Årsmöte 2017-02-08

Protokoll fört vid årsmöte 2017-02-08 i ÄSSS lokal.

Före årsmötet bjöds deltagarna på kaffe med kanelbulle. Ett varmt tack till ICA Källan för sin generösa sponsring av detta. Tack också till ÄSSS för att vi får nyttja deras lokal.

 1. Ordföranden hälsade ett 30-tal deltagare välkomna och öppnade mötet.
 2. Dagordningen fastställdes.
 3. Årsmötets utlysande godkändes.
 4. Till ordförande för mötet valdes Toiny Böös.
 5. Till sekreterare för mötet valdes Karin Dacke Thall.
 6. Till protokolljusterare och rösträknare valdes: Nina Larsson och Carin Olsson.
 7. Verksamhetsberättelsen och gruppernas redogörelse godkändes. (Se nedan)
 8. Ekonomirapporten och budget redovisades av kassören och godkändes. (Bilaga 1)
 9. Då ordinarie revisorer var förhindrade att närvara, läste kassören Torgny Bergström upp revisionsberättelsen som godkändes. (Bilaga 2)
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetså
 11. Inga motioner hade lämnats till årsmötet.
 12. Styrelse för kommande verksamhetsår utsågs. (Se nedan)
 13. Till revisorer för kommande verksamhetsår omvaldes Eskil Andgren och Rolf Nilsson.
 14. Till valberedningen för kommande verksamhetsår
  omvaldes Åke Möller och Kristin Johansson.
 15. Medlemsavgiften oförändrad för 2018, 75 kr.
 16. Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Karin Dacke Thall

Justeras                              Justeras                              Justeras

Toiny Böös                         Carin Olsson                       Nina Larsson

 

Verksamhetsberättelser 2016

Barn och ungdomsgruppen

Vi startade året med att inviga grillen som kommunen placerat i Valhallsparken.
Vi var ett gott gäng som grillade korv och umgicks.

Ett par veckor senare deltog vi i byalagets Knutsfest på torget.

Under våren hade vi tre träffar i BoU-gruppen där vi diskuterade vad vi mer kan göra i byn som gynnar våra barn och ungdomar. Vi belyste trafikfrågor, skötsel av grönområden och Pomonas lekparker. Vi fick glada besked från kommunen att man valt att lyssna till önskemålen och låta lekparken vid Astrakantorget vara kvar.

Vi planerade för Ga Hamnens dag där vi deltog och bidrog med en tipsrunda för barn och vuxna.
Diskussioner om byggnation i Valhallsskogen berörde oss så, vi avsatt ett möte för att prata om förslaget och för att via facebook uppmärksamma diskussionen kring eventuella beslut. Vi gjorde vad vi kunde för att få familjer till att skriva yttrande och att delta på träffen i ÄSSS-lokal den 19 maj då byalaget kallade byn till möte.

Under hösten träffades vi i BoU-gruppen vid tre tillfällen. Vi utvärderade Ga Hamnens dag, skrev ner framtida önskemål som berör Hanna på tekniska kontoret och öppnade upp för fortsatt samarbete med församlingshemmet i Skälderviken inför julmarknadens pysselstund.
Julpyssel i församlingshemmet var väldigt trevligt och det var många familjer som valde att komma förbi för att pyssla och fika i församlingshemmet.

Vårt sista möte för året handlade om att skriva ner tidigare och kommande aktiviteter i byn, på facebook och inför nya utgåvan av Hamnposten. Vi pratade med byalaget om att ev. starta upp en gemensam facebooksida som ska länka vidare till byalagets hemsida. Vi planerade också för årets första tradition, grill i Valhallsparken den 1 januari 2017 och under detta möte började vi även diskutera kring nästa utmaning, vad vi kan göra för ungdomarna i byn.

Vid pennan:
Jonna Karlsson

Byastugsgruppen

 

Under året som gått har vi åter haft många möten och trevliga sammankomster i vår Byastuga vid 40 tillfällen.

Gamla Hamnens dag var mycket välbesökt och stugan tjänstgjorde som utställningslokal för gamla bilder.

