Styrelsemöte nr 4 2011-04-18

Styrelsemöte nr 4 i Skeldervikens Byalag, 2011-04-18, i Scoutgården.
Närvarande: Thomas Brorsson, Tore Bernstrup, Torgny Bergström, Lars Stavehaug, Mats Holm, Kerstin Paulsson, Ulla Lind och undertecknad sekreterare.
Ordföranden hälsade alla välkomna.
Val av sekreterare för mötet. Undertecknad valdes till sekreterare.Protokolljustering.
Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.Gruppernas redovisning.
Grannsamverkan. Mats meddelade att inbrott förekommit på ”nya” Pomona. Grannsamverkansmöte i Scoutgården, torsdagen 5:e maj, med start kl.1900.
Historiegruppen. Fortsatt förberedelse för utställningen i Lädermuséet i Hembygdsparken. Utställningen består av bilder från gamla Skälderviken. Utställningen öppnar i mitten av maj och pågår hela sommaren. Därför trycks nästa nummer av Hamnposten upp i 2000 ex.Natur-Miljö. Torgny skickar ut kallelse till miljöaktiviteterna, när tid ges.
Pomona. Tore redogjorde för möte hemma hos honom. Mötet diskuterade de punkter på tätortsvandringen som berörde Pomona.
Senior. Nästa tisdagsträff i församlingshemmet blir den 17 maj. Lars Stavehaug berättar om Norge.
Skogen. I och med fullmäktigebeslut i mars om byggande av förskola i Valhallskogen, är frågan ett avslutat kapitel för byalaget. Skrivelse är inlämnad till kommunen om upprensning av f.d. belysning vid motionsspåret i skogen. TK åtgärdar detta med det snaraste.
Strand/brygga. Bryggan kräver omfattande renovering. Dykarinsats av Sjöentreprenad AB kostar c:a 8000:-. Mötet tyckte detta var en onödig åtgärd. Beslut: Lägg ut träflaken, gärna med hjälp av övriga styrelseledamöter. Återkom till styrelsen med ansökan om nödvändiga medel vid behov.
Trafik. Päronvägen kommer att asfalteras i samband med utbyte av vattenledningar. I samband med detta har önskemål framkommit om byggande av farthinder. Kommunen är principiellt emot detta. Inga farthinder inom områden med återvändsgator.
Tätortsvandring, möte den 11 maj. Frågeställningarna från tätortsvandringen 2010-10-12 gicks igenom. Frågor som ska tas upp till diskussion 2011-05-11, noterades.

Nästa styrelsemöte = terminsavslutning. Måndagen d. 23 maj i Scoutgården. I samband med styreelsemötet bjuds mötesdeltagarna på förtäring. OBS. anmälan om deltagande lämnas Thomas Brorsson senast den 15 maj. Tallrik, glas, bestick, servett och dricka medtages.

Ängelholm 500 år. Jubileumsgeneralen, Kurt Wirström har skickat en förfrågan om eventuell medverkan av byalaget i någon form, vid jubileet. Skrivelsen överlämnades till Historiegruppen för åtgärd.

Torget. Inget mer att anföra. Ännu inget svar från kommunen.

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Toiny Böös Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.