Styrelsemöte nr 9 2001

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-11-19

Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg, Lotte Lamberth, Lene Hansson, Torgny Bergström, Birgitta Eliasson, John Edholm
Förhindrade: Sven Erik Johansson, Torbjörn Ahl, Britt Bengtsson, Lars Flodmark

A. Ordföranden Thomas Brorsson hälsade kommunens samordnare Lene Hansson samt styrelsen välkomna till kvällens möte

B. Mötet godkände Byalagets protokoll från styrelsemötet den 15 okt. utan ändringar.

C. Gruppernas redovisning :
Historiegruppen arbetar vidare med den historiska kartläggningen av Skäldervikens samhälle.
Seniorgruppen har haft möte den 12 nov. Protokollet från mötet bifogas (Bil 1) .
Trafikgruppen. På uppdrag av stormötet om det lokala utvecklingsarbetet på Errarps skola, har Jan Jansson förstärkt med Per Ringdahl från trafiknämnden haft samtal med kommunalrådet Hans Wallmark om diverse trafikfrågor som berör Skälderviken.
Barn och ungdomsgruppen skall ordna knutsfest på torget. Scouterna kommer att stå för korvgrillning. Källan bidrar med gottepåsar till barnen.
Musik för max 1000 kr. engageras för dansen kring granen. Lennart Rydberg ordnar med avspärrningar och andra praktiska arrangemang. Kallelser läggs ut i brevlådorna på sedvanligt sätt.
Strand och Brygga har lagt in bryggan i samma lada som förra vintern för förvaring. Viss översyn eller omkonstruktion torde vara nödvändig inför nästa säsong..
Naturgruppen meddelade att Britt Åberg lämnat uppdraget som ställföreträdande gruppledare. Gruppen skall inom sig välja en ny
Bredbandsgruppen. Lene och Thomas skall ta fram det material som finns för att gruppen skall kunna arbeta vidare mot en internet installation i Skälderviken.

D. Lokalt utvecklingsarbete.
Lene berättade från mötet i Errarps skolas matsal, där skälderviksborna fick lämna synpunkter på hur de vill att samhället skall utvecklas. Dessa synpunkter sammanställs nu och lämnas vidare för inarbetning i kommande planer.

E. Skälderviken 150 år.
Byalagets ordförande skall inbjuda de ideella föreningar som finns på orten för samtal om idéer och synpunkter på hur firandet skall ske. Thomas, Lennart, Lotte och Torgny planerar för träffen.

F. Hamnposten kommer att utkomma med ett nytt nummer under innevarande år. Grupperna skall lämna material till Torgny före den 17 dec
Tidningen skall sändas till övriga byalag i området som utbyte mot deras tidningar för att få en bredare information om verksamheten i andra föreningar.

G. Skrivelser.
Ängelholms kommun meddelar att vår skrivelse om torget i Skälderviken mottagits och fått diarienummer 2001.274. Den har lämnats vidare till tekniska kontoret för yttrande.

Byalaget skrev till Ä. Kom. den 5 jan 2001 och framförde önskemål om en pågatågsstation i Skälderviken. Svaret kom den 8 nov. Bil 2

H. Övriga frågor
Torgny rapporterade från den kurs i webbdesign som han genomgått. Han har lämnat ett förslag till utformning av byalagets hemsida för vårt yttrande. Torgny valdes till byalagets webbmaster.

Lennart Rydberg skall mot deponeringsavgift skaffa nyckel till möteslokalen genom vaktmästaren för skolan.

H. Nästa styrelsemöte
Blir på Errarps skola i sammanträdesrummet vid biblioteket kl. 18.45 den 17 dec. Vi dricker även en kopp julakaffe tillsammans.

Ordförande Thomas Brorsson
Sekreterare John Edholm

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.