Det har också varit andra föreningar som nyttjat vårt fina hus, genom att hyra det för sina sammankomster vid 5 tillfällen.

Under våren och sommaren har vi snyggat upp och städat både ut- och invändigt. Gruppen har klippt buskar och träd samt röjt upp utmed järnvägen.

Komplettering av möbeltassar är utförd.

Tack till Lars F som upplåter sin sjöbod till förvaring av röjsåg och motorgräsklippare.

Lars ordnade också fram ”torkmatta” som ligger utvändigt vid entrédörren.

Lite längre fram har vi funderingar på att snygga upp lite mer runt stugan, ev. jämna till jordhögen utmed cykelvägen och plantera några pilar.

En TV är inköpt så att vi bättre skall kunna titta på gamla och nya bilder samt presentationer mm.

Gruppledare för Byastugan.

 

Thomas Brorsson

 

GRANNSAMVERKAN

Antalet inbrott i villor ökade dramatiskt i Ängelholms kommun under 2016, speciellt under årets två sista månader. Totalt begicks 96 villainbrott, jämfört med 67 under 2015. Till det kommer ett antal försök till inbrott, som antingen avbrutits (på grund av att förövarna störts) eller misslyckats tack vare ett fungerande skalskydd.

Tyvärr har några inbrott och inbrottsförsök även skett i Skälderviken/Pomona, något som talar för att det är viktigt att Grannsamverkan förstärks ännu mer, och att alla husägare verkligen gör allt för att det skall bli så svårt och oattraktivt som möjligt för tjuvar att ta sig in i bostaden.

Regelbundna och mycket uppskattade rapporter från Polisen om begångna inbrott och inbrottsförsök har förmedlats till deltagarna i Larmlistan, som vid årsskiftet bestod av 266 adresser. På Gamla Hamnens Dag gavs information till intresserade besökare om vad som kan göras för att förstärka inbrottsskyddet i en villa, och liknande information från Stöldskyddsföreningen och Polisen har under året delgivits Larmlistans medlemmar.

Mats Holm

 

Historiegruppen

 

Knutsfesten den 10 januari 2016 ordnades på Skäldervikens torg i samarbete med Källan och Skäldervikens Byalag.

Källan bjöd på pepparkakor, glögg och godispåsar till barnen.

Gull-Britt Rebbelstam mfl spelade till dansen kring granen.

45 vuxna och 67 barn deltog i firandet. Toiny Böös ställde upp som tomte.

 

Gruppen startade den 14 januari 2016  med förevisning av Nederlandens filmer. 15 mars visade Torgny Bergström bilder och Kerstin Paulsson berättade om ”Kaffekulturen” i Skälderviken på Skäldervikens församlingshem

31 maj besökte Torgny Bergström och Kerstin Paulsson Sonya Kräusel i Malmö. Vid besöket fotograferade Torgny material från Kräusels tid. Under våren har historiegruppen fått låna mängder av bilder av Gunilla Achatius. Gruppen deltog i ”Gamla Hamnens Dag” den 3 juli med fotoutställning i Byastugan och Fyrhuset. Gruppen hjälpte också till med kaffeserveringen.

Gruppen genomförde 10 möten.

 

Under hösten 2016 hade gruppen 7 möten. 11 oktober visade Torgny Bergström bilder och Kerstin Paulsson berättade om ”Glimtar från statarliv på Ängeltofta” på Skäldervikens Församlingshem.

 

Kerstin Paulsson

 

Natur- och Miljögruppen

Första delen av 2016 ägnade vi oss åtgärder vid Sven Jons Udde.

Under senhösten 2015 fick vi ett förslag från en byalagsmedlem om förslag till förbättringar och andra åtgärder.

Förslaget diskuterades först i Miljö- och Naturgruppen och därefter i styrelsen. Eftersom det bl a innebar både avverkning och beskärning av träd och buskar bestämdes en rundvandring på udden för alla intresserade. Denna ägde rum en bitande kall förmiddag 7 januari med tiotalet närvarande.

