Årsmötesprotokoll 2010

Skeldervikens Byalag

Protokoll fört vid årsmöte 2010-02-24 i matsalen Errarps skola. Tre bilagor.

Ordföranden hälsade de 50 deltagarna välkomna började med att före årsmötet kort informera om fastställda namn på broar och tunnlar i Skälderviken.

§ 1. Ordföranden öppnade årsmötet.

§ 2. Dagordningen fastställdes.

§ 3. Årsmötets utlysande godkändes.

§ 4. Till ordförande för årsmötet valdes sittande Thomas Brorsson.

§ 5. Till sekreterare för årsmötet valdes sittande Lars Flodmark

§ 6. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Lars Hedén och Thomas Eklund.

§ 7. Verksamhetsberättelsen godkändes. Bilaga 1, se nedan.

§ 8. Ekonomirapporten  redovisades av kassören och godkändes. Bilaga 2, se nedan

§ 9. Revisionsberättelsen  upplästes och godkändes. Bilaga 3, se nedan.

§10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

§11. Motioner. Inga motioner hade inkommit.

§12. Val av styrelse för verksamhetsåret 2010.

Till ordförande omvaldes Thomas Brorsson, till kassör omvaldes Torgny Bergström och till sekreterare omvaldes Lars Flodmark.

Grupperna.

Grannsamverkansgruppen                                        Inga-Lill Charlesson ,Mats Holm.

Historiegruppen                                                       Kerstin Paulsson, Torgny Bergström.

Miljö- och naturbruppen                                          Torgny Bergström, Jan Jansson.

Pomonagruppen                                                     Ola Rosén, Toiny Böös.

Seniorgruppen                                                        Evy Jansson, Ulla Lind

Skogsgruppen(ny)                                                  Lars Stavehaug, Tore Bernstrup.

Strand-och bryggruppen                                         Bengt-Thomas Strandkvist, Lars Flodmark.

Trafik-och kommunikationsgruppen                        Toiny Böös, Torbjörn Lindqvist.

§13. Till revisorer omvaldes Eskil Andgren och Rolf Nilsson.

§14. Till Valberedning omvaldes  Carin Olsson sammankallande och Åke Möller nyval.

§15. Medlemsavgiften för år 2011 fastställdes till oförändrat 50 kr per medlemsfamilj.

Sid 2(2)

§16Gamla hamnen och Hunnabadet. Torgny Torgny visade bilder och berättad om hamnens historia samt redogjorde för det arbete som hittills gjorts av en arbetsgrupp inom Miljö- och naturgruppen.

Syftet med gruppens arbete är att i samverkan mellan markägare, nyttjanderättshavare och andra intresserade göra området tilltalande och väl fungerande samtidigt som det historiska arvet bevaras.

I anslutning till genomgången ställdes frågor och gjordes påståenden såsom.

Byt repen på bottengarnspålarna till tjärade naturrep!

Nya p-platsen vid Valhallsvägen och gamla, där stenarna nu ligger?

”Timglas” på Valhallsvägen för lägre hastighet!

Antal byggrätter för bodar?

På den avslutande frågan om det var årsmötets mening att gruppen skulle fortsätta sitt arbete på den inslagna vägen blev svaret ja..

§17. Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och hälsade oss välkomna på Byalagets aktiviteter under 2010 och avslutade mötet..

Vid Protokollet                    Justeras                                Justeras                    Justeras

Lars Flodmark                     Thomas Brorsson                 Lars Hedén             Thomas Eklund

Efter årsmötet gavs tillfälle att ta upp ”övriga frågor”. Nedan redovisas kortfattat frågor, påståenden och eventuella svar.

Långtidsparkerade bilar hindrar snöröjningen på Pomona!  24 tim gäller.

Va- arbetena på Valhallsvägen påbörjades för sent och går för långsamt! Styrelsen har påtalat.

Förlängning av GC- vägen längs Valhallsvägen? Styrelsen agerar i frågan och i flera.

Blir torget ombyggt i sommar? Den som lever får se.

