Styrelsemöte nr 7 2007

Protokoll nr 7 fört vid Skeldervikens Byalags styrelsemöte den 2007-10-04
Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, Britt Bengtsson, Lars Johansson, Lars Flodmark, Karin Olsson, Lennart Rydberg, Torgny Bergström.

1. Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

2. Föregående mötes protokoll justerades.

3. Gruppernas redovisning:
Strand och brygga. Bryggan och flotten lyftes i land av storm och vågor lördagen den 15 september. Torsdagen den 27 samlades de spridda delarna ihop och staplades upp vid landfästet för vinterförvaring. Bryggdelarna hade klarat äventyret ganska bra men flotten är förstörd och trappan saknas. Ordföranden menade att gruppen bör hålla ett möte redan i höst för att diskutera gruppens organisation och bryggans framtid.
Historiegruppen. Inget nytt.
Miljö och natur. Torgny, Thomas och Lars har träffat parkingenjören Maria Birgander och diskuterat bl,a. torget, järnvägsparken och grönytorna i byn. För ombyggnad av torget finns 600 000 kr i 2008 års budget och Byalaget skall efter medlemsmöte meddela Birgander sin syn på torgets utformning. Gruppen bjuder traditionsenligt in byalagets medlemmar till svampplockning under ledning av Thomas Brorsson söndagen den 14 oktober med samling på torget kl 1000 för samåkning till svampskogen. Medtag kaffekorg och kompass.
Grannsamverkan. Inget nytt.
Trafikgruppen. Gruppen har haft möte varvid främst utformningen av parkeringsplatsen vid Valhallsvägen diskuterades.
Släktforskningsgruppen. Har haft sitt första möte för säsongen. Gruppen har köpt in ett ex av ”svensk dödsskiva 1947-2006” och 19 st mantalslängder samt funnit att den förste mantalsskrivne i Skälderviken, eller som det då hette, ”Hamnen” var Anders Andersson- Laudon.
Fotogruppen. Jubileumsalmanackan kommer att vara klar för distribution i början av december.
Tennisgruppen. Fortfarande inget besked från Skånes Gymnastikförbund angående avtal om rätt att nyttja mark på Lingvallen för uppförande av tennisbana.
Seniorgruppen. Kommer att hålla möte den 5 november hos Ulla Lind.

4. Övriga frågor.
1. Knutsfirande.
Hänskjuts till nästa sammanträde.
2. Möte med Tommy Wiberg.
Jan och Thomas har träffat kommunens planeringsingenjör Tommy Wiberg för att diskutera utformningen av parkeringsplatsen vid Valhallsvägen. Vid mötet var Wiberg positiv till byalagets förslag, som innebär att platsen skall ligga lågt, nära järnvägen och ha endast en in- och utfart, men sedan han talat med Banverket restes hinder mot byalagets förslag. Risk finns nu att p-platsen byggs efter nuvarande ritning utan hänsyn till byalagets synpunkter. Vi beslöt därför att försöka få till ett möte mellan byalagets trafikgrupp, kommunen och Banverket under vecka 41. Jan kallar.
3. Inbjudan till stormöte.
Vi beslöt att bjuda in till ett medlemsmöte onsdagen den 21 november kl 1900 för att höra medlemmarnas åsikter om torget och järnvägsparken samt ge möjlighet att diskutera en del andra företeelser som dubbelspår, tennisbana, cykelvägar m.m. Kallelse utsänds ca tre veckor innan mötet.
Vi beslöt också att bjuda in byalagets medlemmar till tioårsjubileum söndagen den 27 januari 2008 kl 1400. Mat och underhållning står på programmet. Pris 100 kr./ vuxen och 25 kr. per barn under 12 år, resterande subventioneras av föreningen. Thomas, Torgny och Lars F formulerar inbjudan som utsänds samtidigt som kallelsen till mötet enl ovan. Torgny tar emot anmälan och Britt undersöker ev. underhållare.
4. Torget
Vid medlemsmötet framkomna förslag skall sammanställas och delges kommunen som underlag för projektering av ombyggnaden.
5. Mötet avslutades av ordföranden.
Nästa styrelsemöte den 8 november.

Vid protokollet Justeras
Lars Flodmark Thomas Brorsson

Bilaga 1

Ängelholms Kommun
Kommunstyrelsen
262 80 Ängelholm

Skälderviken 2007-07-11

Dubbelspåret mellan Lingvallen och Bron över Rönneå

När Västkustbanan skulle byggas ut till dubbelspårig järnväg i början på 1990-talet presenterade Banverket för Ängelholms del, ett antal alternativa dragningar som mynnade ut i ett östligt och ett västligt alternativ. Banverkets dåvarande ledning konstaterade, efter att ha beräknat kostnaderna, att det västra som i stort sett följde befintlig dragning, var de enda tänkbara. Kommunfullmäktige i Ängelholm beslutade 1992 att förorda det östliga alternativet men vek sig 1995 och accepterade den västliga dragningen. Planen godkändes alltså för mer än 10 år sedan vilket borde mana till eftertanke! Miljöbalken som trädde i kraft 1999 ställer sådana krav att det skulle omöjliggöra det bygge som nu genomförs i Skälderviken. Flygflottiljen F10 som tidigare ”låg i vägen” för det östliga alternativet är nerlagd efter att besluten togs.

