Miljö o Natur möte om Gamla hamnen o Hunnabadet

Gamla hamnen och Hunnabadet

 

Vi har på olika sätt talat om att vi i Skeldervikens Byalag kommer att arbeta med hur vi vill att Gamla hamnen och Hunnabadet skall se ut och användas.
Vi kallade till möte nere i hamnen den 2 september 2009 där vi gick en runda och såg på de olika områdena.
Följande kom till mötet: Tore Rosengren, Kjell-Erik Olsson, Kerstin Paulsson, Christer Arnrup, Eva Bergström, Torgny Bergström, Thomas Brorsson. Bernt Bengtsson (gick ej med på rundan).
Anmält förhinder: Lars Flodmark, Jan Jansson och Evy Jansson.
Från Föreningen Skäldervikens fiskeläge: Krister Liljeqvist, Ewa Tolstam, Dennis Tolstam.
Från Fyrhuset: Lars Andreasson (gick ej med på rundan, ville bara meddela att alla i fyrhuset vill kunna köra bil dit)

 

Nytt möta den 16 september i SIF:s klubbhus. Där vi filade vidare på tankarna kring Gamla hamnen.

Närvarande: Tore Rosengren, Kerstin Paulsson, Eva Bergström, Torgny Bergström, Thomas Brorsson, Lars Flodmark, Jan och Evy Jansson, Lennart och Siv Broman, Arly Charlesson, Ewa Tolstam, Dennis Tolstam.

Några tankar om framtida användning och regler.
Vi bör enas om en tanke och plan för hela området innan det bestäms i detaljfrågor.
(av oss eller någon annan)
Det är bra om alla som har intresse i Gamla hamnen och Hunnabadet medverkar i processen.

Gamla hamnen
Området har en lång historia från Engelholms hamn till lite fiske från piren.
Verksamhet och aktivitet har växlat mycket genom åren.
Vi vill ta tillvara det historiska arvet och stödja verksamheter som hör hemma i en hamn och som bidrar till att det är liv och rörelse i hamnen utan att inskränka på allmänhetens tillgång till hela området.

Båtisättningsrampen.
Det går inte att använda vagnen på rälsen som är krokig. Det går att köra ner mindre båtar på båtsläp på rampen. Spelet fungerar. Tillsvidare behöver inget göras med rampen.

Hamnplanen.
Ytan från Fyrhuset söderut är central i hamnen och skulle kunna stensättas med storgatsten och kullersten. Den skulle också snyggas upp och göras tillgängligare i sin södra del.

Minnesmärket m.m.
Som det är nu är det trasigt och misskött. De saker som skall minna om hamnens tillkomst och liv skall finnas ”i naturliga sammanhang” om det är möjligt. Sakerna bör vara inom synhåll från cykelvägen. Historiegruppen får i uppgift att dokumentera föremål, byggnader och annat av historiskt intresse i hamnen. Sakerna skall förses med skyltar som berättar om dess historia.
Lyktstolpen vid minnesmärket kommer från torget i Skälderviken, det diskuterades om den skall den tillbaka dit. Den pryder sin plats i hamnen och skulle nog inte passa på det ”nya” torget.

Toaletten

Det får skyltas bättre, många missar att den finns.
Det borde finnas belysning på toaletten.
På sikt borde toalett vara öppen hela året.

 

Norr om fyrhuset

Det är det skräpigt, sprängsten, gamla bottengarnspålar m.m.

Vi vill snygga till, jämna av marken, en del av de stora ”runda” stenarna kan vara kvar på lämpliga ställen, sätta ut lite bänkar och bord och ett par grillplatser. Små träd som t.ex. fläder och bevaras.

 

Hunnabadet
De förhärskande vindarna och strömmarna gör att strandlinjen flyttas västerut, stranden växer ut mellan piren och land. Klitterna växer på höjden.

