Årsmötesprotokoll 2011

Skeldervikens Byalag  2011-01-27                                  

Protokoll fört vid årsmöte 2011-01-27 i matsalen Errarps skola. Tre bilagor.

De drygt 50 personer som mött upp bjöds traditionsenligt på kaffe med dopp vid ankomsten.

Före årsmötet fick vi ett intressant och uppskattat föredrag av marinbiologen och Skälderviksbon Kristin Johansson om livet i Skäldervikens vatten.

§ 1. Ordföranden öppnade årsmötet.

§ 2. Dagordningen fastställdes.

§ 3. Årsmötets utlysande godkändes.

§ 4. Till ordförande för årsmötet valdes sittande Thomas Brorsson.

§ 5. Till sekreterare för årsmötet valdes sittande Lars Flodmark.

§ 6. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Gun Bexell och Krister Nilsson.

§ 7. Verksamhetsberättelsen godkändes. Bilaga 1. se nedan

§ 8. Ekonomirapporten  redovisades av kassören och godkändes. Bilaga 2.  se nedan

§ 9. Revisionsberättelsen  upplästes och godkändes. Bilaga 3.  se nedan

§10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§11. Motioner.

Trafikgruppens motion om att byalagets styrelse skulle verka för sänkt hastighet till 30 km/tim på Valhallsvägen från nuvarande gräns vid skolan till Mesanvägen behandlades.

Mot motionen ställdes två andra förslag.

1. Oförändrat 50 km/tim på sträckan.

2. 40 km/tim på alla vägar i Skälderviken.

Efter en ganska livlig diskussion ställde ordföranden proposition på de tre förslagen och flest röster erhölls för oförändrad hastighet på sträckan och årsmötets beslut blev således att inte uppdra åt styrelsen att verka för sänkt hastighet.

§12. Val av styrelse för verksamhetsåret 2011.

Till ordförande omvaldes Thomas Brorsson, till kassör omvaldes Torgny Bergström och till sekreterare omvaldes Lars Flodmark.

Grupperna.

Grannsamverkansgruppen                        Mats Holm, Sven Olof Hoffert

Historiegruppen                                       Kerstin Paulsson, Torgny Bergström.

Miljö- och naturbruppen                           Torgny Bergström, Jan Jansson.

Pomonagruppen                                      Tore Brnstrup, Toiny Böös.

Seniorgruppen                                         Ulla Lind, Rolf Malmström.

Skogsgruppen                                         Lars Stavehaug, Tore Bernstrup.

Strand-och bryggruppen                          Bengt-Thomas Strandkvist, Lars Flodmark.

Trafik-och kommunikationsgruppen         Toiny Böös, Torbjörn Lindqvist.

§13. Till revisorer omvaldes Eskil Andgren och Rolf Nilsson.

§14. Till Valberedning omvaldes  Carin Olsson sammankallande och Åke Möller.

§15. Medlemsavgiften för år 2012 fastställdes till oförändrat 50 kr per medlemsfamilj.

§16. Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse, hälsade oss välkomna till byalagets aktiviteter under 2011 och avslutade mötet..

Vid Protokollet            Justeras                       Justeras                Justeras

Lars Flodmark             Thomas Brorsson        Gun Bexell           Krister Nilsson

Efter årsmötet informerade ordföranden om styrelsens pågående planering för byggande av en bod i Gamla Hamnen.

Bilaga 1

Skeldervikens Byalag 2011-01-20

Verksamhetsberättelse för år 2010

Byalaget har under året haft 541 betalande medlemsfamiljer (419  2007,  409  2008 och 541  2009).  Av dessa är 369 bosatta i Skälderviken, 127 på Pomona och  45 på annan ort.

Styrelsen har bestått av

Thomas Brorsson                             Ordförande.

Torgny Bergström                            Kassör, gruppledare för Miljö- och naturgruppen, vice gruppledare i Historiegruppen samt redaktör för Hamnposten.

Lars Flodmark                                   Sekreterare, vice gruppledare i Strand- och  bryggruppen.