Skälderviken är den mest utsatta delen på sträckan. Här har det hela tiden funnits en stor majoritet för att järnvägen skall gå öster om staden.
Skeldervikens Byalag bildades 1997 och har inställningen att när nu beslut är fattade, efter konstens alla regler i demokratiska processer, skall vi inte obstruera. Vi förväntar oss däremot att få respekt för våra synpunkter och att stora ansträngningar, från både Kommunens och Banverkets sida skall göras, för att det som byggs blir så bra som möjligt både för oss och kommande generationer.

Vi har i olika sammanhang framfört våra synpunkter och önskemål till kommun och Banverk som lyssnat och till vissa delar gjort förbättringar av det ursprungliga förslaget. Vi tycker att det finns mer att göra och vill att ytterligare ansträngningar görs för att det skall bli så bra som det överhuvudtaget går. Banverket har varit tillmötesgående och låtit oss ta del av planeringen för utbyggnaden genom att förse oss med ritningar i plan och sektion. Efter att ha tittat på dessa vill vi framföra följande, för att livet i Skälderviken tillsammans med järnvägen skall bli så bra som möjligt:

1. När det inte går tåg skall banan märkas så lite som möjligt.

  • Fri sikt, inga eller låga bullerskydd.
  • Diskreta stolpar avseende, höjd, form och färg och så få som möjligt.
  • Inget ovan jord som kan grävas ner, t.ex. hjälpkraft, återledning eller sugtransformatorer.
  • Naturen runt banan görs omväxlande och ges en regelbunden skötsel.
  • Konstruera och bygga på ett sätt så att höga säkerhetsstaket inte behövs.
  • Staketet, längs hela sträckan skall stå så nära spåret som möjligt för att marken skall kunna skötas från ”utsidan”. Som exempel, sektion 212 600 där vi anser att staketet bör placeras på släntens krön nära spåret i stället för det visade vid släntens fot.

2. När det går tåg skall de märkas så lite som möjligt.

  • Minska bullret så mycket det går utan att inskränka på den fria sikten.

Mer precisa problem är:
– Avledning av dagvatten från de högt belägna delarna av Skälderviken genom ledningar under banvallen är i en del fall bristfällig så att vatten ansamlas ”ovanför” banvallen. Ett av de mest påtagliga exemplen på detta är ledningen i sektion 213 160 som är underdimensionerad och måste ersättas med en större under den nya banvallen. Detsamma gäller förstås samtliga dagvatten ledningar under banvallen.
– I korsningen mellan Valhallsvägen och Lägervägen, sektion 213 460, går gångvägen längs Valhallsvägen en bit in på Lägervägen så att den som skall fortsätta Valhallsvägen norr ut tvingas gå en bit in på Lägervägen för att sedan vända tillbaka till Valhallsvägen. Detta menar vi är en otillfredsställande lösning.
– Området väster om GC-tunneln vid Mesanvägen, sektion 213 650-680, mellan järnvägen och Valhallsvägen är ganska stort och utformningen och framtida användning av det är av betydelse för Skälderviken varför vi vill diskutera detta på plats med Banverk och Kommun.

Vi är också oroliga för obehagliga överraskningar, saker vi inte har kunnat förutse för att vi inte har kunskap. Vi hoppas att ansvariga inom Banverket och Kommunen verkligen anstränger sig för att minska problemen och förstår att det här får lov att kosta lite extra eftersom det är investeringar för framtiden. Det som byggs nu kommer att finnas kvar i lång tid framöver! Kommande generationer skall inte behöva leva med dagens ev. felaktiga beslut!

Vi uppmanar Kommunstyrelsen att snabbt agera i frågan och önskar snarast besked om i vilken omfattning ni är beredda att stötta oss.

För styrelsen i Skeldervikens Byalag

Med vänliga hälsning
Thomas Brorsson
Ordf.

Matrosvägen 1
262 61 Ängelholm
tfn 0431-201 91

Kopia till:
Banverket Produktion Syd
Tekniska nämnden Ängelholms Kommun
Miljö nämnden Ängelholms Kommun

Bilaga 2
AU § 363 Dnr 2007.208 532
Skrivelse från Skeldervikens Byalag om dubbelspåret mellan Lingvallen och
bron över Rönneå

