Styrelsemöte nr 7 2016-10-05

Styrelsemöte nr 7 i Skeldervikens Byalag 2016-10-05

 

Närvarande: Toiny Böös, Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Kjell-Erik Olsson, Tore Bernstrup, Lars Staverhaug,  Sven-Olof Hoffert, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Kent Johansson,  Mats Holm, Lars Flodmark, Karin Olsson del av tiden.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna.

Lars Flodmark utsågs att föra dagens protokoll eftersom ordinarie sekreterare ej kunde närvara.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Barn-och ungdomsgruppen. Protokoll från gruppens möte 26 september. Bilaga 1.

Byastugan. Thomas meddelade att stugan städats och golvskyddspappen, som legat på sedan Gamla hamnens dag, tagits bort och sparats för framtida behov. Vi har tackat nej till kommunalt lokalbidrag.

Grannsamverkan. Det har under senaste månaden varit både villainbrott  och bilinbrott i Skälderviken.

Historiegruppen. Har fått gamla fotografier av Gunilla Achatius. Kerstin och Torgny berättar och visar bilder från statarlivet på Engeltofta i Skäldervikens församlingshem den 11 oktober.

Miljö- och Naturgruppen. Kommunen har mottagig våra mail ang. nerfarten till Hunnabadet, synpunkterna är framförda till berörd chef. Blomkrukorna som prytt torget i sommar är redan borttagna. Toiny talar med kommunen om lån av nyckel till WC- byggnaden under den tid då den är vinterstängd.

Pomonagruppen hade intet att meddela.

Seniorgruppen. Skrivelse till kommunen ang. äldreboende på Lingvallen bilaga 2:1

Kommunens svar på ovanstående skrivelse Bilaga 2:2

Strand och Brygga. Trappan kommer att tagas upp måndagen den 11 oktober kl. 1500.

Trafikgruppen. Bilaga3

Övriga frågor.

1. Invigning av nya hallen på Lingvallen sker fredagen den 7 oktober, Toiny deltar.

2. Julmarknad på torget lördag 26 november. Planeringsmöte måndagen 17 oktober kl. 1800 med Scouterna, Källan och Församlingen.

3. Hamnposten. Förslag till innehåll är: info om Översiktsplan (ÖP) 2035 och Fyrhuset. Barn och ungdomsgruppen får egen sida. Förslag om att dela ut Hamnposten till samtiga hushåll i Luntertun har framförts till Toiny. Beslöts att fortsätta att dela ut endast till medlemmar i Luntertun.

4. ÖP 2035. I dagsläget inget nytt.

5. Förslag till detaljplan (DP) Barkåkra 55:1. Beslöts att Tore gör förslag till yttrande, Toiny undertecknar och sänder in.

 

Nästa styrelsemöte 2 nov. kl. 1830 i Byastugan.

 

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna.

 

Vid protokollet                                                                                     Justeras

 

 

Lars Flodmark                                                                                      Toiny Böös

 

Bilaga 1

BoU träff 26/9-16

Närvarande; Karin, Hanna, Johanna, Malin, Jonna.

Hur når vi ut till byn och får mer delaktighet i gruppen?
Vi pratar om att vi kanske borde fastställa Xantal träffar per år som vi marknadsför i tid i tex hamnposten, Fb och byalagets hemsida.
Ska vi starta ett instagramkonto? Ev. Ersätta Fb?

Vad kan vi skapa för nya miljöer för de barn som är för “gamla” för lekparkerna i byn.
Vi pratar om skatepark, aktivitetspark, hinderbana, klättervägg.
Vi pratar om att väcka tanken hos föräldrarna med ett meddelande på Fb och i Hamnposten.
Vi har hört att barn på Errarp dragit i denna frågan tidigare, vad hände med deras önskemål. Vi ska ta reda på det, Jonna pratar med pappan till barnen.

Frågor till Hanna på kommunen
Fotbollsmål på Pomona sönder (lekplatsen i anslutning till förskolan).
Finns det bestämda/tankar om framtidsplaner för barn och ungdomar i byn som vi inte känner till?
Nässlor på Pomona.
Valhallsparken?
Tennisparken?
Julmarknad/pyssel i församlingshemmet. Jonna pratar med Rebecca och med Toiny om samarbete och bidrag till material.
Vilket datum?

Hamnposten
Vi vill berätta om ovanstående punkter på vår sida i hamnposten.
Bilder… Gruppen skickar in förslag på bilder till Jonna.
Öppet möte för alla som vill 2/4  Ga hamnen kl.11 2017 (vi grillar)

Nyårsgrillning i Valhallsparken nyårsdagen kl.14, vi lägger ut spontan inbjudan nga dagar innan på Fb.

