Styrelsemöte nr 1 2011

Styrelsemöte nr 1 i  Skeldervikens  Byalag  2010- 01- 12,  SIF:s klubbhus. Två bilagor.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Lars Stavehaug, Torgny Bergström, Ulla Lind, Tore Bernstrup,Lars Flodmark. Karin Olsson deltog under punkten valberedning.

Ordföranden hälsa oss välkomna och god fortsättning på det nya året.

 

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

 

Valberedning. Karin redogjorde för avböjande till omval och förslag till kandidater för nyval. Några förslag framfördes också av mötesdeltagarna.

 

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Inget att rapportera.

Historiegruppen. Inget att rapportera.

Natur- och miljögruppen. Inget att rapportera.

Pomonagruppen. Inget att rapportera.

Seniorgruppen kommer att mötas 17 januari hos Jane Blonnér.

Skogsgruppen. Inget att rapportera..

Strand och Brygga. Isen har skråckat den yttre delen av bryggans stativ till synes rätt allvarligt.

Trafikgruppen. Inget att rapportera..

 

Övriga frågor.

1. Ekonomi. Torgny redogjorde för det gångna årets ekonomi. Rapporten fick styrelsens gillande.

2. Tätortsvandringen. Det av kommunen upprättade protokollet genomgicks och kommenterades. Protokollet bifogas som bilaga 1 och vårt yttrande som bilaga 2. Se bilagorna nedan.

3. Knutsfesten  på söndag är förberedd i alla moment. 

4. Förskolan. Vi anser att kommunens svar angående lokaliseringsutredningen fortfarande är  otillfredsställande. Skogsgruppen kommer att agera för ytterligare klarläggande.

5. Enkät från ”Hela Sverige skall leva”. Byalaget har fått en förfrågan om deltagande i samarbete i bl.a. försäkringsfrågor. Styrelsen beslöt att ordföranden begär prospekt och redovisar för styrelsen.

.

6. Årsmötet 27 januari kl 1900 i skolans matsal. Ansvaret för de ingående momenten klarades ut.Del av styrelsen möter upp kl 1800.

 

Nästa styrelsemöte 16 februari kl 1830 i SIF:s klubbhus.  

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

 

Vid protokollet                                                                                      Justeras

Lars Flodmark                                                                                      Thomas Brorsson

                                                                            Bilaga 1 till styrelseprotokoll nr 1, 2011.  8 sidor.

 

Tätortsvandringsfrågor tätortsvandring i Skälderviken 12 oktober 2010

 

