Kallelse till Årsmöte

Skeldervikens Byalag

Årsmöte
2022-03-15 kl.19.00 ÄSSS klubbhus

Dagordning och verksamhetsberättelse

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Dagordningen fastställes.
 3. Fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna.
 4. Val av ordförande för årsmötet.
 5. Val av sekreterare för årsmötet.
 6. Val av två justerare/rösträknare för årsmötet som jämte ordföranden för årsmötet skall justera årsmötesprotokollet.
 7. Verksamhetsberättelse och gruppernas redogörelse.
 8. Ekonomisk redovisning.
 9. Revisorernas rapport.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Motioner till årsmötet.
 12. Val av styrelse för kommande verksamhetsår.
  a Ordförande  b Kassör  c Sekreterare
  d Gruppledare med ersättare
 13. Val av 2 revisorer för kommande verksamhetsår.
 14. Val av 2 personer till valberedningen för kommande verksamhetsår.
 15. Medlemsavgiftens storlek för nästa år.
 16. Mötet avslutas.

Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen

Styrelsen: ordförande Jonna Karlsson, sekreterare Karin Dacke Tall, kassör Torgny Bergström plus gruppledarna.
Styrelse hade endast digitala kontakt under våren men till hösten hade vi fyra styrelsemöten i Byastugan.

Årsmötet sköts på grund av corona-restriktioner fram till sommaren och hölls i ÄSSS klubbhus den 25 augusti.

Alla protokoll och skrivelsen finns att läsa på vår hemsida www.skelderviken.se

Medlemmar 2021

Skälderviken 346 medlemmar av 670 hushåll 51,6 %

Pomona 120 medlemmar av 261 hushåll 46,0 %

Luntertun 57 medlemmar av 109 hushåll 52,3 %

Dessutom hade vi 46 utsocknes medlemmar.

Totalt 569 medlemmar.

Valhallsskogen

Resultatet av enkäten ”Vad vill du med Valhallsskogen?” redovisades i Hamnposten januari 2021.
85 % av de som svarade på enkäten ville inte att det skulle byggas i Valhallsskogen. Hamnposten skickades till alla ledamöter i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. Under våren hade vi separata möten med Moderaterna, Engelholmspartiet och Socialdemokraterna för att diskutera vår syn på planerna att bygga i Valhallsskogen.

Den 21 juni beslutade Kommunstyrelsen att avbryta planarbetet för bebyggelse i Valhallsskogen.

Aktivitesgruppen

Barn och ungdomsgruppen bytte namn till aktivitetsgruppen 2021.  På grund av rådande omständigheter har aktivitetsgruppen inte haft så många möten, ca fem stycken.

Under hösten arrangerade Aktivitesgruppen Spökvandring i Valhallsskogen för första gången, vilket blev ett väldigt uppskattat och välbesökt arrangemang.

Därefter lös Skälderviken upp med arrangemanget #Skeldervikenlyser, vilket var ett samarbete med Errarps skola/fritids där lyktorna skapades. Lyktorna tändes en blåsig fredagskväll i november på Skäldervikens torg för att lysa upp i mörkret och för att belysa barnkonventionen.

Enligt tradition bjöds det in till Jul i Skälderviken där det både dansades kring granen på torget och pysslades smällkarameller i församlingshemmet.

Aktivitesgruppen har under året även haft samtal med kommunen angående lek och aktivitetsplatser både i Skälderviken och på Pomona.

Johanna Scotte och Karin Dacke Tall

Bryggruppen

I vanlig ordning så började säsongen med sjösättning av den stora badstegen. Utöver det, så hade vi lite ”fix” med att byta ut de sista stegen på lilla badstegen. Detta vålade dock en hel del bekymmer, men med många kloka tankar och förslag så var arbetet klar ett par timmar senare än utlovat 😉.

Efter förra årets succé med badflotten var tanken att ”pimpa” flotten med en skön ”sittgrupp” och en smidig badstege, för att alla skulle kunna få åtnjuta badflotten. Tanken med bänkarna var också att de kunde användas som hopplattform.

