Styrelsemöte nr 4 2001

Protokoll fört vid styrelsen för Skeldervikens Byalags månadsmöte 2001-04-23

Närvarande: Thomas Brorson, Evy Jansson, Jan Jansson, Lennart Rydberg,., Brith Åberg, Lars Flodmark, Sven Erik Johansson, John Edholm Britt Bengtsson samt samordnare Lene Hansson

Förhindrade: Torgny Bergström, Lotte Lamberth, Birgitta Eliasson, Torbjörn Ahl,

Ordföranden Thomas Brorson hälsade styrelsen välkomna till kvällens möte som var förlagt till förskolans lokaler på Bjällerödsvägen. Han vände sig speciellt till Sven Erik Johansson från  Bredbandsgruppen som var med för första gången.

A. Föregående styrelseprotokoll godkändes.

B. Grupperna redovisade :
Historiegruppen arbetar vidare efter sitt sammanträdesprogram.

Naturgruppen  kommer att inbjuda till slåtterdag den 7 juli  för att hålla efter vissa växter som inte är önskvärda på ängen vid Sven Jons udde.

Strand och Brygga planerar att hämta bryggan den 10 maj samt lägga ut delarna  lördagen den 12 maj. Flytbryggan skall läggas ut när bottenförankringen är klar för montage.

Gruppen skall även rekognosera för uppsättning av vilbänkar enligt tidigare beslut.

Trafik och kommunikation har kontaktat tekniska kontoret om att få trottoarer på vissa gator  för att skydda gångtrafikanter. Vidare har trafikgruppen fått kopia på skrivelse ställd till Ängelholms Trafiksäkerhetsråd ang. trafiken på Bjärevägen. Kopia av brevet bifogas bil 1.

Seniorgruppen har  haft sammanträde den  26 mars. Gruppens protokoll bifogas  bil 2

Bredbandsgruppen  redovisade de nu kända förutsättningarna för att kunna  åstadkomma bredbandsanslutning av Skälderviksbornas datorer. Gruppen arbetar vidare på frågan.

Tennisgruppen kommer att måla stugan samt skaffa ett nytt tennisnät. Priset för att hyra tennisbanan kommer att diskuteras.  Huruvida medlemskap i Byalaget kan påverka hyrespriset kommer att tas  upp i diskussionen,

B. Byalagets hemsida
Rolf och Martin Johansson informerade om hur de kan hjälpa till med tekniken för att hålla Byalagets hemsida ajour.

Martin mottar materialet som grupperna framställer och redigerar detta  och lägger in det på hemsidan.

Martin får 500 kr / år för detta arbete.

C. Valborgsmässofirandet.
Byalaget kommer inte att vidta några åtgärder inför Valborgsmässofirandet på Sven Jons udde trots förra årets incidenter.

D. SIF:s  50 årsfest.
Byalaget  har beslutat medverka med bl.a. utdelning av reklam för  SIF:s  50 årsfest. Affischens utformning framgår av bil 3.

E. Hamnposten
Två förslag till utgivningsdagar lämnades av redaktören enligt bil 3.  Styrelsen valde att använda förslag nr 2.

F. Nästa möte
Enligt tidigare bestämd mötesordning blir mötet måndagen den 21 maj kl 19oo i förskolans lokaler på Bjällerödsvägen

Thomas Brorsson Ordförande

John Edholm v. Sekreterare

Det här inlägget var publicerat i Protokoll. Bokmärk permalink. Trackbacks är stängda, men du kan Kommentera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress har aldrig blivit publicerad eller använd.