Inga-Lill Charlesson                          Gruppledare i Grannsamverkansgruppen.

Mats Holm                                       Vice gruppledare i Grannsamverkansgruppen.

Kerstin Paulsson                               Gruppledare i Historiegruppen.

Jan Jansson                                       Vice gruppledare i Miljö- och naturgruppen.

Evy Jansson                                      Gruppledare i Seniorgruppen.

Ulla Lind                                           Vice gruppledare i Seniorgruppen.

Ola Rosén                                         Gruppledare i Pomonagruppen

Toyny Böös                                     Gruppledare i Trafikgruppen,vice gruppledare i Pomonagruppen

Torbjörn Lindqvist                           Vice gruppledare i Trafikgruppen.

Lars Stavehaug                                  Gruppledare i Skogsgruppen.

Tore Bernstrup                                 Vice gruppledare i Skogsgruppen

Bengt-Thomas Strandkvist               Gruppledare i Strand – och bryggruppen.

Årsmöte hölls den 24 februari i matsalen på Errarps skola med drygt 50 deltagare.

Vid ankomsten utspisades med kaffe, bullar och kakor.

Styrelsen har under året haft tolv protokollförda möten, givit ut två nummer av Hamnposten distribuerad till samtliga hushåll i Skälderviken och på Pomona samt till utsocknes boende medlemmar. Genom Torgny Bergströms försorg har byalagets hemsida hållits aktuell så att alla som så önskat kunnat ta del av protokoll och skrivelser. På den del av hemsidan som vi kallar Hamnposten direkt redovisas senaste nytt. Styrelsen har dessutom bevakat byns intressen gent emot Kommun, Banverk och Valhallskonsortium genom skrivelser och vid möten. Av det som särskilt kan nämnas är insamling av nästan 1000 namn för Valhallsskogens bevarande obebyggd, yttrande över detaljplan för uppförande av förskola i Valhallsskogen  och Fördjupad ÖversiktsPlan för Barkåkra samt deltagande i planering och genomförande av den av kommunen initierade ”tätortsvandringen”.

Ombyggnaden av torget som ”varit på gång” i flera år och senast var utlovat att starta i höst kom inte igång före årsskiftet. Det är  egentligen en bedrövlig långbänk som vi ändå tror skall komma till utförande till våren.

Julgran kom också i år upp genom styrelsens försorg.

Gruppernas verksamhet.

Knutsfesten

Knutsfesten 10 jan. 2010 kl.16.00.

Byalaget, ICA-affären, Scouter och SIF ordnade Knutsfesten på torget.

Källan bjöd på glögg, pepparkakor och godispåsar till barnen.

Dragspelaren Gert Grimberg spelade till danserna, som leddes av Inga-Lill Charlesson, Lena Ahlström, Birgitta Eliasson och Kerstin Paulsson.. Scouterna stod för korvförsäljningen.

Ca 60 barn med föräldrar besökte festen. Tomte var som förra året Rolf Malmström.

Grannsamverkan Skälderviken och Pomona

Den 8 april 2010 togs beslutet att intresseföreningen Grannsamverkan i Engelholm, läggs ner. Övergripande organ i Ängelholm är Länsförsäkringar Skåne. Kontaktman Joakim Svensson.

Verksamheten fortsätter i Skälderviken och Pomona som grupp i Byalaget.

I augusti hölls ett möte på Fort Anna där kontaktombuden från Skälderviken och Pomona var inbjudna. 22 st hade hörsammat kallelsen. Benkt Ragnarsson, fd. Samordare i BRÅ, presenterade brottsstatistik och tipsade om åtgärder hur du avskräcker tjuven. Grupparbete och diskussion följde därefter.

Ett nytt område har även tillkommit i Skälderviken. Det är Fäladsvägen, delen närmast Lingvallen.

Historiegruppen.