Vi inbjöd därefter Strand och Brygga till ett möte i slutet av januari för att diskutera åtgärder och förbättringar.

En stor del av växtligheten tjänar som skugg- och vindskydd för badande, vissa buskage tjänar som fågelskydd och i några delar finns rikligt med vitsippor på våren och vi fann ingen anledning att göra några större ingrepp.  Området måste dock hållas efter så att de torra hedliknande ytorna bibehålles. Övriga åtgärder finns sammanställda i bilaga till denna verksamhetsberättelse. Vi beslutade om ny rundvandring på sommaren, i samband med slåttern.

Sammanställningen skickades till kommunens trädgårdsingenjör Hanna Sandgren-Hansén samtidigt som vi bjöd in henne och ansvarige på tekniska kontoret Erika Lennartsson till en rundvandring. Då hade dessutom stormen Gorm härjat och åsamkat skador på strandbrinkarna. Vi bedömde att mer kunde rasa och både barn och vuxna kunde komma till olycka.

Hanna och Erika träffade vi på plats 29 febr. Sammanställning av de åtgärder som kommunen åtog sig finns i bil 2 till v-berättelsen. De mest synliga är den nya grillen som blev flitigt använd denna sommar tillsammans med det höga bord som Bryggruppen tillverkade. Vi fick också fler bord och bänkar.

Allt på listorna har inte åtgärdats och en del nytt har tillkommit. Natur- och Miljögruppen har för avsikt att göra en ny vandring i vår för att se vad som behöver göras inför sommaren.

 

Gruppen tog aktiv del i Gamla Hamnens dag och i planeringen dessförinnan.

I augusti var det slåtter som framför allt Torgny Bergström stod för. Vi sammankallade till räfsning den 13 aug. Det var bara 8 personer som kom – vi hade gärna varit flera!

Skärbladet är en växt som bara återfinns på några platser i Skåne, bl a invid toaletten vid Gamla Hamnen. Inför bygget av den nya toaletten påtalades detta för kommunen som lovade skydda den, även för senare gräsklippning. När toalettbyggnaden var färdigställd och marken återställd insåg Torgny att det ändå fanns en fara vid gräsklippningen. Med kommunens goda minne har Torgny satt upp ett par stolpar runt omkring skärbladet så att man inte kan köra med gräsklipparen där!

Tore Rosengren fortsätter hålla snyggt i Gamla hamnen och Hunnabadet genom att röja där det behövs, klippa gräs och städa bort skräp.

Byalaget har vid ett antal tillfällen påtalat för kommunen att toaletten bör vara vinteröppen. I november gjordes en överenskommen med kommunen att Byalagets medlemmar står för tillsyn och städning tills vidare, till glädje för många vandrare/promenerande, fiskare, bodägare, skolbarn- och förskolebarn på utflykt.

 

Skälderviken i december 2016

Natur- och miljögruppen/Anna-Stina Arnrup

 

Pomonagruppen

Pomonagruppen har sammanträtt i april månad men avstod från höstträff detta år.

Gruppens grävande i Pomona-områdets förhistoria resulterande i en intressant artikel i Hamnposten angående Luntertun och området kring Ryna bro fram till år 1557.

Gruppen har haft kontakt med kommunen angående ersättning av den risiga granhäcken med en rad lövträd.

Kommunen hade utlovat en ny GC-bro över Rössjöholmsån under året, men därav blev intet. Kanske pga av vår fråga, hur eleverna skall ta sig till Errarps skola under byggtiden?

Tore B

 

Seniorgruppen

 

Gruppen har med avsikt legat lågt med föredragen i Församlingshemmet och har bara ordnat ett under året under medverkan av Lars Stavehaug. I stället har vi ägnat oss åt gruppens framtida inriktning samt åt äldreboendet.

När det gäller äldreboendet har vi haft ett möte med Sewring samt flera skriftväxlingar med Ängelholms Kommun och Länsstyrelsen. Ärendet vilar i väntan på detaljplan för området och  någon tidsplan har inte kunnat fås fram.