Nr

Fråga

Åtgärd

Ansvar

Åtgärdat

  ÖVRE POMONA      
1 Vill få lov att ändra och bygga till på baksidan av husen i Skånebyn/ Pomona. Plan från 1969 gäller. Ok att ändra på baksidan. Ta kontakt med Stadsarkitektkontoret och sök bygglov. STARK/Katja Berg 12 okt 2010
2 Möjlighet att förändra baksidans fönsterfasad för att passa t modernt kök m 90 cm köksbänkar i arb.höjd. Man tappar proportionerna vid en förändring men det kan vara ok. Prövas i bygglov. STARK/Katja Berg 12 okt 2010
3 Möjlighet att byta t 3-glasfönster (Skånebyn/ Pomona) Riktlinjer i detaljplanen. Byte till 3-glasfönster är inte varsamt eftersom fönsterbågarna blir klumpiga och fönsterytan minskar. Smäckra fönster finns att tillgå idag som är energieffektiva. Ändringar på baksidan ok men kräver bygglov. Ta kontakt med Stadsarkitektkontoret. STARK/Katja Berg 12 okt 2010
4 Förslag invånare: Förslag att även fastigheter p Pomonav medtages i bevarandeplanen för Pomona NorraFörslag byalaget: De boende på Pomona vill att bevarandeprogrammet för Pomona Norra, ”Skånebyn” antages i detaljplanen. (Både privata och kommunala miljöer.) Det norra området är med i bevarandeplanen. STARK/Katja Berg 12 okt 2010
5 Ovårdade bronsåldersgravar Kungshögen v norra Pomonas infart. Även 2 gravar uppe i skogen. Hos Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, finns det skötselplaner för 8 fornvårdsobjekt i Ängelholms kommun.  Kommunen kan teckna skötselavtal med Länsstyrelsen.Fornvårdsmedel kan sökas i samband med detta. Ärendet är på gång. Maria kontrollerar. Resurscenter kanske kan kopplas in. STARK/Katja BergTK/PARK/Maria Birgander  
6 Stilbrott med ny belysning i Pomona. Byt tillbaka. 6 punkter skall bytas ut under 2010. Byte skall ske till LEDbelysning. Till Skånebyn har TK inte funnit någon passande belysning. När man finner detta byts alla ut. LED-belysning utgör 30 W istället för dagens 80 W.Innan passande LED-belysning finns kommer trasiga armaturer att bytas till dem som vi tar ner från Päronvägen och Apelvägen. TK/GATA/Kerstin Strömberg  
7 Byalaget: När blir det asfalteringen på Pomona? Persikovägen kommer att beläggas med ny asfalt 2011 tillsammans med ny cykelväg och nya VA-ledningar. TK/Gata/Kerstin Strömberg  
8 Trasiga lampor p Päronvägen Alla armaturer byts ut 2010. TK/GATA/Kerstin Strömberg  
9 Byalaget: När kan det bli belysning av GC-väg mellan Päronvägen och Apelvägen. Inlagt i lista. Prioritering senare (ej 2010). TK/GATA/Kerstin Strömberg  
10 Flytta lyktstolpe i garageinfart på Apelvägen 28 i samband med att gatubelysning ska göras mellan Päronvägen – Apelvägen. Vi byter bara armaturer på befintliga stolpar på Apelvägen och Päronvägen. Får komma senare om det är nödvändigt. TK/GATA/Kerstin Strömberg  
11 Boende på Persikovägen parkerar i gatan på Plommonvägen. Ibland svårt att komma ut med egen bil. Man måste prata med varandra. TK/Ann-Kristin Wiinberg 12 okt 2010
12 Hastighetsbegränsningen är 30 km p Apelv. Få respekterar detta. Förslag på Hastighetshinder vid Apelv 18. Inga åtgärder. Bilister behöver ändra körbeteende. TK/TRAFIK/Ann-Kristin Wiinberg 12 okt 2010
13 Hög hastighet p Plommonv /Körsbärsv. Förslag nya skyltar, vägbulor, information t boende Det är de boende som kör för fort. Inga åtgärder från TK. TK/TRAFIK/Ann-Kristin Wiinberg  12 okt 2010
14 Gångavstånd från g:a Pomona-området t buss-hållplats för långt f personer m svårigheter att gå längre sträckor. 2 hållplatser har slagits ihop då Skånetrafiken vill skära ner körtiden. Avstånd är enligt rekommendation. Bänk sätts ut vid den tidigare hållplatsen. TK/Tommy Wiberg.  
15 Bakom Apelv 16 o 18 finns en lekplats m plommonträd m mkt fallfrukt p hösten vilket drar t sig getingar. Bra att ta bort fallfrukten. Planterade för att barnen skall kunna leka där och äta plommonen. TK/Maria Birgander 12 okt 2010
16 Lekplatsen vid de två kullarna kunde man göra lite roligare. Tyvärr tog man bort lekplatsen som fanns på 80.talet vid Plommonv/Tunv   TK/PARK/Maria Birgander  
  VARSVÄGEN      
17 Bullervall om all trafik ska passera Varvsv när d ska byggas en bro Finns inga planer på en bro, endast diskussioner. STARK (Endast diskussion, ej med i planer 12 okt 2010
  KÄGLEÅN/BJÄREVÄGEN      
