Årsmöte 2016

Årsmöte

Skeldervikens Byalag

 

Protokoll fört vid årsmöte 2016-02-17 i ÄSSS lokal.

 

Före årsmötet bjöds deltagarna på kaffe med kanelbulle. Ett varmt tack till ICA Källan för sin generösa sponsring av detta. Tack också till ÄSSS för att vi får nyttja deras lokal.

 1. Ordföranden hälsade ett 50-tal deltagare välkomna och öppnade mötet.
 2. Dagordningen fastställdes.
 3. Årsmötets utlysande godkändes.
 4. Till ordförande för mötet valdes Toiny Böös.
 5. Till sekreterare för mötet valdes Karin Dacke Thall.
 6. Till protokolljusterare och rösträknare valdes: Jan Andersson och Britt Hoffert.
 7. Verksamhetsberättelsen och gruppernas redogörelse godkändes. (Bilaga 1), synpunkter som kom fram under gruppernas redogörelser: förslag inkom till Natur/miljögruppen om att flytta slåtterdagen till augusti för att blommor/växter ska kunna fröa av sig innan man slår.
 8. Ekonomirapporten och budget redovisades av kassören och godkändes. (Bilaga 2)
 9. Då ordinarie revisorer var förhindrade att närvara, läste ordförande upp revisionsberättelsen som godkändes. (Bilaga 3)
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
 11. Inga motioner hade lämnats till årsmötet.
 12. Styrelse för kommande verksamhetsår utsågs. (Bilaga 4)
 13. Till revisorer för kommande verksamhetsår omvaldes Eskil Andgren och Rolf Nilsson.
 1. Till valberedningen för kommande verksamhetsår
  omvaldes Åke Möller och nyval Kristin Johansson.
 2. Medlemsavgiften oförändrad för 2017, 75 kr.
 3. Christer Arnrup berättade om en ny form av verksamhet som bedrivs på Asylboendet, språkträffar. Sandy Olsson berättade om Barkåkra församlings samverkan med flyktingarna. Insamling av cyklar pågår för att användas till flyktingar, hör av er till Sandy Olsson eller Tomas Eklund, anslag med tel.nr finns på ICA Källans anslagstavla.
 4. Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och tackade Kristin Johansson för sitt arbete i Natur/Miljögruppen och avslutade sen mötet.

 

 

 

Vid protokollet

Karin Dacke Thall

 

 

Justeras                              Justeras                              Justeras

Toiny Böös                            Britt Hoffert                          Jan Andersson

 

Bilaga 1

 

Barn och Ungdomsgruppen

Gruppen ombildades i april -15

Detta har vi gjort 2015:

-Vi deltog på Ga Hamnens  Dag där vi stod för en populär tipsrunda för barn.

-Vi har startat en dialog med föreningslivet och kyrkan om kommande samarbeten.

-Vi har tagit kontakt med Ängelholms parkingenjör för att prata om vår närmiljö, lekparkerna i Skälderviken och på Pomona.

– Tillsammans med Lillkyrkis arrangerade vi pysselstuga på församlingshemmet under Julmarknaden i Skälderviken!

 

Träffen med Ängelholms parkingenjör resulterade i att vi ska få en ny

häck intill Valhallsparken, vi ville rama in parken och täppa igen luckor i buskage så att trafikanter på Valhallsvägen kan känna sig lugna när de kör förbi.

Vi lyfte en del andra saker och efter denna trevliga träff har vi nu också fått fler sittplatser och en grillplats.

Parken i närheten till astrakantorget hänger löst! Vi kommer arbeta för att den skall få vara kvar men beslutet ligger hos politikerna och 2018 kommer parkens öde avgöras.

På Pomona har lekplatsen vid Astrakan/Åkerövägen fått en uppfräschning med

nya gungor och sandlåda, även ny gräsmatta runt platsen. Nya basketkorgar är upphängda.

Lekplatsen som kallas den ”delade lekplatsen” är idag inte delad av en cykelväg utan

sammanförd till en lekplats, även den har genomgått en uppfräschning. Bandyplanen nedanför Pomona förskola har fått nya mål och det trasiga staketet är borta.

Alltså en hel del nytt och finare lekplatser.

