Styrelsemöte nr 3 2012-03-21

Styrelsemöte nr 3 i  Skeldervikens  Byalag  2012- 03- 21 i Fort Anna.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Toiny Böös, Sven- Olof Hoffert, Ulla Lind, Tore Bernstrup, Lars Flodmark.

.

Ordföranden hälsa oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Inbrott har rapporterats på Vinkelvägen, osäkert vad som stulits.

Trygghetsmässa genomförs på stadsbiblioteket 27 mars kl 1500-2000. Grannsamverkans roll i sammanhanget är osäker men vi bevakar tillställningen. Arbete med att få larmlistan för viktiga meddelanden inom byalaget tillgänglig för fler pågår.

Historiegruppen. Inget att rapportera.

Natur- och miljögruppen. Torgny har talat med kommunen(via ”åsikten”) om städning av stranden. Det är i år ovanligt mycket skräp och drivved på grund av  stormarna. Ännu inget besked från kommunen.

Förslag till program för vårens och försommarens aktiviteter kommer snart.

Pomonagruppen. Kungshögen kommer att röjas under april månad enligt uppgift från parkförvaltningen.

Seniorgruppen. Gruppen hade möte hos Evy den 13 mars.

Vid tisdagskaféet  den 27 mars kommer man att ta upp frågan om äldreboende med socialnämndens ordförande, Jan-Olof Sevring, som gästar kaféet.

Strand och Brygga. Den befintliga bryggans stålstomme har återigen drabbats av isens härjningar och den yttre delen ser bedrövlig ut. Det står för närvarande skrivet i stjärnorna om det går att få till stånd en användbar brygga till årets badsäsong men bryggruppen kommer att göra sitt yttersta för att så skall bli fallet.

Planeringen för en genomgripande iståndsättning av bryggan fortskrider. En liten delegation, Bengt-Thomas och Lars F, har träffat företrädare för kommunledningen och presenterat projektet. En formell ansökan om bidrag har inlämnats till kommunen. Arbete med material för bearbetning av näringslivet pågår och projektgruppen möts 26 mars hos Bengt-Thomas för utformning av material.

Trafikgruppen. Toinys dialog med kommunen angående vägnamnsskyltar som behöver bytas ut fortskrider.

Övriga frågor.

1. Fråga om att kalla till ett allmänt möte angående bryggan och utbyggnad av fibernät behandlades och beslutet blev att avvakta med möte till dess att vi fått besked om kommunens ställningstagande till bryggprojektet.

2. Beslöts att byalaget ej skall delta i kommunens nationaldagsfirande.

3. Fribrocks Bil AB har frågat föreningar i Ängelholm om deltagande i en aktivitet som mot en viss prestation skulle kunna ge föreningen ett bidrag då Fribrocks säljer en bil till en föreningsmedlem. Styrelsen enades om att det inte var attraktivt för byalaget men att försök skulle göras att få bidrag till bryggprojektet. Toiny åtog sig att tala med Fribrocks om detta.

4. Beslöts att inte delta i Studieförbundet Vuxenskolans årsmöte.

5. Påminnelse till tidigare medlemmar att betala årets medlemsavgift har hittills givit klent resultat..

6. Allmänt möte angående ny översiktsplan för kommunen hålls på Nyhemsskolan 29 mars klockan 1800. Byalaget deltar inte officiellt.

.Nästa styrelsemöte 18 april kl 1830 i Fort Anna.

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet                                                                  Justeras

Lars Flodmark                                                                                       Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.