18 Rensa upp döda träd utmed Kägleån, Pomona TK ansvar för kommunens mark (Vallhall 6:147). På privat mark är det de boende som bör rensa. TK/Maria Birgander samt privata fast.äg. 12 okt 2010
19 Övergångsställe samt farthinder vid bron Kägleån Farthinder ej lämpligt för bussar. Skyltar anger vem som har företräde. Ändra körbeteende. TK/TRAFIK/Ann-Kristin Wiinberg 12 okt 2010
20 Byalaget: 30 skylten på Bjärevägen vid Kägleån, är svår att upptäcka. (Åtgärd?) Skylten är bra placerad. TK/Ann-Kristin WiinbergTK/Kerstin Strömberg 12 okt 2010
  BJÄREVÄGEN      
21 Snygga t i skogen vid Bjärev/ Bjällerödsv Skogen är fin. Ingen åtgärd. TK/PARK/Maria Birgander.BUF/Rektor Kerstin Lindström 12 okt 2010
22 Blir det en trädplanering utmed Bjärevägen för att sänka hastigheten? Cykelvägen kommer att ta plats så det blir ingen trädplantering. 2010 projekteras hela sträckan. 2011 åtgärder från Kägleån till Bjällerödsvägen. 2012 åtgärder från Bjällerödsvägen till Valhallsvägen. 2013 från Vallhallsvägen – Lingonvägen. Ev också 2014. TK/GATA/Kerstin Strömberg  
23 Hundlatrin utmed Bjärevägen Papperskorgar får användas. TK/RENHÅLLNING/B Bertilsson 12 okt 2010
24 Papperskorgar ut med Bjärev samt vid korsningen Bjärev/Lingv TK pratar med dem som tömmer var man kan placera papperskorgarna. TK/RENHÅLLNING/ B Bertilsson  
  BJÄREV/DALV/ROSV      
25 Bevara skogsdungen Rosenv-Dalv-Bjärev Skogsdungen är fin. Ingen åtgärd TK/PARK/Maria Birgander 12 okt 2010
26 För höga träd, för tätt buskage Rosenv-Dalv-Bjärev. Barn springer ut från lekplatsen Gallring 2011/2012 TK/PARK/Maria Birgander  
  BJÄREV/CENTRALV/LINGV/ASPV      
27 Dålig sikt från Centralv-Aspv ut på Bjärev  pga. Vegetation.  Ingen åtgärd. Lite tall och vresrosor. TK/PARK/Maria Birgander 12 okt 2010
28 Allmän parkeringsplats Centralv/Aspv. Många parkerar redan här. Parkering är förbjuden här. TK TK/TRAFIK/Ann-Kristin Wiinberg. 12 okt 2010
29 Skylt lekande barn vid Lingvallen placeras tydligare. TK sätter endast upp varningsskyltar vid förskolor och lekplatser. TK/TRAFIK/Ann-Kristin Wiinberg 12 okt 2010
30 Byalaget: Undersök möjligheter till ny vägförbindelse mellan väg 1710 och Lingvallen. Det finns planer på framtida byggnation i detta område. Avvakta plan. TK/Tommy Wiberg  
31 Trafiksituationen vid Errarps skola inte tillfredsställande. En säker väg till skolan behövs. Nybyggd väg finns längs Valhallsvägen. Permanenta gupp 2011 vid ”övergångsstället” TK/TRAFIK/Ann-Kristin Wiinberg 12 okt 2010
  VALLHALLSVÄGEN      
32 Byalaget: vi önskar hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Vallhallsvägen från Errarps skola t.o.m. den tänkta refugen vid Mesanvägen/Fyrhustunneln. Bussarna klarar inte detta då man inte hinner med och måste göra turen tidsintressant för dem som ska med tåget. Säker GC-väg finns. Bilister behöver ändra körbeteende. Fundera på 40 km/tim. TK/TRAFIK/Ann-Kristin Wiinberg 12 okt 2010
33 Hastighetsdämpande åtgärder mitt för Stationsvägen (här finns 2 st. busshållplats, utfart från Stations, utfart från p-plats, övergångsställe. Ann-Kristin och Kerstin ska titta på detta. TK/TRAFIK/Ann-Kristin WiinbergTK/GATA/Kerstin Strömberg  
34 Belysning på Lövängsv. Mkt mörkt p väg hem från kvällsbussen. Lövängsvägen behöver röjas. TK lägger lappar till boende om att röja i sina trädgårdar. TK/GATA/Kerstin Strömberg  
35 Byalaget: Det behövs ”Hajtänder” på Ängvägen där den ansluter till Via Marina Då ökar hastigheten på Via Marina. Högerreglen gäller för att dämpa hastigheten på Via Marina. TK/TRAFIK/Ann-Kristin Wiinberg  12 okt 2010
  LÖNNV/VIA MARINA/HAMNEN      
36 Seniorboende och dagis vid Lövängsv/Via Marina. Inte lämpligt för dagis. Dagis vid Valhallsskogen bättre och trafiksäkrare. Privata initiativ finns inte idag men välkomnas vad gäller seniorboende i Skälderviken. STARK/Katja Berg  12 okt 2010
37 Hundrastgård för att kunna släppa hundarna lösa (Lövängen) Ej aktuellt. TK/Maria Birgander 12 okt 2010
38 G:a stationsomr som är planerat t park bör åtgärdas snarast. Fungerar som skräpigt upplag. Krav finns på att upplaget ska bort. Sedan göra en detaljplan. Fråga om bebyggelse här. Tidsbegränsat bygglov för upplag har gått ut. Byggnadsinspektör på stadsarkitektkontoret har ringt och tillskrivit Trafikverket att upplaget ska bort. TK/Tommy WibergTK/Maria Birgander