Historiegruppen har under våren haft 9 möten. Flera möten har ägnats åt visning av erhållna bilder. 15 mars besökte vi Bernt Bengtsson, som berättade om sitt liv i Skälderviken. Det blev en artikel i Hamnposten. Vi har bjudit in Ragnar Larsson, som redogjorde för sitt arbete med Skepparkrokens historia. Visning av Barkåkrafilmen. Avslutning med besök på Barkåkra  Kyrkas Lapidarium  och på Annelunds Strutsfarm.

Höstens möten har ägnats åt Lennart Rydbergs bilder. Besök på Hembygdsparkens Lädermuseum inför utställningen 2011 av Skäldervikens historia. Den 15 sept. hade vi ett möte med Valborg Persson. Artikel införd i Hamnposten. Julavslutning med mat hos Karin Rönnertz.

Miljö och naturgruppen.

Miljö och Naturgruppen genomförde sina vanliga aktiviteter. Lyssnade till fågelsång och såg på växter i april, städade strand och udde i maj, slog Sven Jons udde i juli, kollade växtligheten utmed GC-vägen vid havet i augusti och plockade svamp i september.
Dessutom gemomfördes lite röjning vid gamla hamnen, mest för att begränsa vresrosens utbredning.

Pomonagruppen Sid 2 (2)

Under året som gått har 2 gruppmöten hållits, 24 mars och 22 november.

Några av Pomonagruppens medlemmar ingick också i Pomona Villaförening som slutgiltigt gick i graven på Villaföreningens årsmötet 30 mars.

Många frågor som avhandlats inom gruppen ingår också i Byalagets övriga grupper, ex Trafikgruppen och Grannsamvekansgruppen.

Gruppen har bl a diskuterat GC vägar, gatubelysning och grannsamverkansfrågor.

Vidare har gruppen bidragit med artiklel i Hamnposten om Pomonas historia samt artikel för att öka intresset hos Pomonabor att bli medlemmar i Byalaget.

I den genomförda  ”tätortsvandringen” medverkade också representanter ur Pomonagruppen.

En gemensam ”friluftsaktivitet” genomfördes också den 20 februari då trädfällningen genomfördes av björkar i grönområdet mellan Apelvägen och Päronvägen under ledning av Toiny Böös.

På gruppmötet den 22 november framkom att det finns en vilja att tills vidare bevara Pomonagruppen som en egen grupp inom byalaget och inte som den ursprungliga tanken var att uppgå i de befintliga grupperna..

Seniorgruppen.

Under våren har gruppen träffats fem gånger och då planerat för utökande av deltagande i gruppen.

Vi sammanställde därför ett frågeformulär och delade ut detta till alla som var 65+ i Skälderviken och Lutertun, detta för att ta reda på vilka intressen som fanns i denna åldersgrupp. Det visade sig att historia och hälsovård var det som man önskade veta mera om. Vi startade ett samarbete med församlingshemmet och fick löfte om att använda deras lokaler tre tisdagar under hösten.Vår första gästföreläsare var Ulrika Flodemark som talade om glädjen att leva och röra på sig. Den andre föreläsaren var Gunnar Kopp som visade film och berättade om gårdagens Barkåkra och om kronprinsessan Viktorias sjukhus. Vår tredje föreläsare var Folke Norberg som talade om upplevelser söder om ekvatorn. Träffarna blev mycket uppskattade. Cirka trettio personer mötte upp varje träff. Församlingen bjöd varje gång på kaffe och nybakat bröd.

Vi har också talat om möjligheten för dagisverksamhet på Lövängen som ska bli naturpark.Tillgängligheten är bra och närheten till havet en fördel.Vi vill framdeles arbeta  för ett seniorboende på Lövängen med utsikt över hav och hamn. Intresse finns hos många äldre i byn.

Skogsgruppen..

Förslaget till en ny fördjupad översiktsplan för Barkåkra kom under 2009. I den förut-sattes att norrvästra delen av Valhallskogen skulle bebyggas. Byalagets motsatte sig detta, vilket framfördes genom div. yttranden och skrivelser, allt efter som planen skred fram genom samråd och utställning.