Fler idéer finns och vi anar fler positiva överraskningar framåt vår och sommar!

 

BoUs Facebook sida heter: Skeldervikens Barn och Ungdomsgrupp.

Kontaktperson: Jonna Karlsson, Malin Larsson
Byastugegruppen 2015

 

Byastugan har varit välbesökt under 2015. Många möten och trevliga sammankomster.

Under Gamla Hamnens dag var stugan navet i hela den trevliga tillställningen. Vi serverade kaffe och bullar och visade bilder från gamla tider.

Ny belysning är monterad, bättre anpassad till att belysa de bilder som vi vill visa fram, bland annat när vi har öppet hus.

Under våren och sommaren har vi snyggat upp utvändigt, klippt buskar och träd samt röjt upp utmed järnvägen.

Nya bänkar och bord är tillverkad och finns på plats för alla som vill sitta ner och vila sina trötta ben eller rent av ta en fika.

Vi har också fått en mikrougn.

Thomas Brorsson

Gruppledare

 

 

Grannsamverkan

Även om året, för Skälderviken/Pomonas del, inte varit helt fritt från inbrott, kan man konstatera att vår del av kommunen varit jämförelsevis förskonad från den typen av brottslighet. Påfallande ofta har rapporterade inbrott i Ängelholm skett på avsides belägna ställen, vilket torde tyda på att närhet till grannar – och en aktiv grannsamverkan – har verklig effekt.

Larmlistans medlemmar har under året löpande fått information om misstänkta aktiviteter i vårt område, tips på åtgärder för att minska risken för inbrott och regelbunden information om begångna inbrott i Ängelholms kommun. Information har också spridits om DNA-märkning av värdesaker, ett effektivt sätt att både minska säljbarheten på stulna saker och öka chansen att återfå stulet gods.

Larmlistan har fått många nya medlemmar under 2015, men vi välkomnar självfallet ännu fler. Om du har grannar och andra vänner som ännu inte har tecknat sig på listan, uppmana dem gärna att mejla sin anmälan till mgoholm@hotmail.com.

Historiegruppens verksamhetsberättelse för 2015.

 

Gruppen startade den 15 januari 2015. Det blev 9 möten. På årsmötet den 26 februari visade Torgny Bergström bilder och Kerstin Paulsson berättade om ”Kaffekulturen” i Skälderviken. Den 16 juni var några från Historiegruppen inbjudna till Klitterhus av Eric Magnusson och Frederic Täckström. Boken ”Här fröjdas vi i hafvets vågor” utdelades till samtliga inbjudna.

Den 22 juni hade historiegruppen besök av Sonya och Anya Kräusel. Det blev rundvandring i byn och bildvisning i Byastugan.

Den 28 juni deltog gruppen i ”Gamla Hamnens Dag” med fotoutställning och kaffeservering i Byastugan.

 

Under hösten 2015 hade gruppen 7 möten. Den 8 oktober besökte gruppen Vejbystrands Museum, vilket blev mycket uppskattat

 

Natur- och Miljögruppen

Verksamheten 2015

Gruppen har i huvudsak bestått av Kristin Johansson, gruppledare, Torgny Bergström, Tore Rosenqvist och Anna-Stina Arnrup

Det mesta av aktiviteterna har kretsat kring Gamla Hamnen och i viss mån Sven Jons Udde.

Redan 2014 gjordes en hel del förändrings-/förbättringsarbeten vid den öppna platsen nere vid piren. Frivilliga krafter rensade upp, flyttade stenar, röjde vresros och klippte gräsytor för att på så sätt öppna upp så att dynerna kom fram och vi fick ett vackert småkulligt parti längs GC-vägen. . Vi kontaktade också kommunen om åtgärder som vi ville ha hjälp med. Vissa kom till stånd 2014, andra inte. I februari 2015 hade vi en träff på plats med parkingenjör Hanna Sandgren-Franzen. Resultatet av detta blev nya trämöbler på den öppna platsen vid piren, cykelställ vid nerfarten till Hunnabadet, mindre brant (men fortfarande brant) nerfart till Hunnabadet. Några önskemål, bl a flyttning av en hög sprängsten (överblivna från pirbygget) och lagning av belysningsstolpen vid ankaret, har fortfarande inte åtgärdats. Två cementrör för grillning ordnades av Skäldervikenbor.

