Styrelsemöte nr 10 2015-12-16

Styrelsemöte nr 10 Skeldervikens Byalag 2015-12-16  i Byastugan.

Närvarande: Toiny Böös, Lars Flodmark, Sven-Olof Hoffert, Torgny Bergström, Rolf Malmström, Karin Dacke Thall, Anna Stina Arnrup, Kent Johansson, Thore Bernstrup, Kjell Erik Olsson, Mats Holm. Revisorerna Eskil Andgren och Rolf Nilsson samt valberedningen Carin Olsson och Åke Möller närvarade också vid mötet.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning

Barn och Ungdomsgruppen:

Inget nytt

Byastugan:

Inget nytt

Grannsamverkan:

Inget speciellt att rapportera, Mats Holm kommer att vidarebefordra ett mail ifrån stöldskyddföreningen med goda råd inför julhelgen.

Historiegruppen:

Inget nytt

Natur-och miljögruppen:

Datum för ny träff med Per Nordahl den 7 januari kl. 10 på Sven Jons Udde.

Pomonagruppen:

Svar från kommunen har kommit angående Pomona bron, bron kommer att byggas om under 2016 och i samband med detta kommer även staketet att iordningsställas.

Seniorgruppen:

Inget nytt.

Strand-och Bryggruppen:

Inget nytt.

Trafikgruppen:
Soporna ej borttagna vid Fäladsvägen, ingen avstängning för bilkörning på nya GC-vägen. Ridförbud förekommer i Valhallsskogen men ej på en del av vägen, finns skyltar uppsatta.

Gruppen håller på att sammanställa läget om trafikskyltar i Skälderviken, finns många skyltar som står på ställen där de inte behövs och på många ställen saknas det skyltar. Kent har tagit foton på alla ställen där det inte stämmer. Dokumenterar med bilder för att tydliggöra hur det ser ut. Kyrkan har haft kontakt med bla Länsstyrelsen, Trafikverket och kommunen om GC vägar och väg 1710 från Skälderviken till Barkåkra kyrka. Trafikgruppen har fått ta del av Kyrkans korrespondens.

Övriga frågor:

Hamnposten –sista inlämningsdagen är den 31/12-15. Inlägg från Anna Stinas man gällande asylboende på Valhall Park för att alla ska hjälpa till med integrationen av flyktingarna, styrelsen tagit beslut på att detta ska publiceras i Hamnposten.

Bullerkrav vid järnvägen – Kommunen har 2014 förelagt Trafikverket att vidta åtgärder gällande de bullerkrav som gäller vid järnvägen. Trafikverket har överklagat till Länsstyrelsen om Miljönämndens krav Bilaga 1.

Diskussion om Byalaget ska göra någon ytterligare skrivelse. Styrelsen beslutar att Byalaget ligger lågt.

Knutsfest – Gull Britt Rebbelstam kan komma söndagen den 10/1 kl.16 och hålla i musiken till Knutsfesten.

Inbjudan från Kultursamordnare i Kommunen gällande ett möte som handlar om Hembygdens år tisdagen den 19/1 mellan kl. 17- 20 på Stadsbiblioteket, Toiny och Kent går på mötet.

Årsmötet den 17/2 2016:

Program – Johan Brinck ”Ängelholms Tyranner” föredrag ca 1 tim

Nästa möte den 2016-01-13

Vid protokollet                      Justeras

Karin Dacke Thall                                        Toiny Böös

 

