Till Planenheten om Barkåkra 55:1, Skepparkroken

Ängelholms kommun                                                     6 oktober 2016

Planenheten

 

Samrådsyttrande angående

Detaljplan för Barkåkra 55:1, Skepparkroken

 

Styrelsen för Skeldervikens Byalag vill erinra om vad vi anförde i maj 2010 angående den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Barkåkra, nämligen att betesmarkerna ner mot Skepparkroken bör bevaras obebyggda. Dessa uråldriga ängar utgör en naturskön utblick mot havet, som bör bibehållas som ett större grönstråk som tydligt åtskiljer Stenelid och Skepparkroken, anförde vi vidare.

 

Det aktuella planförslaget skiljer sig fullständigt från ovannämnda synpunkter och även mot vad som beskrevs i FÖP:en. Vi reagerar särskilt emot den föreslagna bebyggelseskalan, som illustreras med hela 21 stycken fem- till åttavåningshus utmed väg 1704 strax ovanför det småskaliga Skepparkroken. I  FÖP:en angavs att den täta och höga bebyggelsen i Stenelid bör uppföras utmed väg 1710:s västra sida (således närmast Valhall Park), medan lägre bebyggelse skulle planeras längre in i området.

 

Vi vill även påminna om vikten av gena och attraktiva gång- och cykelvägar mellan Skälderviken och Barkåkra station. Vi saknar t ex en GC-väg utmed järnvägen, på Lingvallens västra sida.

 

Vidare efterlyser vi åtgärder för att mildra den alltmer ansträngda trafiksituationen för bilister, cyklister, bussresenärer och gående utmed väg 1710. Ett tillskott med ca 450 lägenheter enligt planen förbättrar ju inte det hela.

 

För Skeldervikens Byalag

 

Toiny Böös                                  Tore Bernstrup

Ordförande                                                   Styrelseledamot

 

Apelvägen 2

262 65 Ängelholm

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.