Styrelsemöte nr 5 2007

Protokoll nr 5 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2007-05-30

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, Britt Bengtsson, Torgny Bergström, Johan Flodmark, Lennart Rydberg, Lars flodmark. Adjungerad under genomgång av dubbelspårsritningarna, Lennart Björk.

1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående mötes protokoll från styrelsemöte nr 4 upplästes och justerades.

3. Gruppernas redovisning.
 
Grannsamverkan: Alla skyltar har kontrollerats och skadade har bytts ut.
Historia: Gruppen har haft sammankomst som avslutning på vårterminen.
Miljö o Natur:
Mötet med perkingenjören Maria Birgander har ännu inte blivit av men kommer att bli det rätt snart.
Växt och fågelskådning har genomförts med ovanligt stort deltagarantal.
Städning av stranden har genomförts med rätt få deltagare.
Senior:
Gruppen har haft möte hos Else Ehrstedt.
Strand o Brygga:
Bryggan är utlagd under fyra arbetspass i slutet av april och början av maj. Flotten ligger ännu på land i avvaktan på högre vattentemperatur.
Tennis:
Det av ordföranden upprättade förslaget till avtal med Skånes Gymnastikförbund avseende nyttjanderätt till mark för tennisbana på Lingvallen har ännu inte påtecknats eller ens kommenterats av förbundet. Vi avvaktar eftersom den gamla banan kommer att användas även denna sommar. Rustning av banan kommer att göras den närmaste veckan. Personlig kallelse och anslag på banans nätstängsel om arbetstider.
Trafik o Kommunikation:
Ingen representant och inget att rapportera.
Släckt o Hembygdsforskning:
Gruppen har haft möte 2007-05-22. Mötesprotokollet bifogas detta protokoll som bilaga 1.
Foto:
intet att rapportera.

4. Övriga frågor.
1. Dubbelspåret. Thomas medförde ”dubbelspårsritningar” i plan och sektion för sträckan Lingvallen- bron över Rönne å. Ritningarna granskades ingående med följande kommentarer som resultat.
– Sektion 212 600, staketet står vid släntfoten långt från spåret. Vi vill att staketet placeras närmare spåret på släntkrönet så att slänten kan skötas från ut utsidan. För hela sträckan, gäller att staketet skall stå så nära spåret som möjligt för att möjliggöra skötsel av marken.
– Sektion 213 160, befintlig dagvattenledning under järnvägsbanken är underdimensionerad och måste bytas till större.
– Sektion 213 460, Gångvägens anslutning till Lägervägen och Valhallsvägen bör omstuderas så att om möjligt gående längs Valhallsvägen väster ut inte behöver gå in en bit på Lägervägen för att fortsätta Valhallsvägen norr ut.
– Sektion 213 650- 680, här vill vi på platsen diskutera utformningen av området mellan Valhallsvägen och järnvägen med Banverket.
2. Hamnposten. Thomas skriver en artikel med anledning av Byalagets tioårsjubileum och Britt skriver en om Hembygds- och släktforskning.
Manusstopp är den 1 juni.
3. Mötesschema för hösten 2007. Thomas redogjorde för sitt förslag som godtogs av styrelsen att fastställas då det samverkats med Lingvallen.
4. Nybyggnation på fastigheten Rånocken 10. Thomas visade ritningar över föreslagen byggnation och styrelsen beslöt att inte yttra sig över förslaget.

5. Nästa möte: den 6 september kl. 1900 på Lingvallen.
6. Sekreteraren tackade ordföranden för att han medfört förtäring som vi lät oss väl smaka.

7. Mötet avslutades kl 2115 och vi skildes med ömsesidiga önskemål om en bra sommar och återseende i höst.

Vid protokollet Lars Flodmark
Justeras Thomas Brorsson

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 2 2007

Protokoll nr 2 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2007-02-15

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, Lennart Rydberg, Torgny Bergström, John Edholm och Johan Flodmark (f.om. Övriga frågor 6.Tennisbanan)
Övriga närvarande: Karin Olsson valberedning.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Till sekreterare valdes Torgny Bergström

Gruppernas redovisning:
Strand och brygga. Intet att redovisa.
Historiegruppen. Datum och plats för historieträffarna under våren är fastställda, det blir den 8/3, 29/3 och 12/4 på Fort Anna. En inbjudan till alla i Skälderviken kommer att delas ut.
Miljö och natur. Vid mötet med Banverk och Kommun 2007-01-26 meddelade Björn Pettersson att Parkingenjör Maria Brigander kommer att kontakta byalaget för en diskussion om områdena som berörs i samband med järnvägsbygget.
Grannsamverkan. Ett nytt grannsamverkansområde, (26) har bildats. Området omfattar Trastvägen och kontaktombud är Christer Johansson.
Seniorgruppen. Gruppens nästa möte blir den 26 mars kl 14 – 16 hos Karin Rönertz.
Trafikgruppen. Intet att redovisa.
Släktforskningsgruppen är i full gång med hembygdsforskningen.
Fotogruppen planerar för att ge ut en almanacka för 2008, då byalaget 10års jubilerar.