Växtligheten frodas bakom klitterna och allmänt. Vresrosen breder ut sig. Buskar och träd börjar sticka upp.

 • Vi vill ta bort mycket av vresrosen och de träd som växer i klitterna.
 • Vi har delade meningar om staketet på piren skyddar mot sanddriften till ån. Vi enades emellertid om att den delen som är vid klitterna skall vara kvar och att resten skall bort.
 • Vi vill ha en ramp/spång för att lättare kunna ta från cykelvägen ner på stranden i norra ändan.
 • Vi vill att den cykelparkering som kommunen gjorde år 1999 (som försvann vid utfyllnaden i norr) återuppstår.
 • Vi vill ha en minibrygga eller trappa på piren ca 20 meter ut för att bland annat kunna bada när det är tång i vattnet vid stranden.

 

Bilar
Många bryter mot reglerna och kör bil till hamnen. Allt som är tillgängligt och plant nog används som parkering.

Vi vill att Hamnen skall användas och vara en plats med liv och rörelse.

Är området så oåtkomligt att man avstår från att ta sig dit om man inte kan köra bil ända fram till piren och stranden?
Kan en barnfamilj med alla sina vattenleksaker ta sig till Skäldervikens enda närbelägna strand utan att köra bil dit?
Skulle det vara ”dött” i hamnen om inte bilar fick köra dit?
Hur många kommer att köra ner i hamnen om det blir tillåtet?
Ökar risken för att hamnen blir en husbilsparkering om biltrafik tillåts?

Vi vill trots ovanstående funderingar att:

 • GC-vägen förblir GC-väg men öppnas för motorfordonstrafik ”På de gåendes och cyklandes villkor”
 • parkeringsytorna begränsas genom att stora vackra naturstenar läggs ut. Vi får se ut lämpliga platser tillsammans med kommunens företrädare.
 • skall det vara parkeringsregler? antal timma, dagar?
 • husvagnar och husbilar förbjudes köra in.
 • en stor skylt med alla regler som gäller och som kan läsas från en bil sätts upp vid båtrampen där GC-vägen börjar. (även påminna om att hästar inte får ridas på GC-vägar)

 

Växtlighet
Vi har en växtinventering och ett förslag till skötselplan från 1999 gjord av Mats Gustafsson i samarbete med Skeldervikens Byalag. Den är en bra grund för planeringen av ”Naturen” i området.

Vi enades redan nu om att mycket av vresrosen skall avverkas. Vi kan förmodligen göra en hel del av det praktiska arbetet själva.

 

Räddningsutrustning
Vi ber kommunen se över vad som skall finnas i form av livbojar och stegar m.m.

 

 

Hur går vi vidare?

 • Hur hanterar vi markägare och arrendatorer?
  Tore och Ewa talar med de andra som har hus och bodar i hamnen, berättar vad vi håller på med och hör deras åsikter och önskemål.
  Torgny och Thomas kontaktar Föreningshamnen, berättar vad vi håller på med och hör deras åsikter och önskemål.
 • Vad kan vi själva göra? Vad vill vi att kommun och andra skall göra?
  Vi får, efter kontakter med kommunen, göra en plan för vad som skall göras, när det skall göras och av vem.
  Informera kommunen om vems de gamla halvruttna bottengarnspålarna är så de kan uppmana ägaren att ta bort dem.
 • Vi tar lämplig kontakt med företrädare för kommunen och presenterar våra idéer.
 • När vi i gruppen sammanställt vad vi kommit fram till skall detta presenteras på ett allmänt möte. Vi berättar om hamnens historia, presenterar våra idéer och tar beslut. Senast vid byalagets årsmöte 2010.
 • Vi lägger redan nu ut dessa minnesanteckningar på hemsidan.

 

Nästa möte den 16 oktober.

Till det mötet funderar vi över om vi har något mer vi skall ta med, alla idéer skall upp och ventileras.

 
Vid anteckningarna

Torgny Bergström

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.