Styrelsemöte nr 4 2013-05-22

Styrelsemöte nr 4 i Skeldervikens Byalag 2013-04-24 i Fort Anna. Två bilagor.
Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Kent Johansson, Rolf Malmström, Kristin Johansson, Mats Holm, Toiny Böös.
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Till sekreterare valdes Toiny Böös då ordinarie sekreterare meddelat förhinder.
Föregående mötes protokoll justeras vid nästa möte då ordinarie sekreterare förväntas närvara.
Gruppernas redovisning.
Barn-och ungdomsgruppen saknade representanter. Inget att rapportera.
Grannsamverkan. Mats försöker få närpolischefen till ett grannsamverkansmöte. Meddelar tid och plats när allt fallit på plats. Nu har vi 200 namn på larmlistan.
Historiegruppen Lägger ned mycket tid på att gå igenom gamla bilder. Som ett led i detta arbete, har man besökt föreningen ”Gamla Lergökar” som har en diger samling bilder från alla kommunens hörn.
Natur- och miljögruppen har städat stranden mellan Gamla Hamnen och Lingvallstunneln. 12 personer deltog. Till nästa år ska även området söder om ”Ankarplatsen” städas. Kristin ska ha ett införande i Hamnposten om gruppens arbete. Byalagets svar till kommunen angående Grönstrukturplanen, bilägges detta protokoll.
Pomonagruppen. Gruppen har haft ett möte, se bifogat protokoll. Maj Kurdve, ny ansvarig för skötseln av Kungshögen, Har fått bidrag från länsstyrelsen för årets röjning.
Seniorgruppen har genomfört en lyckad Tisdagsträff i församlingshemmet. Föredragshållaren, Affe Bengtsson trollband på ett underhållande och humoristiskt sätt ett 30-tal åhörare. Nästa tisdagsträff har rubriken, ”Seniorboden”. En klädvisning för människor i mogen ålder.
Sjöbodsgruppen. Boden är rest och taket är lagt och pappat. Målning av fasadbräder och innerpanel har utförts av gruppmedlemmar i byggmästarens lokaler i M.Ljungby. El. är beställt.
Strand och Brygga. Bryggan slutbesiktigades i går, 24/4. Några anmärkningar, men i stort godkänt. Bryggruppen ska snygga till det under bryggan. Felstavade namn på två plankor. Ska rättas till.(”Leah o Truls” och ”Agnes o Edith”) En del efteranmälningar, som bryggruppen snarast ska besluta om ev. fräsning. Bryggan invigs, söndagen, 2013-06-02 kl. 15.00. Program införs i Hamnposten.
Trafikgruppen. Toiny har anmält till kommunen om bilkörning på GC-vägen mellan Ådalsvägen och Päronvägen. Löfte om en Gaffelspärr vid Ådalsvägen. Tidpunkt okänd. Även påpekat tjälskada vid Pomonabron. Kommer troligen att åtgärdas omgående, p.g.a. skolbarns skaderisker.
Övriga frågor. Lars Stavehaug, f.d.gruppledare i nedlagda Skogsgruppen har tillskrivit Byalaget om avverkningen i Valhallskogen. Påtalar att området ligger inom kommunens ansvarsområde, men Länsstyrelsen kan ingripa om skadegörelse göres på Hålgångar eller Ättehögar. Thomas Brorsson skickar över byalagets svar till kommunen om ”Grönstrukturplanen” till Lars.
Hamnposten. I nästa nummer,- Invigningen av Sven Jons Brygga. – Sjöboden. – Kristin om Miljö- och Naturgruppen.
Ebbas o Didriks plats. Kommunen meddelar att namnet på utsiktsplatsen vid Mesanvägens GC-väg mot Valhallsvägen, ska heta Ebbas o Didriks plats, såsom Byalaget tillstyrkt.
Nästa styrelsemöte 2013-05-22 kl.18.30 i Fort Anna.
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Justeras
Toiny Böös Thomas Brorsson
Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.