När badflotten 2.0 var färdig, så visade det sig att den blivit åtskilliga kilo tyngre och vi fick bekymmer med att rangera den ganska rejäla badflotten vid sjösättning och upptagning. Därför tänkte vi att en släpkärra hade varit käckt att ha till den. En bättre begagnad båttrailer införskaffades och byggdes om för att passa ändamålet. Som tur var, så fungerade sjösättning och upptagning av flotten nu på ett fantastiskt smidigt sätt 😉.

Nu håller vi tummarna för att vädrets makter är på vår sida och att vi får njuta av en ny härlig sommar på Sven Jons udde 2022….

Christian Karlsson och Morgan Belletti Bengtsson

Byastugsgruppen

På årsmötet i augusti blev det klubbat att vi, Inga-Lill & Arly Charlesson tar över som gruppledare i Byastugegruppen.  Vi tackar Tomas Brorson, Lars Flodmark och Sven-Olof Hoffert för deras gedigna arbete under många år med stugan.
Under sommaren har Tore Rosengren som vanligt skött grönytorna runt stugan och Gamla hamnen till glädje för alla som vistas och passerar här. Stort tack till Tore.
Pandemin påverkade även vår verksamhet under 2021 med färre aktiviteter och möten.
I juni målades söder och västersidan med genuin Falu Rödfärg med hjälp av Torgny Bergström.
Även oxlarna har fått sin tillsyn med vattning när inte Moder natur sköter det.

Inga-Lill och Arly Charlesson

Grannsamverkan

Under 2021 rapporterade Polisen om totalt 37 inbrott i kommunen, varav 26 i villa och 11 i lägenhet. Det är självfallet 37 för många, men glädjande nog innebär det samtidigt en minskning från 2020, då 56 fullbordade inbrott begicks i kommunen. Liksom under tidigare år har Skälderviken/Pomona/Luntertun drabbats relativt lindrigt – bara ett par inbrott i bostad har rapporterats, plus ett inbrott i bil.

Varje månad har Polisens rapporter om bostadsinbrott skickats ut till Larmlistan, som i dagsläget omfattar 354 hushåll. En tillsyn av beståndet av grannsamverkanskyltar har inletts, där trasiga skyltar byts ut, och nya skyltar sätts upp, där sådana efterfrågats. Larmlistans medlemmar har också beretts tillfälle att gratis hämta grannsamverkandekaler till sina bostäder.

Mats Holm och Anders Rehn

Historiegruppen

Gruppens 10 medlemmar träffades inte under vårterminen 2021 på grund av restriktionerna för Coronapandemin.

Hösten 2021 inleddes med planeringsträff den 12 augusti och därefter 7 träffar under hösten. Alla träffar är i Bystugan och är en kamratcirkel i Studieförbundet vuxenskolans regi. Vi fortsatte med vår dokumentation och beskrivning av alla de bilder vi fått till vårt arkiv.

Vår scanning av klippärmar fick under året göra en paus.

Föredraget ”Skälderviken efter Engelholms hamn” på Järnvägsmuseet 29 november hölls av Torgny och Kerstin.

Kerstin Paulsson och Torgny Bergström

Pomonagruppen

Pomonagruppen har bevakat Pomona-bornas intressen genom deltagande i byalagets löpande styrelsearbete, såväl vid digitala som vid fysiska sammankomster. Pomonagruppen i sin gamla form vill härmed tacka för sig efter 13 år, och räknar med att Pomonas intressen kommer att tillgodoses på bästa sätt inom ramen för de övriga arbetsgrupperna.

Tore Bernstrup

Redaktionsgruppen

Vi kom som vanligt ut med två numer av Hamnposten 2021. Alla hushåll i Skälderviken, Pomona och Luntertun får tidningen i sin brevlåda. Den skickas också till de 46 medlemmar som bor utanför vårt område.

Jan Roth skrev i juninumret om Rune Brännborn konst. Jan ska fortsätta att skriva om konstnärer i vårt område eller med anknytning hit.