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt dels i april 1992, dels i maj 1995 om Västkustbanans västliga dragning genom Skälderviken. Skeldervikens Byalag arbetar för att utbyggnaden ska bli så bra som möjligt för de boende och de vänder sig till kommunen för besked om i vilken omfattning kommunen vill stötta dem.
Arbetsutskottet beslutade den 1 augusti 2007, § 311, att bjuda in styrelsen för Skeldervikens Byalag till ett sammanträde med arbetsutskottet för överläggningar
med representanter från berörda kommunala nämnder/förvaltningar och Banverket.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Skeldervikens Byalag den 11 juli 2007 – Bilaga AU 311
Byalaget företräds av N.N. och N.N. med biträde av sin konsult N.N.. Banverket företräds av N.N., projektledare och N.N..
Från kommunens förvaltningar företräder miljöchef Björn Berséus, stadsarkitekt Sverker Tingdal, projekteringschef Tommy Wiberg och VA-ingenjör Cornelia Ljungerud.
Utgångspunkt för dagens överläggningar är byalagets skrivelse bilaga AU 311.
Samtliga frågor däri penetreras. Av diskussionen noteras följande särskilt:
– Grundläggande för Banverkets byggnation (och miljönämndens krav) är de krav som gällde när tillstånd för spårdragningen gavs.
– Banverket – i samråd med kommunens förvaltningar – följer den forskning och utveckling som sker beträffande bullerskydd.
– Det är Banverket – inte framtida entreprenörer för tågtrafiken – som är ansvarigt för att gällande bullernivåer uppfylls. Verket ansvarar för att spåren underhålls.
– Banverket kommer att utforma stolpar så diskret som möjligt, men är inte berett att ta den merkostnad som uppstår för nedgrävning av hjälpkraft m.m.
– Staketens placering utmed spåren ska ses över gemensamt av Banverket och tekniska kontoret. Banverket vill inte ha oanvändbara markområden mellan spår och staket. Kommunen är inte beredd att ta på sig en extra skötselkostnad.
– Ledningar för avledning av dagvatten kommer att läggas om (nya och
större).
– Korsningen Valhallsvägen och Lägervägen (skyddande, men också hindrande staket för gående) kommer att studeras om och förhoppningsvis kan staket kortas på Lägervägen.
– Framtida utformning och utnyttjande av grönområde vid gång- och cykelvägstunnel intill Mesanvägen kommer att ses över. Dock är området inte konstruerat för att tåla parkering.
AU beslutar
att notera dialogen och diskussionen.
_____
Beslutet expedieras till:
Skeldervikens Byalag
Banverket
Miljökontoret
Stadsarkitektkontoret
Tekniska kontoret

Bilaga 3.
Yttrande angående motion om kommunikation med byalag. Dnr. 2007:53

Centerpartiet har inkommit med en motion om utökad kommunikation mellan Tekniska nämnden/Tekniska kontoret och byalagen m.fl. Motionen beskriver att genom uppbyggande av sådana relationer får vi en mer genomtänkt, långsiktig och hållbar utveckling i hela vår kommun.

Frågan om utökad kontakt med tekniska kontoret har tidigare lyfts vid ett Bygdeforum den 19 oktober 2000. Vid denna träff medverkade även teknisk chef Björn Pettersson. Byalagen hade uppmärksammat ett missnöje hos invånare i kransorterna, dels över minskad skötsel och omvårdnad av grönytor, vägskyltar m.m. dels över uteblivna åtgärder från Tekniska kontoret. Förslaget som vid Bygdeforum den 19 oktober ställdes från byalagen beskrev en kvarts- eller halvårsinventering i respektive kransort med tjänsteman/män från tekniska kontoret och byalagsrepresentanter. Från själva inventeringsrapporten görs en planering av åtgärder och tillsyn och åtgärderna följs upp vid nästföljande inventering. Några av byalagsrepresentanterna uttryckte också ett intresse i att medverka med egen/lokal arbetskraft i dem åtgärder där det är möjligt.

Under de senaste femton åren har vi kunnat notera att handlingskraften och engagemanget ökar hos lokala byalag, villaföreningar och andra intresseföreningar. Aktiviteten sker med frivilliga insatser och den sociala funktionen är påtaglig. Kommuner runt om i landet har också under denna period alltmer bejakat den lokala handlingskraften och engagemanget. Lokala aktiviteter kan bland annat ge kommuner lägre kostnader i form av skötsel och tillsyn. I Ängelholms kommun har inventerats 24 stycken lokala byalag, hembygdsföreningar, villaföreningar och intresseföreningar , där flera tar aktiv del i lokala vardagsfrågor som har beröringspunkter med kommunens ansvarsområden, till största delen frågor som berör tekniska kontoret. Anledningen till engagemanget från föreningarna är att man värnar om sin bygd och är mån om en god omvårdnad och en god utveckling. Föreningarnas sociala funktion, ca 5800 medlemmar i Ängelholms kommun, har också en stor betydelse.

Jag föreslår att kommunen etablerar en plattform för att redogöra för och inhämta synpunkter på kommunens planering för respektive område och diskutera idéer och förslag från de lokala byalagen/föreningarna. Klara spelregler och ansvarsfördelning är frågor som först måste klargöras. Kommunens engagemang i frågan ger uttryck för ett tillmötesgående för det frivilliga engagemanget för samhällets omvårdnad och kan bidra till att minska irritation i frågorna.

Lene Hansson
Kommunkansliet

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.