Oroliga bybor – vad händer i Valhallsskogen?

Oroliga bybor – vad händer i Valhallsskogen?
Många bybor har hört av sig till Byalaget om varför det avverkas i Valhallsskogen. Byalaget skickar dessa vidare till Valhallskonsortiet. Tanken var att göra en glesning av en del av skogen. Fastighetsägare som har fastigheter nära skogen har hört av sig till Valhallskonsortiet om en oro för att en del träd ska ramla över deras tomter, därför har man även bestämt sig för att avverka de träd som står nära tomtgränser. Byalaget ställer sig bakom Naturskyddsföreningens yttrande gällande avverkningen.
(Styrelseprotokoll 2024-04-09 nr3)

Skrivelse till Skogsstyrelsen 2024-04-08
Från: Skogsgruppen/Naturskyddsföreningen Ängelholm

Hej,
Vi vill göra Skogsstyrelsen uppmärksam på att vi inom Skogsgruppen/Naturskyddsföreningen Ängelholm noterat ett klart övertramp i avverkningen med beteckning A 905-2024 Ängelholms kommun gällande Valhallskogen. 
Avverkningsanmälan inkom till Skogsstyrelsen 2024-01-10 och företrädare för Skogsgruppen ville träffa konsortiets företrädare där Lennart Ohlsson är kontaktperson i avverkningsanmälan. Detta skedde den 31 januari och anledningen till att vi ville träffa dem var att få ytterligare information om anledning/syfte med arbetet. 
De bekräftade i stort vad som stod i anmälan och vi från Skogsgruppen/Naturskyddsföreningen Ängelholm såg ingen anledning att stoppa anmälan men vi hade  synpunkter på när arbetet skulle startas upp. Vi var redan framme i slutet av januari och med tanke på det rika fågellivet i Valhallskogen (bl a entita och spillkråka). En av företrädarna för konsortiet bekräftade för oss att:

”Kommer inte vårt arbete igång senast början av mars kommer vi att senarelägga avverkningen till nästa år”

Arbetet med avverkningen kom igång den 3 april = cirka 3-4 veckor senare än utlovat vilket bryter mot reglerna mot att avsiktligt störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperiod.
Vi vill att detta uppmärksammas på ett kraftfullt sätt i framtiden så att liknande inte inträffar.

Thomas Lidén
Skogsgruppen/Naturskyddsföreningen Ängelholm
0703-112576
molly66hatchet@gmail.com

Kategori: Valhallsskogen | Kommentarer är stängt

Påskr[e]iset 2024

Kategori: Artiklar | Kommentarer är stängt

Avverkning i del av Valhallsskogen

Valhallskonsortiet har lämnat in en Avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen om glesning i en del av skogen från Valhallsvägen till förskolan vid Bjärevägen. Ett område på 5 ha bakom fastigheterna utmed Bjällerödsvägen. Främst ska björk tas ner ädellövträd som bok, asp, ask m.fl. och tall ska stå kvar.
Vi fick reda på det för sent för att ha med det i kallelsen till årsmötet. Vi tog ändå upp frågan till diskussion för att få in synpunkter.

Årsmötesprotokoll 2024 Punkt 16 B Övrigt:
Byalagets styrelse vill ge information om en anmälan som inkommit till Skogsstyrelsen om avverkning av del av skog i Valhallsskogen, man vill göra en glesning av en del av skogen.
Man kommer att gå upp via Barrvägen med sina maskiner och stammarna som avverkas kommer att läggas i anslutning till stigen tills man är färdig.
From 18/1 när anmälan inkom och 6 veckor framåt har man möjlighet att inlämna in synpunkter och påpekanden till Skogsstyrelsen.
Dialog på årsmötet gällande detta och det framkom att det bl a är fastighetsägare som har fastigheter nära skogen som vill ha avverkat de träd som riskerar ramla över deras tomter. Flera på mötet påpekade att det vid avverkningen skulle tas stor hänsyn för att undvika kvarstående körskader på marken. Det önskades också att träd som ska sparas märks ut före avverkningen.

Styrelsemöte 2024-02-11 nr 2

  • Valhallskogen: dialog om den anmälan som inkom från Valhallskonsortiet om avverkning av en del av skogen (se årsmötesprotokollet.)
  • Torgny fortsätter ha en dialog med Valhallskonsortiet om Valhallsskogen.

Avverkningen är planerad att komma igång snarast innan fåglarnas häckning börjar.

För övrigt
Sedan Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-21 att avbryta planarbetet för höghusbebyggelse i skogen har vi inte från kommunens sida fått några besked om hur frågan om Valhallsskogens bevarande ska hanteras.
Skeldervikens byalag bevakar frågan.

Kategori: Valhallsskogen | Kommentarer är stängt