På vår hemsida: skelderviken.se har vi lagt in samtliga nummer av Hamnposten i PDF-format och också skrivit en enkel innehållsförteckning till varje nummer.

Torgny Bergström och Lars Sumner

Trafik och miljögruppen

Under året har gruppen inte haft några formella möten pga. restriktionerna kring pandemin.

Alla utomhusaktiviteter som ägt rum i våra olika grönområden, på Sven Jons udde, i Valhallsskogen och vid stranden, har uppskattats enormt mycket av befolkningen.  Samarbetet med Ängelholms kommun och Skeldervikens byalag är mycket gott och vi har fått gehör för underhåll av Kyrkstigen, grillplatsen vid Sven Jons udde, Hunnabadet och Gamla hamnen.

 En grupp från byalaget har haft ett möte med gatuingenjör Alexandra Lundqvist om framtida utformning av området kring Gamla hamnen för att öka trafiksäkerheten, skydda miljön och se till att området blir tillgängligt för alla.

 En grupp föräldrar har kontaktat trafik- och miljögruppen för att få hjälp med utformning av trygga gång och cykelvägar, samt hastighetsövervakning av trafiken vid Errarps skola. Det finns önskemål om en trygg gång/cykelväg från Pomona till Barkåkra kyrka, med möjlighet att ansluta till Kyrkstigen vid Lilla Hult. Under många år har boende i Skälderviken, Pomona och Skepparkroken framfört önskemål om att få en trygg, säker gång/cykelstig från Lilla Hult till Barkåkra kyrka.

Grönområdet öster om järnvägen vid Sven Jons Udde, som av skolbarnen kallas Rebeckaskogen, är ett lek- och rekreationsområde som bör få en plan för underhåll så att barnen kan leka tryggt där.

Ett möte med Trafik- och Miljögruppen är planerat till lördagen den 26 mars kl. 11.00 i Byalagets stuga.

Carin Olsson och Boel Areskoug Bengtsson

Gemensamma arrangemang

Knutsfesten kunde inte genomföras i år.

Gamla Hamnens dag fick vi också avstå ifrån.

Slåttern på Sven Jons udde 27 augusti. Vi var inte lika många deltagare som i fjor men glädjande nog några nya deltagare så traditionen hålls vid liv.

Ekonomisk redovisning

Resultat 2021
IntäktskontonBudget 2021UtfallAvvikelse
Medlemsavgifter42 00043 3711 371
Gåvor och bidrag5 0003 100-1 900
Årets resultat47 00046 471-529
Kostnadskonto
Hamnposten-9 000-14 429-5 429
Möten o verksamhet-15 000-11 2123 788
Administration-1 000-3 487-2 487
Byastugan-10 000-10 612-612
Sven Jons brygga03 8003 800
Övrigt0121121
Summa kostnader-35 000-35 819-819
Årets resultat12 00010 652-1 348
Summa kostnader + Åretsresultat-47 000-46 471
Resultat 2021ByalagetBrygganSumma
Ingående saldo146 963134 674281 636
Årets resultat6 8523 80010 652
Utgående saldo153 815138 473292 288
ByastuganUtfall 2021
Arrende3 216
Försäkring1 716
El4 740
Summa drift9 672
Underhåll, Målning783
Bensin m.m.457
Summa drift och underhåll10 912
Uthyrning och studiebidrag300
Summa totalt10 612
Sven Jons bryggaUtfall 2021
Sålt plankor16 000
Kostnader
Reparerationer m.m.1 352
Sven Jons flotte, överbynad7 848
Sven Jons flotte, båtkärra3 000
Summa3 800

Budget 2022

IntäktskontonBudget 2022
Medlemsavgifter43 000
Gåvor och bidrag3 000
Årets resultat46 000
Kostnadskonto
Hamnposten-11 500
Möten o verksamhet-14 000
Administration-1 500
Byastugan-13 000
Sven Jons brygga0
Övrigt0
Summa kostnader-40 000
Beräknat resultat6 000
Summa kostnader + Beräknat resultat-46 000

Budget 2022

Medlemsavgifter. 43 000 kr en ökning med 1 000 kr. I fjor ökade medlemstalet med 22 fam. och Swish underlättar betalningen.