När blir parken vid järnvägen (Lövängen) färdig? Grovplaneras av Banverket i år.

När blir gamla järnvägsbron klar för cykeltrafik, kommer det att bli biltrafik på den???

Nya p-platsen vid Valhallsvägen?  Thomas förklarade.

Mörkt och otryggt på södra delen av  Bjärevägen nattetid!

Thomas vädjade om engagemang från yngre för att få med frågor om barn, skola och ungdomsverksamhet på byalagets agenda.

Torbjörn hade idéer om nyrekrytering och välkomnades till styrelsemöten med dessa.

Torgny frågade om de församlades åsikt om namnet ”Bjäre Strand”. Ingen positiv synpunkt kom fram men önskemål om att styrelsen agerar för att namnet inte blir stadfäst.

Vad händer med Valhallsskogen? Det har varit tyst länge!

Församlingen åtskildes.

Bilaga 1

Skeldervikens Byalag                                               2010-02-10 Sid. 1 ( 2  )

Verksamhetsberättelse för år 2009

Byalaget har under året haft 542 betalande medlemsfamiljer (417  2006, 419 2007 och  409 2008). Av dessa är 380 bosatta i Skälderviken, 118 på Pomona och  44 på annan ort.

Styrelsen har bestått av

Thomas Brorsson                          Ordförande samt vice gruppledare i Grannsamverkansgruppen.

Torgny Bergström                         Kassör, gruppledare för Miljö- natur- och fotogruppen, vice gruppledare i historiegruppen samt redaktör för Hamnposten.

Lars Flodmark                                 Sekreterare

Inga- Lill Charlesson                     Gruppledare i Grannsamverkansgruppen.

Kerstin Paulsson                            Gruppledare i Historiegruppen.

Sven Erik Dahlgren                        Vice gruppledare i Miljö- och naturgruppen.

Evy Jansson                                   Gruppledare i Seniorgruppen.

Ola Rosén                                        Gruppledare i Pomonagruppen

Toiny Böös                                     Vice gruppledare i Pomonagruppen

Ulla Lind                                          Vice gruppledare i Seniorgruppen.

Lars Stavehaug                              Gruppledare i Skogsgruppen.

Tore Bernstrup                               Vice gruppledare i Skogsgruppen.

Lennart Björk                                  Gruppledare i Strand – och bryggruppen.

Bengt-Thomas Strandkvist          Vice gruppledare i Strand -och bryggruppen.

Jan Jansson                                    Gruppledare i Trafikgruppen.

Kjell-Erik Olsson                            Vice gruppledare i Trafikgruppen.

Johan Flodmark Gruppledare i Tennisgruppen och vice ordförande(gruppen avvecklad).

Årsmöte hölls den 18 februari i matsalen på Errarps skola med drygt 60 deltagare.

Vid ankomsten utspisades med kaffe, bullar och kakor.

Styrelsen har under året haft elva protokollförda möten, givit ut tre nummer av Hamnposten distribuerad till samtliga hushåll i Skälderviken samt till utsocknes boende medlemmar. Vår hemsida har omarbetats och blivit mer lätthanterlig, lättillgänglig och användarvänlig. Vi har blivit försedda med nyheter genom Hamnposten direkt, och detta är så gott som helt Torgny Bergströms verk. Dessutom har styrelsen bevakat byns intressen gent emot kommun, banverk och Valhallskonsortium genom skrivelser och vid möten. Vi har avgivit yttrande över den fördjupade översiktsplanen (FÖP). Kommundirektören har besökt oss vid ett styrelsemöte. Tennisgruppen har avvecklats och sist men inte minst julgranen på torget kom i år på plats genom byalagets initiativ och försorg.

Gruppernas verksamhet.

Knutsfesten den 11 januari 2009 ordnades på Skäldervikens torg i samarbete med Byalaget, Källan, Kyrkan och Scouterna.

Källan bjöd på pepparkakor, glögg och godispåsar till barnen.

Kantor Gunn Ramhov spelade till ringdanserna, som leddes av damer från Kyrkan och Byalaget. Scouterna stod för korvförsäljningen. Ca 150 personer besökte tillställningen.