STARK/Katja Berg

 
39 Byalaget: Till vad kommer de 1.2 miljoner kr. som Banverket överlämnat till kommunen för att iordningställa ”Lövängen”, att användas?Hur ser planerna ut för Lövängen och hur kommer vi att medverka? Banverket har gjort en grovplanering. TK gör en finplanering när pengar finns i budget.Banverket har gjort en grovplanering. TK gör en finplanering när trafikverket är färdig med sina arbeten.

 

TK/Tommy WibergTK/Maria Birgander  
40 Gör något riktigt trevligt mellan Via Marina och Järnvägen (basketplaner, boule, BMX-bana, lekplats m.m.) Se svar fråga 34. TK/Tommy WibergTK/PARK/Maria Birgander  
  GAMLA HAMNEN/HUNNABADET/SK-VIKSPROMENADEN/SV JOHNS UDDE      
41 Gör hamnen mer levande. Fler bodar, bänkar, planteringar m.m.Byalaget: Vi har idéer om hur vi vill att det skall se ut inom gamla hamnen, Hunnabadet och Sven Jons udde. Hur kan vi samarbeta om det? Se svar fråga 34. Banverket återkommer till TK. Helhetsgrepp ska tas vilket innebär en större diskussion. TK/ Tommy Wiberg 

STARK

Ängelholms Föreningshamn äger marken.

 