Byalaget uppfattade att motståndet i Skälderviken/Pomona var mycket stark mot en sådan bebyggelse. Man tillskrev därför i mars samtliga politiska partier i kommunfullmäktige för att få deras uppfattning om huruvida de ansåg att Valhallskogen helt eller delvis skulle bebyggas. Vidare genomförde man i maj en ”dörrknackning” i Skälderviken och Pomona varvid innevånarna gavs tillfälle att skriva under en protestlista mot all ytterligare bebyggelse i Valhallskogen. Listan samlade nästan 1000 underskrifter, och överlämnades till kommunalrådet Åsa Herbst . Resultatet blev att den politiska majoriteten i kommunen svängde och förslaget att bebygga norrvästra delen av Valhallskogen ströks i förslaget till översiktsplan. Av de sex politiska partier som svarade på byalagets brev från mars, intog alla utom ett ställning för detta.

Under året kom så ett förslag från den kommunala förvaltningen att bygga en förskola vid Bjällerödsvägens anslutning till Bjärevägen. Detta är mark som kommunen fick gratis i samband med att bebyggelsen vid Ejdervägen tillkom. Kommunen planlade då detta markområdet som parkmark, vilket ej medger bebyggelse.

Ett antal sakägare (berörda grannar inkl. Valhallkonsortiet) har invändningar mot placeringen och har förutskickat att planerna kommer att överklagas så långt det går. Detta kommer att avsevärt försena processen att få till stånd en ny förskola.

Byalaget har på olika sätt försökt förmå kommunen att välja en annan placering av förskolan än Valhallskogen. Flera förslag har förts fram, men har hittills i stort sett genast avvisats av den kommunala förvaltningen.

Strand o Brygga.

Vår numera slitna brygga fick tjänstgöra ytterligare en säsong och lades ut under några kvällar i maj månad. Inför säsongen inköptes kompletterande material för reparation och badstegen förstärktes på verkstad. Dessutom gjorde några i ”bygglaget” en god insats i att justera det yttre stativet som fått en törn av isen.

Bryggan blev som alltid uppskattad av såväl våra bybor som gästande turister. Som så många gånger tidigare så slapp vi inte undan en storm även denna säsong och den förta september samlades gruppen för att plocka upp bryggdelarna från stranden och resten av bryggan för vinterförvaring och därmed avslutades badsäsongen något tidigare än planerat. Det är gruppens målsättning att även lägga ut bryggan inför nästa säsong i avvaktan på att kommunen ger oss ett nytt alternativ.

Trafikgruppen

Trafikgruppen har under året haft två möten vid vilka beslöts om diverse framställningar till kommunen som givit till resultat att gång- och cykelvägen förlängdes från Fyrhustunneln till Videvägen, skyddsnät sattes på västra broräcket på Käglebron, belysning kommer att sättas upp vid gång- och cykelvägen mellan Apelvägen och Päronvägen på Pomona samt komplettering av P-skylt vid Fyrhustunneln med tilläggsskylt ”4 tim”.

Styrelsen

Bilaga 2

Resultat 2010
Ingående saldo 103 746 kr
Medlemsavgifter 27 000 kr
Gåvor 1 350 kr
Hamnposten -7 199kr
Möten o verksamhet -3 709 kr
Administration -857 kr
Strand o Brygga -1 510 kr
Övrigt 8 838 kr
Utgående saldo 131 158kr
Årets resultat 27 413 kr
Att notera
Pomona tillfört 9 238 kr
Skuld till kassören 3 500 kr
Julgranen 2 625 kr
Årets resultat, justerat 12 050 kr
Varav Strand o Brygga
Ingående saldo 13 500 kr
Resultat -1 510 kr
Utgående saldo 11 990 kr

10 000 kr skall vara reserverade till bryggans avveckling

Skeldervikens Byalag

Bilaga 3

Revitionsbrättelse Skeldervikens Byalag 2010

Undertecknade revisorer har granskat verifikat samt kassabok för verksamhetsåret 2010-01-01 till 2010-12-31.
Vi har funnit allt i ordning och föreslår styrelsen ansvarsfrihet för detta år.2010-01-11
Revisorena: Eskil Andgren och Rolf Nilsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.