Sammantaget kan sägas att platsen vid piren har blivit mer attraktiv och den användes flitigt av både fiskare och andra under hela sommaren.

Slåtter på Sven Jons udde ägde rum 13 juli och gräset räfsades ett par dagar senare av ett tiotal Skäldervikare.

Även denna sommar fick vi blomsterurnor på torget tack vare Rolf Malmström i Seniorgruppen

Gruppen har påpekat för kommunen att rabatten vid Källvägen/Bjärevägen är saknad. Flera gånger under året har vi påpekat att det fortfarande ligger nerfallna träd i Kägleån efter förra vinterns stormar. Om dessa driver iväg kan de åstadkomma stor skada på bryggor och annat längre ner i utloppet. Hittills ingen åtgärd från kommunen sida.

26 juni arrangerades Gamla Hamnens Dag för första gången. Natur- och Miljögruppen fungerade som koordinator i planeringen.  De flesta av Byalagets grupper bidrog till ett mycket lyckat arrangemang med flera olika aktiviteter och många besökare. Samverkan med Scouterna, Fyrhusets Vänner, Skeldervikens Fiskeläge och ÄSSK (segling och kajak) var positiv och underströk det gemensamma intresset att behålla och med försiktighet utveckla den fina miljön kring Gamla Hamnen.

Under hösten kom ett förslag om röjning av växtligheten på Sven Jons udde och några andra förändringar t ex flyttning av soptunnorna och grillen. En del träd och buskar har växt sig onödigt stora och vissa är i dåligt skick. Innan åtgärder vidtas måste kommunen vidtalas. Beslut om att gå vidare tas i vid Byalagsmöte i början av 2016 efter ny rundvandring på udden.

Pomonagruppen

Pomonagruppen har sammanträtt två gånger under året, dels i april dels i november.  Gruppen har försökt gräva i Pomona-områdets förhistoria, för att få fram fakta och eventuellt bildmaterial från tiden före 1970.

Historiegrävandet har bl a öppnat många spännande tankar om områdets roll i 1500-talets Danmark. Tyvärr har inte så mycket tidigt bildmaterial hittats, vare sig från 1500-talet eller från 1900-talets första hälft.

Seniorgruppen.

Liksom tidigare år har gruppen i samarbete med Barkåkra Församling ordnat föreläsare till Café tisdag enligt följande: Jan Sewring informerade om det planerade äldreboendet i Skälderviken. Johan Brinck berättade om minnesmärken i Ängelholmstrakten. Tore Månsson från släktforskarna kåserade om människor och händelser i Ängelholm vid årsskiftet 1700.

Gruppen har lyckats få till stånd asfaltering av Dalvägens förlängning till båtnad för badare vid Sven Jons Brygga.

 

Strand och Brygg-gruppen

Året kan sammanfattas med att det var ett ”normal år”, vilket innebär att vi inledde året med stormskador och året avslutades tyvärr likaledes. Dock inte värre än att vi med egna krafter och med begränsade kostnader kunde ställa bryggan i badbart skick till badsäsongen.

Under året genomfördes även garantibesiktning av bryggan då vissa påpekande gjordes. Dessa åtgärdades av vår entreprenör och är godkända av oss.

Brygg-gruppen består huvudsakligen av en kärntrupp som troget ser till att bryggan hålls i badbart skick och jobbar konstant med att förbättra och förstärka konstruktionen mot de regelbundna stormar vi numera måste anpassa oss efter. Fler intresserade bybor välkomnas till gruppen då vissa i gruppen börjar bli till åren och vi behöver en kontinuitet för framtiden.

Vi har under året fortsatt att gravera namn till intresserade sponsorer men utrymmet för att gravera är nu så gott som fullt. Kanske kan vi hitta andra former för nya sponsorer. Vår beredskapskassa för framtida underhållskostnader får anses god.

Trafikgruppen

 

Trafikgruppen (TG) har under året haft två sammanträden. Frågor som bevakats och

bearbetats är följande:

Pomonabron ska ersättas med ny, bredare bro under 2016.