 
42 Toalett utmed promenaden vid Sk-viken o gärna fler bänkar Det finns 3 toaletter som bör räcka. TK/Maria Birgander 12 okt 2010
43 Klippning av hela vallen Hunnabadet bort mot Sven Johns udde Området finns ej med i skötselplanen. Intill cykelvägen sker slaghack 2 ggr/år. Eget initiativ ok. Ta först kontakt med Maria. TK/PARK/Maria Birgander  
44 Byalaget: När kan det bli ny permanent brygga vid Sven Johns udde? Ska kommunen äga fler bryggor? En gemensam lösning kan diskuteras och sponsring bör vara ett alternativ att lösa investeringen. Se sponsrad brygga i Åhus. TK/PARK/Maria Birgander   
  FBU/LINGVALLEN      
45 Byalaget: Äng och lund mellan FBU och Lingvallen. Hur kan vi samarbeta om det? Naturmark. Bör röras så lite som möjligt. Ok med eget initiativ. Först höra av sig till Maria för diskussion om åtgärder. TK/PARK/Maria Birgander  
46 Mellan FBU o Lingvallen. Området skötas bättre. Se Mats Gustafssons förslag t skötselplan. Träd inte högre än planket. Träd framför Kv Ekan (fd. FBU-lägert) kapas i topparna. I slänten mot gamla spåret mkt sly på väg växa upp.  Det finns ett rikt djurliv i området nedanför Vinkelvägen/FBU-området. Rådjur föd.plats för kid. 9 fasanungar. Tänk på detta vid skötsel. Ok med eget initiativ. Först höra av sig till Maria för diskussion om åtgärder. TK/PARK/Maria Birgander  
47 Fastighetsägare vid Vinkelvägen skär gärna ner träd och buskage för utsikt. Kan kommunen hämta? Ok med eget initiativ. Först höra av sig till Maria för diskussion om åtgärder. TK/PARK/Maria Birgander  
  VALLHALLSKOGEN      
48 Iordningställande av elbelyst motionsslinga i skogen. Det går inte att göra något så länge konsortiet och kommunen inte har kommit överens om något avtal men lampor och ledning bör tas bort. KoF /Hans Schörling  
49 Belysning inom skogen ”slingan”. Även från skogen ut på Källv. Se svar fråga 44 KoF /Hans Schörling  
50 Trasiga lampor utefter motionsslingan i Valhallskogen Se svar fråga 44 KoF /Hans Schörling  
51 Kommunen bör agera så att en stiftelse kan äga och förvalta Valhallskogen. Se svar fråga 56. TK/Kenth Hasselgren.  
52 Äldreboende mitt emot Errarpsskolan i Valhallsskogen eller vid Källan Det finns inga privata byggbolag som signalerat att de vill bygga men inbjuds att ta initiativ. SOC/Jan-Olof Sewring 12 okt 2010
53 Vårdcentral centralt, speciellt för äldre Det finns inga planer hos Region Skåne på ny vårdcentral. SOC/Jan-Olof Sewring 12 okt 2010
54 Bygg inte dagis i Valhallskogen Se fråga 54. BUF/Rektor Kerstin Lindström Konsortiet 12 okt 2010
55 Att ändra ett lagt planförslag som kommunen klassat ”Grönområde för rekreation och friluftsliv i tätort”, är för mig varken trovärdigt eller långsiktigt tänkande. Förslagsställaren menar troligtvis området vid Vallhallskogen där förskolan skall byggas. BUF anser att denna plats utgör det bästa alternativet för förskolan och en mindre del av området tas i anspråk. BUF/Rektor Kerstin Lindström 12 okt 2010
56 Varför dagis i södra Sk-viken när orten expanderas norrut och dit flesta barnfam flyttar BUF har inventerat området och nuvarande plats anser man vara det bästa. Lämpligheten prövas i pågående detaljplan. BUF/Rektor Kerstin LindströmSTARK/Katja Berg 12 okt 2010
57 Rör inte Valhallskogen Konsortiet äger frågan. Konsortiet 12 okt 2010
58 Byalaget: Vi önskar hastighetsbegränsning till 50 km/tim. vid och på ”Kvarnbron”  Trafikverkets väg. Här har funnits en 50-skylt tidigare men togs bort då många blev irriterade.  TK/TRAFIK/Ann-Kristin WiinbergVägverket 12 okt 2010
  ÖVRIGA FRÅGOR      
59 Byalaget: Hur är rutinerna för att kontrollera gatubelysningarna? Öresundskraft ansvarar för belysningen och gör egna bedömningar. Felanmälningar skrivs upp på lista och man samlar några stycken innan man åker ut och åtgärdar. TK/Gata/Kerstin Strömberg 12 okt 2010
60 Byalaget: Vi vill ha en lagom skötsel av småparker. Hur kan vi samarbeta om det? Vad är lagom skötsel? Vart och ett område bör ha sin karaktär och egenart. Bra med eget initiativ.  ”Skapa din egen park” TK öppen för dialog. Kom med förslag. TK/PARK/Maria Birgander  
61 Byalaget: Vi tycker att det skall finnas fler små fina rastplatser inom Skälderviken. (bänkar och kanske bord) och kommer gärna in med förslag. Maria tar emot förslag och diskutera. Är det många platser? Komma överens om skötsel och samarbete. Året runt bänkar? TK/PARK/Maria Birgander  
62 Dåligt utrustade lekplatser i Sk-viken Se Lekplatsplan. TK följer standarden för Ängelholms kommun. TK/PARK/Maria Birgander 12 okt 2010
63 Det behövs förskola i Skälderviken – akut Förskola ska byggas vid Bjärevägen. BUF är öppna för privata intressenter. BUF/Rektor Kerstin Lindström 12 okt 2010
64 Byalaget: Rutiner för korrespondens. (långtifrån allt besvaras, särskilt mail) Nu finns möjligheten för alla att använda sig av Åsikten och felanmälan via kommunens hemsida. Alla synpunkter och felanmälan besvaras. TK/Kenth Hasselgren 12 okt 2010
65 Byalaget: Rutiner för hur idéer och förslag som inte kan genomföras med det samma hanteras så att de inte glöms bort. Tätortsvandringar kan fånga upp dessa idéer och förslag. TK/Kenth Hasselgren 12 okt 2010
66 Byalaget: Alla beslutsfattare på ett ”projekt” bör vara med när det diskuteras. (för att slippa höra att det inte är ”mitt bord”. Se svar fråga 61, TK/Kenth Hasselgren 12 okt 2010