 

Rolf Malmström

 

Strand o Brygg-gruppen

Verksamhetsåret får betraktas som ett ”normalår” vilket innebär att vi gick in i året med en stormskadad brygga efter stormen Gorm i början av december 2015.

I mars inleddes arbetet med att återställa bryggan då ilandflutna flak återlades och rätning av räcket som skadats i stormen. Diverse verktyg inköptes för att klara detta.

I början av maj sattes ”sommartrappan” och bänkar på plats och därmed var bryggan rustad för sommaren.

Tio nya plank graverades. Återstår ca tio ytterligare plank för intresserade.

En ny grillplats skapades med hjälp av kommunen och eget arbete. Två nya rastplatsbord kom på plats.

Årets badsäsong blev både bra och lång och först den 10 oktober togs trappan upp och bryggan vintersäkrades.

Året avslutades tyvärr med en ny storm (Urd) i slutet av december som lyfte 22 flak, som därmed ligger på land och får återläggas kommande säsong. I övrigt klarade sig bryggan utan synbara skador.

 

Strand- o Brygg-gruppen

Bengt Thomas Strandqvist

Lars Flodmark

 

Trafikgruppen

 

Trafikgruppen (TG) har under året haft två sammanträden.  Frågor som bevakats och bearbetats är följande:
Pomonabron ska ersättas med ny bredare bro, enligt beslut 2010,2011,2012 o.s.v, ny tidplan, bredare bro under 2017.

GC väg mellan Valhallsvägen och Lingvallen har genomförts under 2016 och är till stora delar genomfört. Följande kvarstår dock, markeringar för gång resp cykel samt toppbeläggning av mittremsan samt farthinder, detta kommer att ske under våren 2017. Vecka 53 klockades en bilist som körde under 30 km/tim.

Vägen kommer nu att vara smalare än tidigare vilket betyder att parkering på vägbanan blir svårare alt förbjudet. Det som inte har ändrats är att parkering på GC-vägar inte är tillåtet innanför målade linjer och naturligtvis inte innanför avskiljningar för GC-vägar.

Frågan om GC väg till den nya pågatågstationen vid Skepparkroken har framförts till kommunen. Stationen är klar 2015. Planeringen av GC vägar är troligen under arbete och skall enligt planförslaget inte utföras förrän 2018-2020 om vi inte kan få till stånd en prioritering.

Ändrad hastighetsgräns på Valhallsvägen och ett antal övriga vägar inom området från 50 km/tim. till 40 km/tim är genomfört. Nuvarande 30 km/tim.-vägar gäller även i fortsättningen.

Nya hastighetsgränser på Kungsgårdsleden (väg 1710) har införts från 70 till 60 samt 90 till 80.

Tyvärr verkar inte detta accepteras av våra fordonsförare.

TG har tillsammans med Rektorn på Errarps skola gjort en hemställan till TK att bygga en GC-väg även på SO-sidan av Valhallsvägen, från skolan till väg 1710 (Kungsgårdsleden) som kvarstår. Ny skrivelse om väg 1710 har inlämnats och är fortsatt under utredning om GC-vägar, skyltningar och hastighetsreducering till 50 km/tim mellan Valhall och Pomonaavfarten.

Förslag att flytta nuvarande busshållplats till andra sidan om Valhallsvägen mot Valhall.

Ärendet ligger fortfarande hos trafikverket

Förslaget om skyltning av övergångsställen på 1710 har avslagits med hänsyn till utredningar som visar att det ger en falsk trygghet.

Förslaget om rondell Valhallsvägen- Kungsgårdsleden var bra, men för dyrt.

Förbättrade hållplatser vid korsningen väg 1710 och Skepparkroksvägen har utförts under hösten.

Kent Johansson

Kjell Erik Olsson

 

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten.