Nästa träff BoU 7/11 hemma hos Jonna kl19

 

Bilaga 2.1

Ängelholm 2016-09-06

 

Ängelholms kommun

261 80 ÄNGELHOLM

 

To who iot may concern.

 

Äldreboende i Skälderviken, Ängelholm.

 

Skånes Gymnastikförbund, som äger Lingvallen-anläggningen i Skäldervikens norra del, lade

för en tid sedan fram planer för att upplåta endel av sin mark för äldre-/seniorboende.

Skeldervikens Byalag anser detta vara en bra lösning för Skälderviksborna.

 

Efter vad vi erfarit ligger frågan för behandling hos Länsstyrelsen. Vi skulle gärna vilja veta

varför frågan i nuläget ligger hos Länsstyrelsen, dvs vilket frågeställning det är de skall ta

ställning till.

 

Med vänlig hälsning

Skeldervikens Byalag

Seniorgruppen

 

Rolf Malmström                 Lars Stavehaug

 

Skeldervikens Byalag

Styrelsen

 

Toiny Böös

Ordf.

 

Bilaga 2.2

Svaret från kommunen, Helena Östling

Hej

Med anledning av er skrivelse avseende planering av bostäder på Lingvallen så ska jag försöka att svara på ett bra och tydligt sätt. Jag kontaktade Rolf Malmström då jag hade lite följdfrågor och vi kom överens om att är ok att jag svarar via mail. Det blir då också lättare om ni har följdfrågor eftersom jag kan återkoppla omgående.

Planenheten har fått ett planuppdrag avseende Lingvallen (jag bifogar tjänsteskrivelse och beslut). Det framgår av tjänsteskrivelsen att det finns en problematik att hantera då Länsstyrelsens granskningsyttrande inte stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för området.

”Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande till FÖP Barkåkra bl a framfört att de ställer sig tveksamma till den planerade utbyggnaden i den fördjupade översiktsplanen för Barkåkra nordväst om Skälderviken öster om järnvägen. Det kan medföra att fler utredningar och argumentation än normalt kan krävas, vilket kan medföra att planarbetet tar längre tid.”

Planenheten har i dagsläget ett uppdrag för Barkåkra 55:1, i direkt anslutning till Lingvallen. Kommunen har i sin prioritering av uppdrag bestämt att först arbeta med denna plan istället för att försöka att driva två planer som har mycket svåra frågor att hantera. Kommunens förhoppning är att vi ska komma framåt med Barkåkraplanen för att sedan ta itu med Lingvallen. Om det går bra med Barkåkra i samrådet så kanske man kan komma igång med Lingvallen efter det.

Jag hoppas att i har fått svar på era frågor, annars får ni gärna ställa följdfrågor

Med vänlig hälsning
Helena Östling

 

Bilaga 3

Trafikgruppen.

Informationsmöte om detaljplan för Barkåkra 55:1 på Stadshuset

På mötet framfördes synpunkter om förslaget till vägar och GC-vägar.

Vi ställde frågan om vilken tidplan som gällde för förslaget och fick svaret: Det kan vi inte svara på.

Förslaget omfattade inte Kyrkstigen mellan Skälderviken och Barkåkra men den skulle inkluderas om förslaget gick igenom. Framförde önskemål om tidigareläggning av denna GC-väg för att ge möjlighet att  gå och cykla  till Barkåkrastationen och Valhallspark.

I övrigt innebar förslaget GC-vägar mellan Kyrkstigen och väg 1710 samt mellan 1710 och Barkåkrastationen. På västra sidan om järnvägen finns förslag på GC-väg mellan bef avslutning väster om stationen och till nuvarande bebyggelse närmast Lingvallentunneln. Denna väg är planerad i kanten av skogen mot havet. För den intresserade finns kartor och beskrivningar på Errarpsskolans bibliotek.

Möjlighet att gå och cykla inom området väster om järnvägen är planerat som gångbanor från Kyrkstigen och till nuvarande busshållplatser vid Barkåkrastationens östra anslutning. Dessa vägar inom området utgörs av gångytor med blandtrafik och rena gångvägar.

Framförde synpunkter på alt GC väg utefter järnvägens östra sida mellan stationen och Lingvallentunneln.

Sypunkter på ökad trafikbelastning på väg 1710 och upprepning av vårt tidigare förslag till trafikverket om  avsaknaden av skyltning samt felaktig skyltning.

Senaste nytt

Enl nya förslaget till hastighetsgränser kommer väg 1710 att få sänkt hastighet från Pomona till Valhallpark. Nya hastigheten blir 60 km/tim och från Pomona  söderut 80km/tim.

Valhallsvägen sänks till 40 km/tim.

Trafikgruppen.
Kent Johansson och Kjell-Erik Olsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.