 Bilaga 2

Skeldervikens Byalag                              2011-01-13             Bil. 2 till styrelseprot. nr 1, 2011

 

Yttrande över protokoll från tätortsvandring.                                                          sid 1 ( 2 ) 

 

Tätortsvandringsfrågor tätortsvandring i Skälderviken 12 oktober 2010

 

Nr

Fråga

Åtgärd

Ansvar

Åtgärdat

Yttrande

 

16 Lekplatsen vid de två kullarna kunde man göra lite roligare. Tyvärr tog man bort lekplatsen som fanns på 80.talet vid Plommonv/Tunv   TK/PARK/Maria Birgander

Som åtgärd borde här hänvisas till ”lekplatsplanen”som anger åtgärder för varje lekplats i kommunen.Angående ”lekplatsplanen” finner vi det otillfredsställande att byalaget inte fått komma till tals.

 

31 Trafiksituationen vid Errarps skola inte tillfredsställande. En säker väg till skolan behövs. Nybyggd väg finns längs Valhallsvägen. Permanenta gupp 2011 vid ”övergångsstället” TK/TRAFIK/Ann-Kristin Wiinberg 12 okt 2010

Åtgärdsförslaget tyder på att frågan missförståtts. Om med ”ny väg” avses den slinga som anlades då den nya skolans byggdes så är det den som är en del av problemet. Det behövs en genomgripande översyn av hela trafiksituationen vid skolan.

 

39 Byalaget: Till vad kommer de 1.2 miljoner kr. som Banverket överlämnat till kommunen för att iordningställa ”Lövängen”, att användas?Hur ser planerna ut för Lövängen och hur kommer vi att medverka? Banverket har gjort en grovplanering. TK gör en finplanering när pengar finns i budget.Banverket har gjort en grovplanering. TK gör en finplanering när trafikverket är färdig med sina arbeten. TK/Tommy WibergTK/Maria Birgander  

Åtgärdsförslaget indikerar att det inte finns pengar i TK budget för parkens iordningsställande. Vi vill veta var de 1,2  mkr som kommunen erhållit från Banverket tagit vägen.

 

40 Gör något riktigt trevligt mellan Via Marina och Järnvägen (basketplaner, boule, BMX-bana, lekplats m.m.) Se svar fråga 34. TK/Tommy WibergTK/PARK/Maria Birgander

Svarshänvisning till fråga 34 verkar inte relevant.

 

34 Belysning på Lövängsv. Mkt mörkt p väg hem från kvällsbussen. Lövängsvägen behöver röjas. TK lägger lappar till boende om att röja i sina trädgårdar. TK/GATA/Kerstin Strömberg

                                                                                                                                   sid 2 ( 2 )

 

 

41 Gör hamnen mer levande. Fler bodar, bänkar, planteringar m.m.Byalaget: Vi har idéer om hur vi vill att det skall se ut inom gamla hamnen, Hunnabadet och Sven Jons udde. Hur kan vi samarbeta om det? Se svar fråga 34. Banverket återkommer till TK. Helhetsgrepp ska tas vilket innebär en större diskussion. TK/ Tommy WibergSTARK

Ängelholms Föreningshamn äger marken.

 

Inte heller här är hänvisning till fråga 34 relevant.

 

 

Fråga 49/50: Hänvisning till fråga 44 bör vara 48?

 

Fråga 51: Hänvisning till svar på fråga 56???

 

Hur får vi ut informationen till boende i Skälderviken-Pomona?

 

Thomas Brorsson

Ordförande 

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.