Styrelsemöte nr 3 2006

Protokoll nr 3 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2006-03-16

Plats: Matsalen på Lingvallen.
Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, John Edholm, Torgny Bergström och Lars Flodmark

1. Ordföranden hälsade välkomna och öppnade mötet.

2 .Årsmötesprotokollet justerades av ordföranden. Protokollet från styrelsemöte nr 2 justeras vid nästa sammanträde.

3. Gruppernas redovisning:
– Seniorgruppen hade inget att redovisa
– Natur- och miljö, inget att redovisa
– Strand- och bryggruppen, inget att redovisa. Gruppen skall tillsammans med Natur- och miljögruppen ha möte tisdagen den 11 april på Lingvallen. Gemensam kallelse. Thomas bokar lokal.
– Trafikgruppen, Jan rapporterade från gruppens möte den 9. mars då årets arbetsobjekt diskuterats och det bestämts att nytt möte skall hållas den 27 mars varvid kommunens projekteringschef för gator mm, Tommy Wiberg, kommer att medverka.
– Grannsamverkan, inget att rapportera utom att gruppens ordförande Lennart Rydberg i kväll deltar i årsmöte i Ängelholm.
– Historiegruppen hade ingen representant närvarande
– Tennisgruppen hade ingen representant närvarande

4. Bland styrelsens ledamöter skall enligt stadgarna utses en vice ordförande.
Till vice ordförande för år 2006 omvaldes Lennart Rydberg.

5. Övriga frågor
– Hjärnarps Byalag hade sänt över ett exemplar av sin senaste tidning som gick laget runt och sedan omhändertogs av Torgny.
– Järnvägsparken. Thomas gick igenom de synpunkter/förslag som framkommit vid årsmötet och det diskuterades hur vi skulle gå vidare med detta. Banverket har ju genom stadsarkitektkontoret efterlyst Byalagets syn på utformningen av parken. Efter diskussion beslöts att Thomas, Torgny och Lars skulle försöka få ett möte med Lina Nygren på stadsarkitektkontoret den 31 mars. Lars bokar tid.
– Bullerskydd. Jan visade en skrivelse från 1997 där Banverket skriver att det ”ser fram emot en teknik för att bullerdämpa ett dubbelspår till fyllest med låga skärmar utan att äventyra människors säkerhet”. Vi menar att denna teknik nu finns i och med den av KTH och Banverket provade låga skärm som presenterades i Ny Teknik 2005-11-16. Lars och Torgny fick i uppdrag att tala med Hans Wallmark respektive Britt-Marie Hansson för att förmå kommunen att på allvar engagera sig för att få Banverket att använda dessa låga skärmar i Ängelholms kommun.

6. Nästa möte torsdagen den 6. april.

Vid protokollet Lars Flodmark
Justeras Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.