Rolf Malmström ställde upp som tomte.

Grannsamverkan Skälderviken och Pomona har fått en nystart. Den 23 november ordnade vi ett möte på skolan främst för att engagera Pomonaborna i frågan men även för att försöka få lite bättre fart på Grannsamverkans-områdena i Skälderviken. Ca 50 personer kom för att lyssna på Polisen, BRÅ, Länsförsäkringar och en firma som säljer olika säkerhetslösningar.

Pomona har startat upp sin Grannsamverkan och där är redan 19 områden anslutna.

För närvarande finns det 27 områden i Skälderviken som är anslutna till Grannsamverkan. Fortfarande är inte hela Skälderviken med så om du bor i ett område utan Grannsamverkan, prata med dina grannar och kontakta gruppen Grannsamverkan i Skeldervikens Byalag.

Thomas Brorsson representerar Skälderviken/ Pomona i styrelsen för Grannsamverkan Ängelholm

Historiegruppen har under våren haft 10 möten. Flera möten har ägnats åt Lennart Rydbergs bilder. Vi har haft två bildvisningar på Scoutgården. Den 12 mars visade Jan Jansson film från Hamnbygget på 70-talet och den 19 mars visade Kerstin Paulsson Blomster- och Karnevalsbilder.

Avslutningen förlades till Vejbystrand och museet på KVS, där en guide tog hand om oss.

Mening borttagen.

Sid. 2 (2 )

Miljö och naturgruppen har under 2009 genomfört de flesta av sina årligen återkommande arrangemang. Städningen på strand och udde hoppade vi över för vi tyckte att det inte var så skräpigt. Några medlemmar tyckte att det hörde till att städa bort vintern, så den traditionen får vi nog upprätthålla. Annars gjorde vi det vi brukade, promenerade i skogen och lyssnat på fågelsång och tittat på växter i maj. Det var glädjande många som kom till slåtter på Sven Jons udde i juli. I augusti vandrade vi längs med GC-vägen (Gamla hamnen – Lingvallen) för att följa successionen i växtligheten. Och i september plockade vi svamp i vårt närområde, Nybroskogen.

Under arbetet med järnvägsutbyggnaden har det inte varit aktuellt att göra något i Gamla hamnen och på Hunnabadet. Till sommaren 2010 skall järnvägen vara klar. Några i gruppen och några av fiskebodsinnehavarna har under hösten träffats och samlat idéer som vi skall pressentera på årsmötet.

Pomonagruppen. Vid Pomona villaförenings årsmöte, röstades styrelsens förslag om föreningens upplösning enhälligt igenom. För att upplösningen ska vinna laga kraft, krävs samma beslut vid ett andra årsmöte. (under mars-2010).Vid mötet erbjöds fastighetsägarna på Pomona, att bli medlemmar i Skeldervikens byalag. Frågor rörande Pomona ska då tills vidare handläggas av Pomonagruppen inom byalaget.

Så småningom är det tänkt att gruppen går upp i byalagets olika intressegrupper.

Gruppen hade ett möte under hösten.Frågor som bevakats och bearbetats är:  -Upprustning av gångstig mellan Persikovägen –Apelvägen. (arbetet ej slutfört p.g.a. en oväntat sträng vinter).

-Bevarandet av Valhallskogen i sin helhet. (Frågan handlägges framledes av Skogsgruppen).

-Gatunätets upprustning. Asfalteringen av gator och vägar uppskjuten p.g.a. ev byte av vatten-

ledningar. – Ny GC-väg har byggts längs Persikovägen. – Belysning har satts upp på ”Åpromenaden”. ( i framtiden överförs väg- och trafikfrågor till Trafik & kommunikationsgruppen).

-Tillstånd har givits av Tekniska kontoret, att närboende till en ridå av självsådda björkar, själva får avverka desamma.- Grannsamverkan, som varit vilande ett tag, har åter väckts till liv. Det finns nu 19 kontaktpersoner, inklusive huvudkontaktman, på Pomona.

