Styrelsemöte nr 8 2010

Styrelsemöte nr 8 i  Skeldervikens  Byalag  2010-08-30. Fort Anna.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lars Stavehaug, Tore Bernstrup, Kerstin Paulsson, Ulla Lind, Evy Jansson, Jan Jansson, Mats Holm, Toiny Böös, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsade oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Mötet i Fort Anna 24 augusti samlade 22 deltagare. Benkt Ragnarsson, f.d. samordnare i Brottsförebyggande Rådet, inledde med statistik över olika slag av brottslighet och jämförelse mellan Ängelholms och Båstads kommuner samt med tips om åtgärder för att avskräcka tjuven från att bryta sig in i just mitt hus. Därefter följde grupparbete och slutligen beslöts om ett nytt liknande möte till våren. Mer detaljerad redogörelse finns i gruppens protokoll.

Historiegruppen träffas den 2 september. Gruppen kommer att medverka i en utställning av gamla fotografier i hembygdsparken.

Natur- och miljögruppen. Växtvandring har genomförts på sträckan Gamla Hamnen – Lingvallstunneln. Man kunde konstatera att Pestskråpen breder ut sig samt att två nya arter, Strandbeta och Solros, etablerat sig inom området.

På programmet står nu svamputflykt den 18 september med samling på torget kl 1000 för samåkning. Kaffekorg medtages.

Pomonagruppen. Jättelokorna vid Kägleån har bekämpats genom kommunens försorg, GC- vägen mellan bron och skolan har fått en ny topp och gruppens framställan om belysning mellan Apelvägen och Päronvägen ett positivt bemötande.

Seniorgruppen. Tidpunkterna för tisdagsaktiviteterna i Skäldervikens församlingshem är nu bestämda till 14 september då Ulrika Flodemark fån Friskis och Svettis talar om hur vi håller oss friska och rörliga, 19 oktober visar Gunnar Kopp film från gårdagens Barkåkra och Vejbystrand och 23 november berättar Folke Norberg om ”upplevelser söder om ekvatorn”. Samtliga tillfällen kl 14-16.

Skogsgruppen. Gruppen har yttrat sig över detaljplanen för förskola i Valhallsskogen, fått publicerat en insändare i samma ärende som svar på rektor Margit Tjernqvists uttalande i artikeln i NST samt producerat ytterligare in insändare, ännu ej publicerad, som svar på Katarina Löfqvists inlägg angående förskoleplanen.

Toiny redogjorde för sitt möte med  Margir Tjernqvist med syftet att förtydliga byalagets agerande och presentera möjliga alternativa placeringar av ny förskola. Mötet hölls i en positiv anda.

Torgny redogjorde för handläggningen av detaljplaneärendet i byggnadsnämnden.

Strand och Brygga. Stormen i förra veckan förpassade en del av bryggan upp på land. Nu när protokollet skrivs är hala bryggan intagen och upplagd för vinterförvaring.

Trafikgruppen. Räcket på ”Ålundabron” är nu kompletterat med nät.

Skånetrafiken motsätter sig sänkning av hastigheten till 30km/tim på Valhallsvägen mellan Lägervägen och skolan p.g.a. tidsförlusten.

Övriga frågor.

1. Tätortsvandring. Inkomna förslag bearbetades. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete.

2. Tennisskjulet/ny byggnad i Gamla hamnen. Beslöts att gå vidare ned bygglovsansökan enligt visat förslag.

3. Svar från KSAU. Angående skrivelse 2010-05-31 med protest mot byggande i Valhallsskogen  med 992 namnunderskrifter svarar KSAU att man ”noterat informationen”.

Nästa styrelsemöte måndag 30 september. kl 1830 i Fort Anna.

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna.

 

Vid protokollet                                                                                       Justeras

Lars Flodmark                                                                                       Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.