Bilaga 1
Miljökontoret
Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2
Telefon 0431-870 00 Fax 0431-468 247 E-post miljokontor@engelholm.se
Internet www.engelholm.se
Beslut
2014-08-25 MN DB § 742/14
Diarienr:
2012-001078
Handläggare: Lina Johansson
Trafikverket region Syd
Direkttel: 0431-46 82 41
Box 543
E-post: lina.johansson@engelholm.se
291 25 Kristianstad
Föreläggande mot Trafikverket att åtgärda buller från tågtrafik på Västkustbanan som går från centralstation och genom Skälderviken, Ängelholms kommun.
Beslut
Miljönämnden förelägger, med stöd av 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 § samt 26 kap 9, och 19 §§ miljöbalken, samt gällande delegationsordning, Trafikverket med organisationsnummer: 2021006297
att åtgärda buller från tågtrafik på Västkustbanan som går från centralstation och genom Skälderviken, Ängelholms kommun, så att riktvärden för utomhusbuller uppfylls vid fastigheter där det maximala riktvärdet för buller överskrids.
Beslutet tas med stöd av miljöbaken (1998:808) 2 kap 2 och 3 §§, 26 kap 9 och 19 §§ samt med hänvisning till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Ärendebeskrivning
Miljönämnden beslutade 2000-10-20 att förelägga dåvarande Banverket numera Trafikverket om att vidta yttre bullerskyddsåtgärder längst delar av planerat dubbelspår på sträckan med tidigare fastighetsbeteckningar Valhall 1:89, 6:142 samt delar av 1:137, Barkåkra 16:2, Ärrarp 19:41 och Skälderviken 175:1 m.m. Trafikverket förelades om att mäta och om nödvändigt vidta åtgärder så att riktvärden för ekvivalentnivån inomhus på 30 dBA och maximalnivåer inomhus 45 dBA innehålls, samt att 70 dBA maxnivå och 55 dBA ekvivalentnivå om möjligt innehålls på uteplats. Trafikverket genomförde genom WSP Akustik mätningar vid 12 fastigheter längst med Västkustbanan. Mätningarna genomfördes mellan augusti 2012 – juni 2013. Vilka fastigheter som mättes beslutades utifrån fastställda kontrollprogram, ett för respektive sträcka, och i samråd med miljökontoret. I rapporten från WSP (2013-08-16) med uppdragsnummer 10167435.01 redovisas genomförda mätningar. Resultatet visar på att maximalljudnivåerna på 70 dBA överstigs vid 9 fastigheters uteplats/balkong av 12 mätta fastigheter. Vid 3 av fastigheterna överskrids riktvärdet för LAFmax 70 dBA med >10dB. I 3 av dessa fall överskrids även riktvärdet för maximalnivå inomhus LAFmax 45 dBA med upp till 7 dB. Slutsatsen i rapporten är att det är maximalnivåerna från tågtrafiken som är överskridande. De ekvivalenta ljudnivåerna överskrids inte vid någon fastighet och det beror på att det förhållandevis få tågpassagen som gör att ljudenergin fördelas över en lång tidsrymd.
Miljökontorets bedömning
Miljökontorets bedömning utgår ifrån de mätuppgifter som redovisas i WSP Akustiks mätrapport som visar att de fastigheter som ligger längst med och i närheten av västkustbanan har överskridande riktvärden för maximalljudnivån på 70 dB vid bostadsfasad/uteplats/balkong. Värdena som redovisar maxnivåerna är vid några fastigheter långt över gällande riktvärden. De 3 fastigheter som i rapporten visar på höga inomhusvärden, där Trafikverket gjort åtgärder, görs bedömningen att fastighetsägaren har ett ansvar för underhåll av bostadens fasad exklusive fönster. Åtgärdas utomhusbullret kommer inomhusnivåerna för berörda fastigheter automatiskt att bli bättre. I föreläggande från miljönämnden 2000-10-20 står det att utomhusnivåerna ska om möjligt uppfyllas. Miljökontoret anser att föreläggandet inte har uppfyllts då bullerdämpande åtgärder endast gjorts på delar av sträckan och riktvärden för maximal ljudnivå överskrids fortfarande vid flera fastigheter. Miljökontoret anser att de värden som uppmätts är för höga för att kunna bortses ifrån och accepteras. Störningen kan inte ses som ringa utifrån de värden som uppmätts. Inte heller är störning tillfällig då den är återkommande flera gånger per dygn året runt.
Kommunicering
I enlighet med förvaltningslagens 17 § har förslag till beslut 2014-05-20 översänts till Trafikverket för eventuella synpunkter.
Yttrandet inkom till miljökontoret den 10 juni 2014 från Trafikverket. Trafikverket menar att de bullerskyddsskärmar som uppförts längs järnvägen på sträckan Lingvallen – Ängelholm C är utförda enligt Miljööverdomstolens dombeslut 2005-06-01och helt i enlighet med miljönämndens beslut 2000-10-20. Trafikverket finner det inte aktuellt att göra någon förändring av den uppförda bullerskärmens höjd för att ytterligare minska ljudnivån. De bedömer att riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå för utomhusbuller inte kan uppnås genom att uppföra bullerskärmar i anslutning till uteplatser. Riktvärdet kan inte heller innehållas via effekten av spårnära åtgärder.
Miljökontoret anser att det inte tillkommit nya uppgifter genom Trafikverkets yttrande som medför ändrat ställningstagande gentemot förslag till beslut.
Lagstöd och riktlinjer
Enligt miljöbalken 2 kap 2 § ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs, med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § ska en verksamhet utföra skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det föreligger en risk att en verksamhet eller åtgärd kan medföra en skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Åtgärderna ska vidtas i sådan utsträckning som inte är orimlig enligt miljöbalken 2 kap 7 §.
Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap 3 § en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och inte är ringa eller helt tillfällig.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Enligt 19 § samma kapitel, ska den som bedriver verksamhet eller vidta åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.
Enligt riksdagensproposition 1996/97:53, infrastrukturinriktning för framtida transporter, är det långsiktiga målet (riktvärdet) för en acceptabel ljudmiljö att boende får utsättas för trafikbuller motsvarande högst:
30 dB(A) ekvivalent nivå inomhus, (medelvärdet över ett dygn mätt i decibel A),
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid,
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad),
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
Information
Detta beslut kan överklagas, se bifogad överklagningsinstruktion.
Miljökontoret
Lina Johansson
Miljöinspektör
Bilagor: Överklagningsinstruktion

Länk till Trafikverkets skrivelse vid överklagan

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.