Styrelsemöte nr 6 2012-09-03

Styrelsemöte nr 6 i  Skeldervikens  Byalag  2012 – 09 – 03 i Fort Anna.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Sven- Olof Hoffert, Rolf Malmström, Kerstin Paulsson, Bengt-Thomas Strandkvist, Tore Bernstrup, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsa oss välkomna och öppnade mötet.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Mats Holm deltar i kväll i information och samverkan med räddningstjänsten i Ängelholms kommun, närpolisen och grannsamverkan.

Historiegruppen får material från Sturms dödsbo som gruppen kommer att gå igenom under hösten.

Natur- och miljögruppen. Slåttern på Sven Jons udde gick planenligt. Tyvärr ligger höhögarna fortfarande kvar efter nästan två månader. Kommunens parkförvaltning skall hämta.

Svampplockningsutflykt måndag 1 oktober med start kl 0930 på torget. Kaffekorg medtages.

Pomonagruppen har inte något att rapportera.

Seniorgruppen jobbar oförtrutet med försök att få till stånd trygghetsboende i Skälderviken. Till den ändan har Rolf uppvaktat både stadsarkitekt och exploateringsingenjör utan annat resultat än att bli hänvisade till PEAB och deras byggplaner på Valhall Park och Stenelid.

Strand och Brygga. Se under övriga frågor.

Trafikgruppen. hade ingen närvarande och ingen meddelad information..

Övriga frågor.

1. ICA Källans livs. Toiny har för byalagets räkning förhandlat sig till ett bidrag till bryggan om 5000 kr och ett årligt bidrag om 2000 kr jämte stöd vid aktiviteter.

2. Turistkartan. Kartan kompletterades med ca tio uppgifter som Thomas sänder in.

3. Julbasar på torget. Beslöts att byalaget deltar i scouternas basar med Thomas som byalagets representant.

4. Tider för höstens styrelsemöten. 26/9, 24/10, 14/11 och 12/12, onsdagar kl 1830 i Fort Anna.

5. Lövängen. Beslöts att till byggnadsnämnden insända begäran att nämnden beslutar att fastställa ”Lövängen” som namn för parken. Bilaga 1  se nedan

6. Sjöboden. Thomas informerade om att boden nu fått sin slutgiltiga placering på den södra tomten och att arrendeavtal tecknats med kommunen, att pris för uppförande erhållits från en entreprenör och att fler offerter efterfrågats och väntas. Bygglov förväntas inom kort.

7. Renovering av bryggan. Försäljning av badartiklar och namnplankor har hittills inbringat styvt etthundra tusen kronor och företagssponsring lika mycket. Vi bedömer nu att erforderligt belopp kommer att kunna insamlas.

Begäran om att bryggan handikappanpassas har av Samarbetsrådet för Handikappföreningar insänts till kommunstyrelsen. Bilaga 2  se nedan

Byalaget som fått skrivelsen för kännedom yttrar sig. Bilaga 3  se nedan

8. Hamnposten. Beslöts att ge ut ett extranummer av hamnposten med fokus på nya bryggan och dess finansiering.

8. Namnplankor. Beslöts att byalaget skall köpa planka nr 1 med texten ”Skeldervikens Byalag”.

Mötet avslutades

Nästa styrelsemöte 26 september kl 1830 i Fort Anna.

Vid protokollet                                                                Justeras

Lars Flodmark                                                                 Thomas Brorsson

Bilaga 1

Till Byggnadsnämnden i Ängelholms kommun                              Skälderviken 2012-09-03

Lövängen

När stationsområdet i Skälderviken var på väg att avvecklas som upplag för dubbelspårsutbyggnaden och övergå till att bli ”Park” bad Skeldervikens Byalag byborna om ett namnförslag. Vid ett möte dit alla medlemmar var kallade vann förslaget Lövängen.

Lövängsvägen mynnar i sin förlängning i stationsområdet/Lövängen vilket ju passar bra. Vilken löväng om någon som gett Lövängsvägen dess namn har vi inte kunnat få fram. Så om vägen nu får sin äng skulle det vara trevligt.

Vi ber alltså Byggnadsnämnden anta namnet Lövängen för stationsområdet i Skälderviken.

Styrelsen för Skeldervikens Byalag

Thomas Brorsson, ordförande

Bilaga 2.

Till Kommunstyrelsen i Ängelholm.