 

Ekonomisk redovisning 2016

Intäktskonton 2016 Budget 2016 Utfall Avvikelse
Medlemsavgifter

38 000

40 835

2 835

Gåvor och bidrag

4 000

2 625

-1 375

Summa

42 000

43 460

1 460

Kostnadskonto 2016
Hamnposten

-7 000

-7 110

-110

Möten o verksamhet

-13 000

-5 451

7 549

Administration

-500

-433

67

Byastugan

-9 000

-8 693

308

Investering/underhåll/överskott

-12 500

-11 045

1 456

Summa

-42 000

-32 730

9 270

Årets resultat

0

10 730

10 730

 

Byastugan Utfall 2016

Arrende

-3 008

Försäkring

-1 444

El

-4 061

Drift

-8 513

Material, belysning

-1 600

Uthyrning

1 420

Summa

-8 693

Sven Jons brygga
Reparationskostnader

-1 972

Sålt plankor

10 000

Summa

8 028

Gamla hamnens dag

Ghd lotteri ICA källans bidrag

2 948

Ghd lottring

-258

Ghd tejp

-30

Summa

2 660

Sillburgare ICA källans bidrag

1 404

Summa

4 064

 

Investering/underhåll/överskott Budget 2016 Utfall Skillnad
Byastugan belysning m.m.

2 000

-1 600

400

Gamla Hamnens dag

3 000

2660

5660

Projektor, Skrivare

6 000

-10 239

-4 239

Grillbord Sven Jons udde

0

-687

-687

Överskott

1 500

1179

321

Summa

12 500 -11 045

1455

 

Resultat 2016 Byalaget Bryggan Summa
Ingående saldo

82 601

101 326

183 927

Årets resultat

10 730

8 028

18 758

Utgående saldo

93 331

109 354

202 685

 

Byalaget tillgångar skall räcka för att täcka framtida kostnader för
reparation och underhåll av Byastugan och Sven Jons brygga.

 

 

 

Investering/underhåll/överskott Budget 2017
Byastugan måla utvändigt

5 000

Gamla Hamnens dag

2 000

Skrivare

4 000

Överskott

5 000

Summa

16 000

 

Intäktskonton 2017 Budget 2017
Medlemsavgifter

40 000

Gåvor och bidrag

2 500

Summa

42 500

Kostnadskonto 2017
Hamnposten

-7 000

Möten o verksamhet

-10 000

Administration

-500

Byastugan

-9 000

Investering/underhåll/överskott

-16 000

Summa

-42 500

 

Bilaga 2

Revisionsberättelse Skeldervikens byalag 2016

Undertecknande revisorer har granskat verifikat och kassabok för
verksamhetsåret 2016-01-01  –  2016-12-31.

Vi har funnit allt i ordning och föreslår Styrelsen ansvarsfrihet för detta verksamhetsår.

2017-01-10
Revisorer Eskil Andgren och Rolf Nilsson

 

Valda till styrelsen 2017

Ordf.              Toiny Böös

Kassör             Torgny Bergström

Sekr.              Karin Dacke Thall

Barn och ungdomsgruppen

Gr.Led               Jonna Karlsson

Vice                    Malin Larsson

Byastugegruppen

Gr.Led            Thomas Brorsson

Vice                Torgny Bergström

Grannsamverkansgruppen

Gr.Led            Mats Holm

Vice                Sven-Olof Hoffert

Historiegruppen

Gr.Led            Kerstin Paulsson

Vice                Torgny Bergström

Natur och Miljögruppen

Gr.led         Anna Stina Arnrup

Vice               Carin Olsson

Pomonagruppen

Gr.led             Tore Bernstrup

Vice                Arne Persson

Seniorgruppen

Gr.led             Rolf Malmström

Vice                Lars Stavehaug

Strand o Brygg gruppen

Gr.led             Bengt-Thomas Strandqvist

Vice                Lars Flodmark

Trafikgruppen

Gr.led             Kent Johansson

Vice                Kell-Erik Olsson

 

Medlemsantal 2016

I Skälderviken finns 650 hushåll 360 är medlemmar det är 55,4 % anslutning.

På Pomona finns 261 hushåll 127 är medlemmar det är 48,7 % anslutning.

I Luntertun har vi 13 medlemmar och utöver detta har vi 42 medlemmar utspridda i resten av värden.

Vi var totalt 542 medlemmar i Skeldervikens Byalag 2016.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.