Styrelsemöte nr 7 2010

Styrelsemöte nr 7 i  Skeldervikens  Byalag  2010-07-07.

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lars Stavehaug, Tore Bernstrup, Ulla Lind, Evy Jansson, Jan Jansso, Mats holm, Lars Flodmark. Ur skogsgruppen Ulla Göransson, Leif Svensson, Arne Persson.

Ordföranden hälsade oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. En bil med misstänkt uppträdande hade observerats  på  Södra Utmarken och förorsakat visst larm, men inget brott har konstaterats. Den 24 augusti kommer grannsamverkansgruppen att hålla ett möte med bl.a. Benkt Ragnarsson från BRÅ deltagande.

Historiegruppen. Inget att rapportera.

Miljö- och naturgruppen. Slåtter på Sven-Jons udde 14 juli med början kl 1000. Efter välförrättat värv bjuds på lunch i det gröna. Torget skall, enligt uppgift från kommunens handläggare vara ombyggt ock klart till årsskiftet. (förhoppningsvis det närmaste). Grovplanering av Lövängen skall göras under sensommar/höst.

Pomonagruppen. Grässlåtter har genomförts och gräset har hämtats av kommunen.

Seniorgruppen har planerat föredrag vid två tillfällen i höst i församlingshemmet i Skälderviken. Styrelsen beviljade 1500 kr till föreläsningsarvode.

En fråga ställdes om vilka som fått enkäten om aktiviteter. Gruppen återkommer med svar.

Skogsgruppen. Frågan om byggande av förskola i skogen tas upp under Övriga frågor.

Strand och Brygga. Bryggan är utlagd, trappan är reparerad och på plats, badandet har börjat.( När protokollet skrivs, på kvällen den 11 juli har det varit 33 grader varmt och antalet badande på udden större än tillförne).

Trafikgruppen. Klagomål på höga häckar i gatukorsningar har framförts till gruppmedlemmar. Styrelsen konstaterar att detta är något som måste hänskjutas till kommunens byggnadsnämnd eller tekniska kontor.

Övriga frågor.

1. Dubbelspåret mm. Arbetet med spåren är försenade men ”kringarbetena” kommer, enligt uppgift från projektledningen, att utföras nu. Den gamla järnvägsbron kommer att höjas så att den segelfria höjden blir densamma som under nya bron.

2. Byavandring. Den flera år gamla tanken om nya former för bättre kontakt mellan kommunens förvaltningar och medborgarna har nu resulterat i ett projekt som benämns” tätortsvandring” med Lene Hansson som projektledare. Lene har tillskrivits oss och frågat om Skäldervikens byalag vill medverka i detta. Styrelsen beslöt att vi skall delta och att Thomas, Torgny och Lars F skall samverka med Lene för att klara ut former mm.

3. Ersättning för lån av lokal. Vi kommer att under hösten att utnyttja scoutgården Fort Anna för ett antal möten. Som ersättning för detta vill scoutkåren att vi utför en storstädning och detta fann styrelsens gillande.

4. Medlemsskap i föreningar. Om det är förenligt med föreningarnas och byalagets regler skall vi betala för medlemskap i Skäldervikens IdrottsFörening och Barkåkra Scoutkår. Om det ej är förenligt skall vi på annat sätt lämna motsvarande ekonomiska bidrag.

5. Förskolan i skogen. Kommunens förslag till detaljplan för att pröva möjligheten att bygga en förskola i Valhallsskogen mellan Bjällerrödsvägen och Ejdervägen diskuterades. Styrelsen är negativ till förslaget främst på grund av att det strider mot såväl översiktsplanens 2004 som den ännu icke fastställda fördjupade översiktsplanens intentioner att Valhallsskogen som helhet skall vara obebyggd samt det faktum att området redan omfattas av en detaljplan från 1988 med beteckningen naturområde. Dessutom noteras att kommunen 1988 utan vederlag erhöll området av Valhallskonsortiet för att konsortiet skulle få rätten att exploatera och bebygga det närliggande området med adress Ejdervägen och att syftet med detta var att säkerställa att området skulle förbli grönt och obebyggt. Styrelsen beslöt att skogsgruppen utarbetar och insänder byalagets yttrande över planförslaget.

Nästa styrelsemöte måndag 30 augusti  kl 1830 i Fort Anna.

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna.

 

Vid protokollet                                                                                          Justeras

Lars Flodmark                                                                                       Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.