig över förslaget.

5. Nästa möte: den 6 september kl. 1900 på Lingvallen.
6. Sekreteraren tackade ordföranden för att han medfört förtäring som vi lät oss väl smaka.

7. Mötet avslutades kl 2115 och vi skildes med ömsesidiga önskemål om en bra sommar och återseende i höst.

Vid protokollet Lars Flodmark
Justeras Thomas Brorsson

Kategori: Protokoll | Kommentera