Styrelsemöte nr 5 2017-05-17

Styrelsemöte nr 5 2017-05-17

 

Närvarande: Toiny Böös, Torgny Bergström, Karin Dacke Thall, Kjell Erik Olsson, Carin Olsson, Sven Olof Hoffert, Mats Holm, Anna-Stina Arnrup, Tore Bernstrup, Kent Johansson, Lars Stavehaug och Kerstin Paulsson.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:
Material till Hamnposten inskickat, gruppen arbetar för tillfället med barntipsfrågor till Gamla Hamnens dag.

Byastugan:
Inget nytt

Grannsamverkan:
Utskicket från polisen gällande brotts statistiken i Ängelholm visar på positiva siffror.

Historiegruppen:
Gruppen har fått påstötningar om att det skulle behövas en skylt vid Lövängsparken som berättar historien om den gamla perrongen. Toiny tar upp detta med Hanna Hanzèn på kommunen.
Natur-och miljögruppen:
Gruppen har haft möte med Anders Lundin från kommunen gällande Hunnabadet. Diskussioner fördes när det gäller stenarna vid nedfarten, kommunen kommer förmodligen att göra en ramp av stödelement. Resterna av gamla planket vid bortre ändan av stranden ska tas bort. Cykelvägen längs kusten kommer att göras om och höjas på en del ställen.

Pomonagruppen:
Gruppen har haft ett möte den 15/5 se bilaga 1.

Seniorgruppen:
Gruppen planerar för ”Tisdags cafèer” på församlingshemmet till hösten. ev datum är 26/9 , 3/10 och 7/11.
Strand- och Bryggruppen:
Den stora trappan kom på plats den 15/5. Det finns 9 plankor kvar att gravera, varav 7 redan är beställda.

Trafikgruppen:
Skyltningen på 1710 är ändrad och alla skyltar står nu rätt. Vinkelvägen och Aspvägen är ny asfalterade, resten av vägarna är på gång.

Övriga frågor:
Ekonomisk rapport, läget är gott.
Hamnposten lämnas till tryck den 2/6.
G.a Hamnens dag, uppföljningsmöte den 21/6 18.30 i Byastugan.

 

Höstens styrelsemöten: 30/8, 27/9, 25/10, 22/11 och den 20/12.

 

Vid protokollet                                         Justeras

Karin Dacke Thall                                     Toiny Böös

 

 

Bilaga 1

Protokollsanteckningar förda vid möte med Pomonagruppen,

Skeldervikens byalag, måndagen 15 maj 2017 kl 15 – 16.20, hos Mats Holm, Apelvägen 20

Närvarande: Toiny Böös, Lennart Eriksson, Mats Holm, Arne Persson, Kjell Sunesson, Leif Svensson samt Tore Bernstrup.

  • 1 Välkomna

Tore hälsar gruppens medlemmar välkomna och efterlyser ämnen att ta upp vid dagens möte.

  • 2 Medlemsavgifter

Påminnelser om medlemsavgift kommer att delas ut i samband med utdelning av Hamnposten i juni. Strax under hälften av Pomonas 271 hushåll beräknas vara medlemmar i byalaget.

  • 3 Häcken

Toiny har i samtal med Hanna Hansén på kommunen utlovats en ny Pomona-häck – men när? Denna eller nästa höst? Tidplanen förefaller lika osäker som den för den nya Pomona-bron.

  • 4 Övrigt

I övrigt har vi inga riktigt konkreta spörsmål att ta upp utan låter samtalet sväva fritt från cykelvägar förbi Pomona, via upprivna buskage vid P-platsen vid Apelvägen till färgsättning av Pomona-husens träpartier.

  • 5 Pomonagruppens framtid

Vi diskuterar behovet av vår grupp i byalaget utan att komma fram till någon klar ståndpunkt. Gruppens främsta värde torde vara att tydliggöra Pomonas intresse-gemenskap med Skälderviken i byalaget.

  • 6 Tack för idag

Sedan Arne kallats till snabbutryckning till hamnen och Toiny avvikit helt programenligt får vi allt svårare att hålla styrkorna samlade.

Mats Holm avtackas för värdskap, gott kaffe och kaffebröd. Något beslut om nästa möte fattas inte.

Antecknat av

Tore Bernstrup

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.