Styrelsemöte nr 1 2014-01-15

Styrelsemöte nr 1 i Skeldervikens Byalag 2014-01-15 i Byastugan. En bilaga.

Närvarande: Thomas Brorsson, Lars Flodmark, Torgny Bergström, Kerstin Paulsson, Toiny Böös,

Rolf Malmström, Bengt- Thomas Strandqvist, Kent Johansson. Karin Olsson, sammankallande i valberedningen, deltog under del av mötet.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Protokolljustering. Protokollen från det senaste styrelsemötena justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Barn- och ungdomsgruppen.

Byastugan.

Grannsamverkan.

Historiegruppen har möte i morgon kväll, 16/1.

Natur-och miljögruppen. Rolf hade talat med Mats Gustavsson som lovat medverka i en ”strandvandring” till våren.

Pomonagruppen.

Seniorgruppen.

Strand-och bryggruppen. Möte med totalentreprenören är inplanerat till torsdagen den 23 januari med början kl 0900 och samling vid bryggan.

Vid diskussion om bryggans konstruktion och orsaker till haveri m.m. visade det sig att Kent har kompetens i sådana saker och han inbjöds att ingå i bryggruppen och tackade ja till detta.

Trafikgruppen.  Toiny har tillsammans med rektorn för Errarps skola, Agneta J:son Eklund, tillskrivit kommunen med förslag till ny gång-och cykelväg mellan skolan och väg 1710. Bilaga 1.

Övriga frågor.

Valberedning. Ordförande och sekreterare har avböjt omval. Nya namn till dessa poster och eventuella följdverkningar diskuterades. Valberedningen kommer att presentera förslag till styrelse för 2014.

Seniorer i skolan. Toiny hade delgivits information om ett projekt i Karlskrona innebärande att seniorer engageras i skolan. Fråga var om detta kunde vara aktuellt för Errarps skola. Efter diskussion om byalaget skulle engagera sig i detta och i så fall hur beslöts att inledningsvis erbjuda rektorn på Errarps skola att informera i Hamnposten.

Årsmötet. Errarps skola 26 februari kl 1900.Kallelsen föredrogs och godkändes. Kaffe och te kommer att serveras vid ankomsten. Toiny ser till att det finns tilltugg, muggar m.m. för 100 personer och Torgny med flera ur styrelsen att det finns kaffe och te i erforderlig mängd.

Ekonomi. Torgny lämnade en översiktlig redogörelse för ekonomin under 2013. Resultat- och balansräkning för 2013 och budget för 2014 presenteras vid nästa styrelsemöte.

Öppen stuga. Tjänstgöringslista för öppethållningen påbörjades.

Ordföranden avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte 18 februari kl. 1830 i Byastugan.

Vid protokollet                                                                                     Justeras

Lars Flodmark                                                                                        Thomas Brorsson

 

 

Bilaga 1 tillstyrelsemöte nr 1, 2014

Till ansvarig tjänsteman på Tekniska Kontoret.

Under november månad 2013, framförde vi via ”åsikten” ett starkt önskemål om komplettering av GC-vägen från Errarps skola fram till Kungsgårdsleden (väg 1710) på SO-sidan. Nuvarande GC-väg löper på NV-sidan av Valhallsvägen och övergångsställe saknas vid korsningen mot Kungsgårdsleden. Om skolbarn, och andra, ska åka buss mot Ängelholms centrum, är f.n. enda övergångsstället vid skolan. En kompletterande GC-väg på SO-sidan hade markant ökat säkerheten för gång-och cykeltrafikanter .

Svaret på vår framställan via ”åsikten” var negativ. Marie Johansson på Kundtjänst svarade, att ”frågan har diskuterats och man anser att behovet inte är så stort att det motiverar GC-vägar på båda sidor om Valhallsvägen”.

Vi vidhåller vår åsikt om att den önskade åtgärden är nödvändig. Från skolans sida är det inte försvarbart att man måste tillåta barn gå över en kraftigt trafikerad väg (Trevägskors!) som är helt omarkerad som övergångsställe!

Vi upprepar därför, än en gång, vår framställan att en GC-väg bör byggas på SO-sidan av Valhallsvägen, från Errarps skola till Kungsgårdsleden.

Skälderviken 2014.01.10

Toiny Böös Agneta J:son Eklund

Skeldervikens Byalag Rektor, Errarps skola

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.