Styrelsemöte nr 9 2013-11-06

Styrelsemöte nr 9 i Skeldervikens  Byalag  2013 – 11- 06  i  Byastygan. En bilaga.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Lars Flodmark, Torgny Bergström, Kerstin Paulsson,

Toiny Böös, Rolf Malmström, Karin Dacke Thall, Kerstin Johansson, Anna Stina Arnrup,

Kent Johansson.

 

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Protokollet från styrelsemöte 8 justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Barn- och ungdomsgruppen jobbar på att rekrytera medlemmar.

Byastugan. Den nya förstubron har nu kommit på plats genom Torgnys och Lars försorg och vunnit gillande. Söndagen den 27 oktober genomfördes aktiviteten ” öppet hus” som klev lyckad och besöktes av ca 100 personer. Rolf grillade korv och Thomas bryggde kaffe och vi andra i styrelsen hejade på. Källans Livs tillhandahöll korv,bröd, kaffe, kakor och godis utan kostnad för byalaget, det tackar vi för.

Grannsamverkan. Till mötet den 15 oktober kom ca 15 deltagare.

Mötesanteckningar, bilaga 1.

Historiegruppen arbetar fortfarande med att gå igenom det bildmaterial som Lennart Rydberg lämnade efter sig.

Narur- och miljögruppen har gruppmöte 11 november och planerar för ett möte med övriga föreningar och enskilda intressenter i området ”Gamla Hamnen”.

Pomonagruppen. Granhäcken som tidigare blivit tilltufsad av Gudrun och Per fick ytterligare en påminnelse om sin förgänglighet av Simone. Den är nu ganska gles.

Försök att få kommunen att göra mätningar av trafikbullret från väg 1710, Kungsgårdsleden, har nu hamnat hos Trafikverket som legat på det ett par månader. Vad som kommer ut av detta är svårt att sia om.

Seniorgruppen. Till nästa veckas tisdagscafé kommer en föreläsare från Region Skåne.

Strand-och Brygga. Bryggan klarade stormen Simone utan problem. Handlingar från planering och genomförande av bryggbygget är nu samlade i tre pärmar som förvaras i Byastugan.

Trafikgruppen. Gruppmöte tisdagen den 12 november. Frågor om gatubelysning, busshållplatser, gång- och cykelvägar m.m. står på agendan.

Övriga frågor

Reningsverket. Information från kommunen om utbyggnad av reningsverket överlämnades till miljö- och naturgruppen för handläggning.

Julbasar. Basaren genomförs lördagen den 30 november på torget med början kl 1300 i samverkan mellan Barkåkra Scoutkår, Byalaget, Kyrkan och Källans Livs. Byalaget delar ut infoblad omkring den 20 och reser Julgranen i god tid före basaren.

Tågbuller. Med anledning av en artikel i NST angående buller från järnvägen och befarade svårigheter att uppnå acceptabel ljudnivå i / vid närliggande bostäder beslöts att ordföranden skriftligt meddelar kommunen att Byalaget förväntar sig att gällande värden innehålls.

Årsmöte. Beslöts att årsmöte hålls26 februari kl 1900 i skolan.

Hamnposten. Nästa nr av hamnposten kommer att ges ut i slutet av januari. Manusstopp 10 januari, material lämnas till tryckning den 15. Redaktionsmöte 27 november kl 1830 i Byastugan.

Verksamhetsberättelse. Gruppledarna uppmanas att lämna underlag för verksamhetsberättelsen till sekreteraren senast 20 januari.

Ordföranden avslutade mötet.

 

Nästa styrelsemöte 4 december kl 1830 i Byastugan.

.

Vid protokollet                                                                Justeras

Lars Flodmark                                                                 Thomas Brorsson

 

Bilaga 1

 

Rapport från Grannsamverkan-möte 2013-10-15

 

Till mötet hade medlemmar i Grannsamverkans ”Larmlista” (ca 200 adresser) inbjudits, och ett 15-tal hade hörsammat kallelsen.

 

Kvällen inleddes med att bitr. närpolischef Ann-Sophie Persson gav en aktuell bild av inbrottsläget. Under perioden januari-oktober hade 60 bostadsinbrott skett i kommunen, vilket är i stort sett oförändrat, jämfört med föregående år. Som tidigare begås de flesta inbrott av missbrukare och utländska ligor. Fortfarande är uppklarandeprocenten på bostadsinbrott mycket låg, till stor del beroende på att bevisbördan är svårbemästrad för åklagare och polis. Mer frekvent märkning av värdeföremål skulle underlätta detta arbete. Hon underströk också kraftigt betydelsen av en fungerande grannsamverkan.

 

Därefter gav Annica Hägg från Länsförsäkringar en utförlig redovisning av olika åtgärder för att effektivt förhindra bostadsinbrott, och vad som normalt krävs för att försäkringsbolagen skall ge ersättning vid inträffade inbrott. Kvällen avslutades med att Mats Holm visade ytterligare några bilder på vad som kan göras för att bromsa eller stoppa tjuvarnas framfart.

 

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.