Styrelsemöte nr 6 2006

Protokoll nr 6 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2006-09-14

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, John Edholm, Lennart Rydberg, Evy Jansson, Jan Jansson, Torgny Bergström, Lars Flodmark, Johan Flodmark(del av mötet).

Ordföranden hälsade välkomna och öppnade mötet.

Gruppernas redovisning:

Grannsamverkan. Lennart och Thomas har deltagit i möte med huvudorganisationen i kommunen. Lennart är nu Skeldervikens huvudkontaktman de övriga är kontaktmän. Ett nytt område har tillkommit, Trastvägen, kontaktman där är Christer Johansson.

Strand och brygga. Bryggan är nu upplagd på land i en prydlig hög efter att till största delen blivit spolad i land av storm och hav. Trappan som vid mötestillfället låg kvar i havet är nu när protokollet skrivs, några dagar senare, också bärgad och upplagd på land.

Tennisgruppen. Sommarens spelande har inbringat något över 4000 kr vilket innebär styvt 100 betalda speltimmar. Antalet aktiva medlemmar i gruppen är litet och intresset att delta i arbetet med banans skötsel därefter. Fler intresserade och aktiva medlemmar efterlyses.

Seniorgruppen. Evy meddelade att möte med gruppen varit planerat till 11 september men anmälda deltagare var så få att mötet inställdes och nytt mötesdatum utsattes till 9 oktober. Vid detta möte avses frågan om byggande i Valhallsskogen tas upp.

Trafikgruppen. Jan meddelade att buskröjning utförts längs GC-vägen  från hamnen mot Skepparkroken, att stopplikt införts vid Bjärevägens utlopp till Valhallsvägen och att möte med gruppen skall hållas i höst då bl.a. frågan om cykelväg längs Bjärevägen skall behandlas.

Historiegruppen. Gruppen arbetar med att sätta tidningsklipp i plastfickor i pärmar för att öka hållbarheten. Man planerar för ett möte med brett deltagande till våren. Torgny har utsetts till vice gruppledare.

Miljö- och naturgruppen. Under sommaren har slåtter av Sven-Jons udde traditionsenligt genomförts och lika traditionsenligt har växtvandring och svampplockardag genomförts. Gruppmöte med kommunens nya parkingenjör planeras.

Diggitalfotogruppen fortsätter sin verksamhet i höst med, som det ser ut nu, åtta deltagare. Studiebesök på HD/NST planeras under hösten. Lars Johansson är utsedd till ny gruppledare med Ingrid Torell som vice.

Övriga frågor.

1. Yttrande över utställt förslag till detaljplan för Lotsen 15 m.fl. (Restaurang Skälderviken).

Styrelsen anser att byalagets önskemål blir tillgodosedda i den utställda detaljplanen och godkände ordförandens förslag till yttrande.

2. Valhallsskogen. Ordföranden  redogjorde för sin skrivelse till kommunstyrelsen angående Valhallskonsortiets förslag till bebyggelse i skogen och det svar han fått av kommunstyrelsens ordförande. Styrelsen beslöt att  avvakta utvecklingen utan att tills vidare vidta någon åtgärd.

3. 4. Lene Hansson har efter samtal med ordföranden gjort en nulägesbeskrivning av Skeldervikens Byalag. Styrelsen beslöt att Thomas. Torgny och Lars justerar Lenes skrivelse.

5. Nya GC-vägen från hamnen mot Hunnabadet saknar belysning. Det uppdrogs åt trafikgruppen att hos kommunens Tekniska Kontor begära att belysning längs denna sträcka anläggs.

6. Återvinningsstationen på skolans parkeringsplats är till förtret för grannarna på grund av kringflygande plast och papper m.m. Krav har rests på att byalaget skulle engagera sig i frågan till förmån för planks eller näts uppsättande men styrelsen beslöt att, eftersom problemet är känt av såväl kommunen som återvinningsföretaget, avvakta utvecklingen.

7. Ordföranden har tillskrivit Kjell Öfverberg i Barkåkramoderaterna angående deras propå i valprogrammet att verka för järnvägens flyttande från Skelderviken till ett läge öster om flygplatsen och staden. Svar har erhållits som indikerar att det är allvarligt menat dock utan att tidpunkt utsatts.

8. Studieförbundet Vuxenskolan har frågat om byalaget vill bli medlemmar i förbundet men styrelsen beslöt att tacka nej.

9. Lars Staverhaug har brevledes framfört synpunkter avseende innehåll i senaste ”Hamnposten”, på byggande i Valhallsskogen, trafik mm . Brevet lästes upp och lades till handlingarna. Trafikfrågorna förs till Trafikgruppen för att behandlas där.

Nästa möte. Torsdagen den 12 oktober kl 1900 på Lingvallen.

Vid protokollet Lars Flodmark
Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.