Styrelsemöte nr 4 2005

Protokoll nr 4 fört vid Skeldervikens Byalagets
styrelsemöte 2005-09-01

Plats: Matsalen, Errarpsskola.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, , Britt Bengtsson, Evy Jansson, Jan Jansson, John Edholm,Sven Erik Dahlgren, Maj-Britt Barte, Lars Flodmark.

1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Protokollen från styrelsemöte tre justerades.

3. Grupperna redovisar:
Grannsamverkan: Tomas meddelade att grannsamverkansgruppen på Häggvägen nu är registrerad. Möte med kontaktpersonerna i samtliga grupper kommer att hållas i höst.
Historiegruppen: Britt meddelade att utställningen av fotografier från det gamla Skelderviken i församlingshemmet varit lyckad och uppskattad. Detsamma gällde filmvisningen på tisdagskafèet. Utställningslokalen ställdes till förfogande utan vederlag.
Seniorgruppen: Evy presenterade gruppens nya vice gruppledare Maj-Britt Barte.
Bryggruppen: John meddelade att bryggan varit ”badbar” sedan 1. juni och flotten från 1. juli. Båda har fungerat väl och inte skadats varken genom vädrets eller annans inverkan. Dock, någon dag innan detta möte slet sig flotte, drev i land och blev något demolerad. (När detta protokoll skrivs några dagar senare är den bärgad).
Trafikgruppen: Jan hade inget att rapportera denna gång.
Miljö och Natur: Slåttern på Sven Jons Udde genomfördes planenligt och gräset räfsades ihop till prydliga höstackar som kommunens parkförvaltning genast skulle hämta. Det har emellertid dröjt så höstackarna pryder fortfarande udden. (Lars som hade känt på höet i ett par stackar menar att det är av god kvalitet, utan mögel och väl användbart som foder). Svamputflykt under Thomas ledning går av stapeln 1 oktober med samling på torget kl. 10. Medtag kaffekorg ock något att transportera all svampen i.
Digitalfotogruppen och släktforskningsgruppen fortsätter sin verksamhet i höst.

4. Inkomna skrivelser
Från Ingvar Thorell angående trafiken och hastigheten i byn. Han erbjuder trafikgruppen sina tjänster. Jan tar hand om brevet och kontaktar Ingvar för utveckling av ärendet.
Från Johanna Rundgren som också erbjuder sina tjänster. Historiegruppen tar hand om detta ärende.

5 Övriga frågor
Förslag till nya stadgar
Lars Stavehaugs förslag gicks igenom och ändrades på en del punkter. Thomas renskriver det därmed reviderade förslaget och översänder det till styrelsen och Lars.
Möte med föreningarna i Skälderviken
Nästa möte är 20. september kl. 1900 på Lingvallen. Thomas kallar.
Höstens möten i styrelse och grupper
Schemat för höstens möten godkändes. Mötena kommer att hållas på Lingvallen som ställer utrymme till förfogande till avsevärt lägre pris än det skolan begär.
Medlemsmöte. Beslöts att arrangera ett möte med trafik som tema den 2 november kl 1900. Trafikgruppen arrangerar och ger ut erforderlig information.

6 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte 6. oktober.

7 Mötet avslutades

Vid protokollet
Lars Flodmark
Justeras
Thomas Brorsson

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.