Styrelsemöte nr 3 2011-03-16

Styrelsemöte nr 3 i Skeldervikens Byalag, 2011-03-16, i SIF:s klubblokal.

Närvarande: Thomas Brorsson, Tore Bernstrup, Rolf Malmström, Torgny Bergström, Sven- Olof Hoffert, Ulla Lind, Torbjörn Lindqvist och undertecknad sekreterare.

Ordföranden hälsade alla välkomna.

Val av sekreterare för mötet. Undertecknad valdes till sekreterare.

Protokolljustering. Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Sven-Olof har hämtat grannsamverkansskyltar hos polisen. Väntar med uppsättning tills Mats Holm åter är hemma. Nästa gruppmöte i maj/juni.

Historiegruppen. Förbereder som bäst, utställningen i Lädermuséet i Hembygdsparken.

Natur-Miljö. Inget att r apportera.

Pomona. Planerat möte uppskjutet, p.g.a. att flertalet gruppmedlemmar var bortresta.

Senior. Haft gruppmöte hos Ulla. Frågan om byggnation på Lövängen diskuterades. Frågan lyfts till stadsarkitektkontoret, när nye stadsarkitekten tillträder.

Skogen. På grund av tidigare extramöte, var ordinarie möte inhiberad. Torgny nämnde att miljönämnden i sitt svar till Eva Thulins medborgarförslag om bl.a.Valhallskogen, skriver: ”I samband med kommande detaljplaneläggning av Valhallskogen är det därför av vikt att resten av skogen säkras som tätortsnära natur”. Torgny undersöker om detta påstående har stöd i Föpen för Barkåkra.

Strand/brygga. Bryggan kräver omfattande renovering. Firma Svensk Sjöentreprenad AB, är vidtalad och kommer att lämna offert på nödvändiga åtgärder.

Trafik. Inga fler 30-skyltar på Bjällerödsvägen. (Underteckn. Fortsätter bearbeta)- Elektronisk hastighetsskylt uppsatt v.11 vid Valhallsvägen 32.- Successivt kommer alla vägskyltar att bytas ut. De nya kommer inte att ha fastighetsnummer. Undertecknad påpekar omgående, för Ann-Kristine Wiinberg, önskemålet att –vägen och-stigen på skyltarna, skrivs ut helt och inte förkortas.- Sandning/plogning av Stationsliden och Mesanvägen ska påpekas i god tid före nästa snösäsong.- Möte med Ann-Kristine Wiinberg vid skolan, resulterade i en uppmaning åt fastighetsavdelningen att utforma av/på-stigningsfickor på parkeringsplatsen vid matsalen.- GC-vägen på Bjärevägen påbörjas först i höst.- Fr.o.m. 2011-03-17 t.o.m. 2011-12-31 kommer Hotellvägen vara avstängd mellan Mesanvägen och Hotellvägen 14.

Hamnposten. Redaktionen har haft ett möte. Innehållet i nästa nummer är fastställt.

Årsmöte Länsbygderådet. Kallelse till årsmöte i Länsbygderådet har inkommit, trots att byalaget inte är medlem. Kallelsen arkiverades i runda arkivet.

Byalagets Hamnbod. Alternativa uppvärmningssystem diskuterades. Ordföranden lät meddela att alla förslag mottages med tacksamhet.

Medlemsredovisning. Av fjolårets medlemmar fattas fortfarande 80st. I gengäld har 46 nya medlemmar tillkommit.

Nästa styrelsemöte, 18 april, kl.18.30 i Scoutgården.

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet                           Justeras

Toiny Böös                                    Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.