Ärende Badbryggan vid Sven Johns Udde.

Hur ser det ut med tillgängligheten i Ängelholm, en del är gjort men långt ifrån så att det fungerar för alla som har någon form av funktionsnedsättning.

Under sommaren har vi fått ta del av reportage i våra lokala medier om personer som inte har möjlighet att ta sig ner till våra fina stränder och badplatser på grund av otillgänglighet.

Det finns en handikappanpassad badbrygga vid Klitterhus men varför skall de som har en funktionsnedsättning inte ha möjlighet att välja var man vill bada? Bor man tex i Skälderviken eller annan del av kommunen varför skall man då vara tvungen att åka till Klitterhus för att kunna ta sig ett dopp, smutsa ner miljön med att vara tvingad åka bil till Ängelholm för att ha möjlighet att bada i havet.

Bryggan på Sven Johns udde i Skälderviken skall repareras. Handikapprörelsen i Ängelholm kräver att denna brygga i samband med det blir handikappanpassad med tillgänglighet för funktionshindrade så långt som det är möjligt med tanke på de förutsättningar det finns. Bryggan hanteras av Skeldervikens byalag, en ideell förening, som har små ekonomiska förutsättningar. Det krävs således att kommunen bidrar till de extra kostnader en tillgänglighetsanpassning medför.

Vi kräver samtidigt att en anpassning sker efterhand som nya badbryggor byggs i kommunen, eller befintliga behöver repareras, så att dessa då blir fullt ut tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.  Till denna anpassning skall kommunen bidra.

Handikapprörelsen hoppas få uppleva Ängelholm med full tillgänglighet till badlivet för alla i kommunen.

Ängelholm 7/8 2012     Ann-Margret Andersson (enl uppdrag)

Ann-Margret Andersson

Bilaga 3.

Ang. renoveringen av Bryggan vid Sven Jons Udde.

Till Samarbetsrådet för Hanikappföreningar, Kommunstyrelsen och Kommunala handikapprådet
(alla i Ängelholm).
Skälderviken den 3 september 2012

För kännedom har vi fått Samarbetsrådets skrivelse till Kommunstyrelsen om Sven Jons brygga.
Vi delar deras syn på att man vid ny- och ombyggnad alltid skall fundera på hur tillgängligheten kan förbättras.

Till bryggan
Sträckan från GC-vägen till bryggar är ganska ojämn. Byalaget kan inte åta sig att bekosta en stig som skulle förbättra framkomligheten.

På bryggan
Bryggan kommer på landsidan att ansluta i nivå med marken. Nivåskillnaden på bryggan tas upp med en lutning på högst 1:12. Alltså inga trappsteg till eller på bryggan.

Ramp ner i vattnet
I hela bryggans längd är det otillgänglig stenbotten. Vid bryggans slut är det också ganska stenigt men eftersom det är ca. 1,7 m djupt är det inget hinder för simmande.
Vi ser det som olämpligt att bygga en ramp och Byalaget kan inte åta sig att bekosta en sådan. Den ryms inte heller i vårt tillstånd från Länsstyrelsen.

Lift ner i vattnet
En lift skulle nog fungera när det är lugnt och ingen sjöhävning men Byalaget kan inte heller i detta fall åta sig att bekosta eller ta ansvar för drift och underhåll.

Stege ner i vattnet
Bryggan kan förses med mer än en stege. En av dem skulle i så fall kunna vara anpassad vad gäller lutning, steg höjd, handledare m.m., för att underlätta för personer med gångsvårigheter. Detta medför ökade kostnader som Byalaget ej kan åta sig.

Konsten att bygga en brygga
Samarbetsrådet skriver så här: Bryggan på Sven Johns udde i Skälderviken skall repareras. Handikapprörelsen i Ängelholm kräver att denna brygga i samband med det blir handikappanpassad med tillgänglighet för funktionshindrade så långt som det är möjligt med tanke på de förutsättningar det finns.
Samarbetsrådet pekar på balansgången mellan ”kostnad och nytta” och ”möjlighet och rimlighet”.
Vi ser stora svårigheter, praktiskt, ekonomiskt och underhållsmässigt att göra bryggan mer tillgänglig än vad som är avsikten redan nu men välkomnar allt fortsatt engagemang i Sven Jons brygga.

För styrelsen i Skeldervikens Byalag

Thomas Brorsson
Ordf.

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.