Gåvor. 3 000 kr ICA Källan 2 000 kr och 1 000 kr extra från medlemmar.

Hamnposten. 11 500 kr. Tryckning 9 000 kr + porto.

Möten och verksamhet. 14 000 kr. oförändrat. Vi hoppas kunna komma igång med en mera normal verksamhet i år. 

Administration. 1 500 kr. En ökning med 500 kr pga. Swishavgift.

Byastugan. 13 000 kr. Inga beräknade kostnader utöver de fasta i år. Vi hyr ett källarförråd för 3 000 kr/år i hyreshusen på Häggvägen för att inte behöva fylla stugan med saker som vi behöver ha men som används sällan.

Sven Jons brygga. Vi har några beställningar på namngraveringar á 1 000 kr st. Vi kommer förmodligen att ha en del kostnader men vi vet inte mycket. Vi budgeterar 0 kr.

Årets resultat beräknas till ett överskott på 6 000 kr. I fjor var det 6 852 kr för Byalaget och 3 800 kr för Bryggan

Vi noterar:

Utöver det bokförda har ICA Källan bidragit till verksamheten med gottepåsar vid Jul i Skälderviken, fika på årsmötet och lite till.

Byalaget tillgångar skall räcka för att täcka framtida kostnader för reparation och underhåll av Byastugan och Sven Jons brygga.

Torgny Bergström

Revisionsberättelse Skeldervikens byalag 2021

Undertecknande revisorer har granskat verifikat och kassabok för
verksamhetsåret 2020-01-01  –  2020-12-31.

Vi har funnit allt i ordning och föreslår Styrelsen ansvarsfrihet för detta verksamhetsår.

2022-02-02
Revisorer Eskil Andgren och Rolf Nilsson

Vi noterar:

Utöver det bokförda har ICA Källan bidragit till verksamheten med gottepåsar vid Jul i Skälderviken.

Byalaget tillgångar skall räcka för att täcka framtida kostnader för reparation och underhåll av Byastugan och Sven Jons brygga.

Torgny Bergström

Revisionsberättelse Skeldervikens byalag 2021

Undertecknande revisorer har granskat verifikat och kassabok för
verksamhetsåret 2020-01-01  –  2020-12-31.

Vi har funnit allt i ordning och föreslår Styrelsen ansvarsfrihet för detta verksamhetsår.

2022-02-02
Revisorer Eskil Andgren och Rolf Nilsson

Punkterna 12
Valberedningens förslag
Ordf.  Jonna Karlsson
Kassör  Torgny Bergström
Sekr.  Karin Dacke Thall

Aktivitetsgruppen

Gr.led  Johanna Scotte
Vice  Karin Dacke Thall
Bryggruppen
Gr.led  Christian Carlsson
Vice  Morgan Belletti Bengtsson
Byastugegruppen
Gr.led  Inga-Lill Charlesson
Vice  Arly Charlesson
Grannsamverkansgruppen
Gr.led  Mats Holm
Vice  Anders Rehn
Historiegruppen
Gr.led  Kerstin Paulsson
Vice  Torgny Bergström
Pomonagruppen
Gr.led  Tore Bernstrup
Vice  Arne Persson
Trafik o Natur gruppen
Gr.led  Carin Olsson
Vice  Boel Areskoug Bengtsson
Redaktionsgruppen
Gr.led  Torgny Bergström
Vice  Lars Sumner

Punkt 13
Revisorer
Eskil Andgren
Rolf Nilsson
Revisorssuppleant
Jan Andersson

Punkt 14
Årsmötet föreslår personer till kommande valberedning.

Det här inlägget var publicerat i Artiklar. Bokmärk permalink. Både kommmentarer och trackbacks är stängda.