Från KSAU om bidrag till Sven Jons brygga

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2014-03-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

 

 

 

KSAU § 76                                              Dnr   KS 2014/110

 

Bidrag för reparation av badbrygga vid Sven Jons udde efter stormskada

 

Ärendebeskrivning

Skeldervikens Byalag inkom den 3 februari 2014 med en ansökan om bidrag för reparation av badbryggan vid Sven Jons udde i Skälderviken. Byalaget ansöker om 100 000 kronor i bidrag från Ängelholms kommun som stöd för att kunna reparera badbryggan.

 

Beslutsunderlag

Ansökan om bidrag för reparation av badbrygga inkommen den 3 februari 2014 Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 6 mars 2014

 

Yrkanden

Göran Larsson (M), BrittMarie Hansson (S) och Robin Holmberg (M) yrkar bifall.

 

 

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

 

att ge ett bidrag på 40 000 kr till reparation av Sven Jons brygga

 

att bidraget förutsätter att Skeldervikens byalag inkommer med uppgifter hur bryggan i framtiden kan storm- och issäkras

 

att för ändamålet anslå 40 000 kr inom kommunstyrelsens ansvarsområde

 

att finansiering sker genom anslaget för oförutsedda behov, samt

 

att efter redovisning av nedlagda kostnader från Skeldervikens byalag betala ut bidraget

 

____

Beslutet expedieras till:

Skeldervikens Byalag

Kommunledningskontoret, ekonomienheten

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.