Till Ängelholms kommun yttrande över Grönstrukturplan

Till

Ängelholms kommun

 

Att:  Lena Åström

 

Yttrande från Skäldervikens Byalag gällande

Förslag till Grönstrukturplan för Ängelholms kommun

 

Våra synpunkter gäller främst Skälderviken- och Pomonaområdena

i anser att det nu liggande förslaget är betydligt mer genomarbetat än det förra och flera av de synpunkter och förslag vi framförde förra gången har tagits med.

 

Fortfarande efterfrågar vi en redovisning av vilka kriterier som ligger bakom beteckningen nyckelområden.  Varför har vissa områden valts ut till nyckelområden och inte andra?

 

Vi anser att både små och stora grönområden ska förtecknas  i Grönstrukturplanen. Flertalet av de klassificerade områdena är upptagna  i Naturvårdsprogrammet från 2010 med en utförligare beskrivning. För varje område som sammanfaller med Natursvårdsprogrammet borde man hänvisa till detta för ytterligare faktauppgifter.

 

Kuststräckan

Sven Jons Udde har nu tagits med och fått klassificering I. Mycket bra.

Även om strandremsan mellan Sibirien och Vejbystrand är strandskyddat område anser vi att man bör betrakta alla de de angivna gröna kilarna som nyckelområden och ge dem en adekvat klassificering. Området kring Gamla Hamnen i Skälderviken och klitterna vid Hunnabadet är ett sådant område vi saknar

 

FBU-lägret saknade i förra förslaget men finns nu med.  Området har fått skyddsklass  III vilket vi anser är felaktigt. Området har höga sociala, kulturella och ekologiska värden. Det har  ett rikt fågelliv,  fungerar som flyttningssträcka för smådjur och många barn och vuxna  använder området för rekreation,  lek och fritt strövande. Området bör få skyddsklass I och skyddas för exploatering.

 

Skogs- och grönområdet kring Lingvallen

Området finns inte med som nyckelområde. Varför? Det är ett ekologiskt värdefullt område med flera gamla träd. Kulturellt kan nämnas att den gamla kyrkstigen går här.

 

Lekplatserna i Tennisparken och Valhallsparken

På kartan är dessa markerade som gröning. De har både stora ekologiska och sociala värden med sina stora gamla träd, bl a ek . Här finns stora härliga ytor för lek och avkoppling . Dessa bör beskrivas och klassas.

 

Valhallsskogen

I det förra förslaget hade hela skogen skyddsklass I. Vi är helt oförstående och motsätter oss starkt att den norra delen ska ha skyddslass II och den södra klass I. Vi ser kopplingen till ÖP2035 där ett område motsvarande  8 ha  (ca 25 %) i den norra delen anges som utredningsområde för bebyggelse och att motstridiga intressen nu har gjort att man åsidosätter de höga sociala, ekologiska och kulturella värdena i hela Valhallsskogen.   Vi efterfrågar en motivering till den nu föreslagna klassningen.

 

Ängelholm 2016-05-18

Skeldervikens Byalag

Toiny Böös, ordf

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.