Framställan om prioritering av GC väg mellan Valhallsvägen och Lingvallen har

framförts och vi har fått svar att projektering och beredning kommer att göras

under 2015. Utförandet kommer däremot inte att genomföras förrän

2016.Bekräftelse om genomförande finns på kommunens hemsida

Nya GC-vägar har färdigställts från Errarpsskolan till Lingvallen öster om nya

bebyggelsen vid Fäladsvägen.

Frågan om GC väg till den nya pågatågstationen vid Skepparkroken har framförts

till kommunen, stationen är klar 2015. Planeringen av GC vägar är troligen under

arbete och kommer kanske att samordnas med ett äldreboende i nordöstra hörnet

av Lingvallen området och det nya bostadsområdet vid östra delen av Fäladsvägen.

Ändrad hastighetsgräns på Valhallsvägen från 50km/tim. till 40km/tim dröjer. Nya

Föreskrifter, gällande tättbebyggt område ska göras. Dessa remitteras till

Trafikverket. Svaret därifrån ligger till grund för slutgiltiga föreskrifter och

omskyltning. Nuvarande 30km/tim.-vägar blir så även i fortsättningen.

TG har hemställt till TK att belägga Dalvägens GC-förlängning mot Lägervägen med

hård yta.

TG har tillsammans med Rektorn på Errarps skola gjort en hemställan till TK att

bygga en GC-väg även på SO-sidan av Valhallsvägen, från skolan till väg 1710.

(Kungsgårdsleden)Kvarstår. Ny skrivelse om väg 1710 har inlämnats och fortsatt

utredning är pågående om GC-vägar, skyltningar och hastighetsreducering till 50

km/tim mellan Valhall och Pomonaavfarten. Förslag att flytta nuvarande busshållplats

till andra sidan om Valhallsvägen mot Valhall.

Trasiga gatuarmaturer är anmälda till TK. Beträffande Bjärevägen meddelar TK att

alla gatlyktorna ska bytas till ledlampor under hösten 2016.

 

 

 

Bilaga 2
Skeldervikens Byalag Ekonomisk redovisning  2016

 

 

 

 

Resultat 2015                               Byalaget            Bryggan             Tillsammans

Ingående saldo                           71 103                99 629                170 732

Årets reultat                                11 498                1 698                   13 196

Utgående saldo                          82 601                101 326              183 927

Byalaget tillgångar skall räcka för att täcka framtida kostnader för reparation och underhåll av Byastugan och Sven Jons brygga.

 

Bilaga 3

Revisionsberättelse Skeldervikens byalag 2015

Undertecknande revisorer har granskat verifikat och kassabok för
verksamhetsåret 2015-01-01  –  2015-12-31.

Vi har funnit allt i ordning och föreslår Styrelsen ansvarsfrihet för detta verksamhetsår.

2016-01-26
Revisorer Eskil Andgren och Rolf Nilsson

 

Bilaga 4

Styrelsen 2015                          Valberedningens förslag

                                                                         För 2016

Ordf.              Toiny Böös                                                  omval

Kassör             Torgny Bergström                                        omval

Sekr.              Karin Dacke Thall                                        omval
Barn och ungdomsgruppen

Gr.Led               Jonna Karlsson                                         omval

Vice                    Malin Larsson                                           omval

Byastugegruppen

Gr.Led            Thomas Brorsson                                         omval

Vice                Torgny Bergström                                        omval

Grannsamverkansgruppen

Gr.Led            Mats Holm                                                  omval

Vice                Sven-Olof Hoffert                                        omval

Historiegruppen

Gr.Led            Kerstin Paulsson                                          omval

Vice                Torgny Bergström                                        omval

Natur och Miljögruppen

Gr.led             Kristin Johansson                   nyval, Anna Stina Arnrup

Vice                Anna Stina Arnrup                  nyval, Carin Olsson

Pomonagruppen

Gr.led             Tore Bernstrup                                        omval

Vice                Arne Persson                                               omval

Seniorgruppen

Gr.led             Rolf Malmström                                           omval

Vice                Lars Stavehaug                                            omval

 

Strand o Brygg gruppen

Gr.led             Bengt-Thomas Strandqvist                        omval

Vice                Lars Flodmark                                              omval

 

Trafikgruppen

Gr.led             Kent Johansson                                           omval

Vice                Kell-Erik Olsson                                           omval

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.