Från Banverket om Utsläpp av avloppsvatten från Hallandsåstunneln till Skälderviken

Banverket, Petersberg, Båstad 2004-04-01

Projekt Hallandsås, Utsläpp av avloppsvatten från Hallandsåstunneln till Skälderviken

 Vi har tagit del av ert brev och skall här försöka ge svar på de frågor som ställdes i brevet samt de kompletterande tre frågor som framkom under ert besök på Banverket fredagen den 26 mars 2004.

Utgångspunkten är att Banverket har en lagakraftvunnen vattendom från miljödomstolen, som medger utsläpp av avloppsvatten från Hallandsåstunneln till Skälderviken 150 m från stranden och med ett flöde av 100 l/s mätt som ett rullande 30-dygns medelvärde. Halten suspenderade ämnen (partiklar uppgrumlade i vattnet) får som månadsmedelvärde vara högst 65 mg/l i avloppsvattnet som släpps ut i Skälderviken. Den önskade utspädningen om l 000 gånger som nämns i rapporten från DHI avser ekotoxiska ämnen, som numera inte är aktuella att använda i projektet. För en halt av suspenderade ämnen av 65 mg/l krävs en utspädning av 40 å 45 gånger för att den inte skall kunna ses med blotta ögat.

I DHI-rapporten nämns att utspädningen inte är så god 150 m från stranden och att det vid ogynnsamma tillfällen skulle kunna innebära att en plym eller stråk av suspenderade ämnen skulle kunna synas från stranden. Banverket har därför beslutat att flytta den yttersta utsläppspunkten längre ut än vad tillståndet kräver; till 600 m från stranden i enlighet med DHI: s förslag. Utsläppet sker på en sträcka av ca 200 m genom ett antal dysor.

Nu till svaren på övriga frågor.

1. Hallandsås är en urbergshorst. Det finns inte några grusförekomster uppe på åsen som kan kallas grusåsar. Den helt dominerande jordarten är morän, som har en sådan fördelning av kornstorleken att den är svår att infiltrera i. De få områden med infiltrerbara jordarter är antingen så små till ytan att de skulle försumpas, eller ligger de i anslutning till bäckraviner med känslig natur och är därför olämpliga för placering av infiltrationsbassänger.

2. Banverket har även tillstånd enligt vattendomarna att leda avloppsvattnet till Vadebäcken. Skälderviken är emellertid en mindre känslig recipient än Vadebäcken, varför Banverket föredrar Skälderviken. Det finns heller inte något primärt behov av att justera avloppsvattnets pH med syra för att kunna leda ut det i Skälderviken. Detta fordras om avloppsvattnet skall ledas ut i Vadebäcken, eftersom denna inte klarar av variationer i pH på samma sätt som havet.

3. Banverket har behov av att alltid kunna leda bort det vatten som läcker in i tunneln. Under växtsäsongen skulle det kunna finnas behov av bevattnings- vatten på åkermark utmed ledningen, men inte dygnet runt veckans alla dagar. Det är därför en för stor insats i förhållande till nyttan att skapa system för detta.

4. Som nämnts ovan fordras det inte en tusenfaldig utspädning för suspenderade ämnen. Med det planerade utsläppsförfarandet blir utspädningen i medeltal 520-1600 gånger 100 m från utsläppspunkten och det torde då inte upp- stå några olägenheter för de badande.

5. När tunneln är färdigbyggd kommer det grundvatten, som kommer att läcka in i tunneln att ledas till Vadebäcken. Då finns det inget behov av ledningen ut i Skälderviken längre och den kommer då att tas bort.

6. En ytterligare förlängning av utloppsledningen med 600 m bedöms innebära en merkostnad av minst 2 MSEK. Banverket anser med hänvisning till vad som tidigare beskrivits att det inte finns fog för att förlänga ledningen med ytterligare 600 m. Som nämndes vid träffen 26/3 diskuteras dock att vinkeln på utloppsledningen ut i havet eventuellt skulle kunna ändras. Något beslut om detta är emellertid inte fattat. Avslutningsvis kan vi nämna att vi beslutat att försöka styra anläggnings- arbetet med ledningen vid stranden och ut i havet så att det inte sker under badsäsongen. Vi kommer också ha ett kontrollprogram för uppföljning av utsläppet i Skälderviken.

Med vänliga hälsningar
Sten Gruvstad

Det här inlägget var publicerat i Skrivelser. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.