Seniorgruppen består av ett antal damer i mogen ålder som träffas något oregelbundet hemma hos varandra. Vi är intresserade av bl.a. trafikfrågor och seniorboende samt sjukvård. Vi tycker också att det är positivt att affären Källan utökat sin verksamhet och knutit Posten till sig. Så småningom kanske vi också kan köpa mediciner där.

Busstrafiken fungerar bra och när det gäller vård kan vi ta bussen till vårdcentralen Laxen.

Vill vi ha färdiglagad mat så finns det hos Lillebror.

Det fungerar alltså ganska bra för oss seniorer här i Skälderviken.

Strand o Brygga. Den 25 mars samlades gruppen för årets första möte och diskuterade då upplägget för ny brygga, samt tider för sjösättning av den ”gamla”.

Med tanke på att Kommunen ställt i utsikt att bekosta eller åtminstone bidra till en ny brygga ligger vi för närvarande lågt på den punkten.

Den 21 april började så arbetet med att få den gamla bryggan på plats. Vädret har varit oss nådigt denna säsong vilket innebär att Bryggan fått ligga hela säsongen. Borttagen mening.

Trafikgruppen har haft tre möten. Av de ärenden som vi drivit har gång- och cykelbanan över Kägleån färdigställts och gångbana har markerats vid södra sidan av Valhallsvägen mellan Käglebron och Lövängsvägen.

Ärenden som ännu inte genomförts är: 1. Åtgärder för säkrare trafik i korsningen Bjärevägen- Källvägen,

2. Cykelbana längs hela Bjärevägen.  Borttagen mening.

Skogsgruppen. Valhallskonsortiets framstötar om att få exploatera delar av Valhallskogen och den hårdhänta skogsgallringen vintern 2009 svetsade samman Pomona villaförening och Skeldervikens byalag i kampen om att värna skogen. Som ett resultat bildades skogsgruppen våren 2009, vilken hade sitt första sammanträde den 28 april. Det andra mötet skedde den 26 oktober.

Gruppen har bl a skickat en skrivelse till kommunstyrelsen och påpekat det olämpliga i att lokalisera en ny förskola till en del av skogen invid Bjärevägen-Bjällerödsvägen.

Gruppen har vidare skrivit insändare i NST/HD angående kommunstyrelsens slappa behandling av ett medborgarförslag om planläggning av Valhallskogen, samt tillskrivit miljökontoret beträffande de rester av belysningsstolpar, kvicksilverlampor och elkablar som finns kvar i skogen efter den havererade elljusslingan.

Gruppens skrivelser har tyvärr ej föranlett några positiva reaktioner eller åtgärder.

Frågan om kommunalt förvärv eller ansvarstagande för skogsmarken tycks för tillfället vara död, förhoppningsvis även frågan om ny bostadsbebyggelse i skogen

Styrelsen

Bilaga 2.

Skeldervikens Byalag Resultatrapport
2009
Byalaget
Tillgångar 1/1 55 632
Intäkter / kostnader
Medlemsavg. 27 450
Gåvor 1 500
Övrigt 2 412
Hamnposten -14 127
Möten och arrengemang -4 704
Administration -992
Årets resultat 11 540
Tillgångar 31/12 67 172
Strand o Brygga
Tillgångar 1/1 13 500
Intäkter 0
Kostnader 0
Årets resultat 0
Tillgångar 31/12 13 500
Tennis
Tillgångar 1/1 23 074
Intäkter 0
Kostnader 0
Årets resultat 0
Tillgångar 31/12 23 074
Samlade tillgångar Byalag, SoB, Tennis 103 746

Bilaga 3.

Revitionsbrättelse Skeldervikens Byalag 2009

Undertecknade revisorer har grandskat verifikat samt kassabok för verksamhetsåret 2009-01-01 – 2009-12-31.
Vi har funnit allt i ordning och föreslår styrelsen ansvarsfrihet för detta år.2009-02-04
Revisorena: Eskil Andgren och Rolf Nilsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.