Styrelsemöte nr 5 2010

Styrelsemöte nr 5 i  Skeldervikens  Byalag  2010-05-19

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lars Stavehaug, Toiny Böös, Tore Bernstrup, Ulla Lind, Jan Jansson, Evy Jansson, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsade oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Inget att rapportera.

Historiegruppen. Inget att rapportera..

Miljö- och naturgruppen, förstärkt med naturkunnige Thomas Rönnertz, har skådat och lyssnat till fåglar och därvid observerat en fiskgjuse. Gruppen har också genomfört den sedvanliga vårstädningen av stranden.

Pomonagruppen. Inget att rapportera.

Seniorgruppen har delat ut en enkät till 300 hushåll i Skälderviken för att utröna vilket intresse det finns för ett antal beskrivna aktiviteter under kommande höst och vinter. Nästa gruppmöte hålls 14 juni.

Skogsgruppen. Se under ”övriga frågor” FÖPEN”.

Strand- och bryggruppen. Två arbetspass har genomförts. Bryggan är utlagd utom den yttre delen. De båda yttre stolparna som lyfts av isen har justerats. Ytterligare två arbetspass är inplanerade och därefter förväntas bryggan vara i badbart skick vid pass den 1 juni.

Trafikgruppen. Den av gruppen föreslagna förlängningen av gång- och cykelvägen längs Valhallsvägen från Mesanvägen till Bjärevägen tycks vara accepterad av kommunen och på gång att verkställas.

Toiny hat talat med Tekniska Kontoret om belysning på GC- vägen mellan Päron- och Apelvägen och fått rådet att inkomma med en formell begäran, vilket han kommer att göra i byalagets namn, så kan detta nog bli verklighet.

Övriga frågor.

1Tennisförrådet är ännu inte tömt. Åt Lars F. uppdrogs att påskynda ärendet till avslut.

2. FÖPEN. Den fördjupade översiktsplanen för Barkåkra. Planen är utställd till 31 maj.

Byalaget har tidigare yttrat sig över samrådshandlingen men yttrandet har i ingen eller ringa mån tillgodosetts i den nu utställda versionen. Dessutom har utställningshandlingen kompletterats så att byggande skall kunna tillåtas i del av Valhallsskogen. Vi kommer att avge yttrande över utställningshandlingen och därvid upprepa de synpunkter från samrådsyttrandet som ej blivit tillgodosedda och komplettera med yttrande angående Valhallsskogen.

Trafikgruppen och Skogsgruppen utarbetar förslag till yttrande som ordföranden sammanställer och tillsammans med del av tidigare yttrande insänder senast 30 maj.

Protestlistorna mot byggande i skogen skall vars Lars S till handa senast 25 maj. Listorna kommer sedan att överlämnas till kommunstyrelsens ordförande 31 maj.

3. Möte med föräldrarföreningen. Thomas, Toiny och Torbjörn skall träffa skolans föräldraförening i syfte att återskapa den Barn- Undom- Skolgrupp som vi tidigare hade i byalaget.

8. Övrigt. Detaljplanen för förskola i skogen mellan Bjällerödsvägen och Ejdervägen är på gång men föranleder tills vidare ingen åtgärd från byalaget.

 

Nästa styrelsemöte 26 maj kl 1830 i Fort Anna. Anmäl till ordföranden om Du deltar.

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna.

 

Vid protokollet                                                                                       Justeras

Lars Flodmark                                                                                                             Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.