Styrelsemöte nr 11 2010

Styrelsemöte nr 11 i  Skeldervikens  Byalag  2010-11-25. SIF:s klubbhus.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Toiny Böös, Ola Rosén, Mats Holm, Torbjörn Lindqvist, Kerstin Paulsson, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsade oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Inget att rapportera.

Historiegruppen. Inet att rapportera.

Natur- och miljögruppen.Inget att rapportera.

Pomonagruppen hade  möte den 11 november. Frågan om gruppen kan avvecklas och dess ärenden avhandlas i övriga grupper stod på dagordningen. Önskemål om att gruppen skall vara kvar ännu en tid framfördes och det blev också beslutat så. Det konstaterades att intresset bland de boende i ”Södra Pomona” för medlemskap i Skeldervikens byalag är svagt. För att om möjligt öka intresset kommer Mats att göra lite reklam för byalaget i nästa nr av Hamnposten.

Seniorgruppen. Ingen representant och ingen rapport.

Skogsgruppen. Ingen representant och ingen rapport..

Strand och Brygga. Thomas hade i mail till Åsa Herbst, kommunstyrelsens ordförande,  frågat om Bengt Flodéns, ersättare i tekniska nämnden,  löfte om en ny brygga vid Sven Jons udde, bekostad av kommunen under 2011, hade någon substans. Av Åsas svar framgår, som väntat, att så inte är fallet men att Moderaterna i sitt valprogram 2010 säger ”nya bryggor skall byggas utmed Rönneå samt vid stränderna i Skälderviken och Sibirien”. Detta löfte kommer att infrias. Om Sven Jons udde omfattas av löftet är dock ovisst.

Trafikgruppen. Hastighetsbegränsningen på Valhallsvägen mellan skolan och Mesanvägen diskuterades med resultat att frågan kommer att underställas årsmötet.

Övriga frågor.

1. Julgran på torget kommer att anskaffas och sättas upp genom byalagets försorg. (Granen kom på plats i lördags, 11-27, och lyser nu upp i vintermörkret).

2. Hamnposten. Kontroll av tryckpriser visade att vi har ett bra pris. Manusstopp är 15 december.

3. Bankomat. Förslag hade inkommit om att byalaget skulle verka för att det sätts upp en uttagsautomat för kontanter i Skälderviken. Styrelsen enades om att det är utsiktslöst vilket också kommer att meddelas förslagsställaren.

4. Åsa Herbst. Thomas har bjudit Åsa att komma till vårt styrelsemöte i december men har ännu inte fått något svar.

5. Mötesschema för våren 2011 justerades och godkändes.

6. Årsmöte 27 januari kl 1900 i skolans matsal. Marinbiolog Kerstin Johansson talar om livet i Skäldervikens vatten.

7. Valberedning. Glöm inte att snarast, dock senast 12 januari, meddela Karin Olsson om du inte vill bli omvald. Valberedningen behöver tid att hitta ny kandidat.

8. Verksamhetsberätelse. Sekreteraren förväntar sig underlag för verksamhetsberättelsen från alla grupper senast 12 januari. Inget underlag = ingen berättelse.

9. Avslutning den 16 december. Medtag dryck, tallrik, glas och bestick. Tala i god tid om för Thomas om du deltar.

Nästa styrelsemöte 16 december kl 1830 i SIF:s klubbhus.

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna.

 

Vid protokollet                                                                                       Justeras

Lars Flodmark                                                                                       Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.