Styrelsemöte nr 3 2010

Styrelsemöte nr 3 i  Skeldervikens  Byalag  2010-03-17

 

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, Lars Stavehaug, Toiny Böös, Ola Rosén, Lars Flodmark.

Ordföranden hälsade oss välkomna.

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

Gruppernas redovisning.

Grannsamverkan. Ingen representant. Diskussion om redovisning av medlemmar.

Historiegruppen hade inget att meddela.

Miljö- och naturgruppen. Årets aktivitetsprogram är klart och finns på vår hemsida.

Pomonagruppen har möte vecka 12 och Pomonas Villaägarförening har årsmöte vecka 13 då avsikten är att fatta det andra beslut som krävs för föreningens upplösande.

Seniorgruppen hade ingen representant men Thomas som hade deltagit i gruppens möte1 mars meddelade att han redogjort för de frågor byalaget arbetar med. Gruppen kommer i höst att vid tre tillfällen ha aktiviteter tillsammans med Tisdagscaféet och även hålla sina möten där. Jane Blonér föreslog att gruppen skulle göra en enkät bland skälderviksbor 60+ för att utröna vilka aktiviteter som efterfrågas.

Nu diskuterades på styrelsemötet om enkäten borde utökas att omfatta skälderviksbor i alla åldrar och om styrelsen skulle engagera sig. Beslutet blev att Seniorgruppen får göra sin enkät 60+ utan annan inblandning från styrelsen än att den delas ut med nästa Hamnpost och styrelseledamöterna ställer sina postlådor till förfogande för insamlingen.

Skogsgruppen. Gruppen har skrivit till kommunen och påpekat att resterna efter elljusslingan, som bl.a. innehåller kvicksilver, bör tas omhand men ej erhållit svar. Skrivelse har också sänts till de politiska partierna angående byggande i skogen. Inkomna svar presenteras i nästa nr av Hamnposten.

Strand- och bryggruppen. De yttre stolparna har dragits upp en bit av isen och måste bankas ner. En del reparationsvirke behövs och kommer att köpas in. Arbetet med reparation och utläggning planeras starta i andra halvan av april.

Trafikgruppen. Skrivelsen till tekniska nämnden med förslag till utökad cykelbana längs Valhallsvägen har inte givit någon respons. Det har observerats att nät saknas på ena sidan av räcket på Kägleåbron.

 

Övriga frågor.

1. Bjäre Strand. Styrelsen har i enlighet med årsmötets önskan skrivit till byggnadsnämnden och påtalat att det är både olämpligt och onödigt att ge området detta namn utan i stället behålla det gamla namnet Stenelid.

2. Val av vice ordförande. Till vice ordf. valdes Toiny.

3. Eftermiddagsmöten? Beslöts att bibehålla kvällsmöten.

4. Inbjudan 6 juni. Beslöts att SB inte skall delta i firandet av nationaldagen.

5. Hjärnarpsbladet. Vi har fått ett ex av bladet och det kommer att cirkuleras inom styrelsen.

6. Årsmöte i vuxenskolan 25 mars. Vi försöker delta med någon.

7. Rönneå. En gammal skrivelse angående vattenkvaliteten i ån lämnas utan åtgärd åter till Ulla Lind.

8. Övrigt.

Rykte går att ombyggnaden av torget ej blir av. Torgny undersöker.

– Alla träd utom tre mellan GC-vägen och järnvägen söder Lingvallstunneln har fällts. Torgny har frågat parkingenjören om anledningen men ännu ej fått svar.

– Detaljplan norr Fäladsvägen är på gång för samråd. Vi avvaktar tills samrådshandlingen kommer.

Nästa styrelsemöte 21 april kl 1830.

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna.

 

Vid protokollet                                                                                       Justeras

Lars Flodmark                                                                                                             Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.