Övriga frågor.
1. Träff med Banverket och Kommunen den 26 jan.
Thomas och Torgny redovisade. Träffen kommer också att redovisas på årsmötet.
2. Färghuset
Thomas Brorsson och Kerstin Paulsson har varit på en träff i Färghuset regi. Mycket matnyttigt för husägare. Eventuellt kommer byalaget att be Färghuset att göra en likadan träff i Skälderviken. Färghuset ger Byalagets medlemmar 20 % rabatt på färg och 10% på andra varor.
3. Almviken, Lotsen 15 ny utställning nr.2
Styrelsens skrivelse till Byggnadsnämnden, bilaga 1.(se nedan)
4. Inbjudan till utbildning i ”Leader” landsbygdsprogram.
Vi avstår från att delta.
5. Årsmötet
Karin R bakar bullar, Ingrid B bakar kakor, Lennart R ordnar kaffe. Styrelsen kommer till Lingvallen klockan 18 för förberedelser.
6. Tennisbanan
Osäkert om ny bana på Lingvallen kan anläggas inför årets säsong. Vi tar upp frågan igen vid nästa styrelsemöte. Befintlig bana vid hotellet får användas under 2007 om inte Hotellbygget har påbörjats.
7. Brev från Claes Bratt, angående äldreboende i Valhallsskogen. Cleas förordar ett äldreboende enligt Valhallskonsortiets förslag. Han menar att det också skulle ge en vackrare infart från norr.
Styrelsen inställning till byggande i Valhallsskogen är oförändrad.

Nästa styrelsemöte den 22 mars

Vid protokollet Torgny Bergström
Justeras Thomas Brorsson

Bilaga 1

Ängelholms kommun
Byggnadsnämnden
262 80 Ängelholm Skälderviken 2007-02-15

Utställning II

”Hotelltomten” Kv. Lotsen 15 m fl. i Skälderviken.

Styrelsen för Skeldervikens Byalag har ingenting, utöver tidigare påpekanden, att erinra över förslaget till detaljplan för rubricerade.

För styrelsen i Skeldervikens Byalag

Thomas Brorsson
Ordf.

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 4 2005

Protokoll nr 4 fört vid Skeldervikens Byalagets
styrelsemöte 2005-09-01

Plats: Matsalen, Errarpsskola.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, , Britt Bengtsson, Evy Jansson, Jan Jansson, John Edholm,Sven Erik Dahlgren, Maj-Britt Barte, Lars Flodmark.

1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Protokollen från styrelsemöte tre justerades.

3. Grupperna redovisar:
Grannsamverkan: Tomas meddelade att grannsamverkansgruppen på Häggvägen nu är registrerad. Möte med kontaktpersonerna i samtliga grupper kommer att hållas i höst.
Historiegruppen: Britt meddelade att utställningen av fotografier från det gamla Skelderviken i församlingshemmet varit lyckad och uppskattad. Detsamma gällde filmvisningen på tisdagskafèet. Utställningslokalen ställdes till förfogande utan vederlag.
Seniorgruppen: Evy presenterade gruppens nya vice gruppledare Maj-Britt Barte.
Bryggruppen: John meddelade att bryggan varit ”badbar” sedan 1. juni och flotten från 1. juli. Båda har fungerat väl och inte skadats varken genom vädrets eller annans inverkan. Dock, någon dag innan detta möte slet sig flotte, drev i land och blev något demolerad. (När detta protokoll skrivs några dagar senare är den bärgad).
Trafikgruppen: Jan hade inget att rapportera denna gång.
Miljö och Natur: Slåttern på Sven Jons Udde genomfördes planenligt och gräset räfsades ihop till prydliga höstackar som kommunens parkförvaltning genast skulle hämta. Det har emellertid dröjt så höstackarna pryder fortfarande udden. (Lars som hade känt på höet i ett par stackar menar att det är av god kvalitet, utan mögel och väl användbart som foder). Svamputflykt under Thomas ledning går av stapeln 1 oktober med samling på torget kl. 10. Medtag kaffekorg ock något att transportera all svampen i.
Digitalfotogruppen och släktforskningsgruppen fortsätter sin verksamhet i höst.

4. Inkomna skrivelser
Från Ingvar Thorell angående trafiken och hastigheten i byn. Han erbjuder trafikgruppen sina tjänster. Jan tar hand om brevet och kontaktar Ingvar för utveckling av ärendet.
Från Johanna Rundgren som också erbjuder sina tjänster. Historiegruppen tar hand om detta ärende.

5 Övriga frågor
Förslag till nya stadgar
Lars Stavehaugs förslag gicks igenom och ändrades på en del punkter. Thomas renskriver det därmed reviderade förslaget och översänder det till styrelsen och Lars.
Möte med föreningarna i Skälderviken
Nästa möte är 20. september kl. 1900 på Lingvallen. Thomas kallar.
Höstens möten i styrelse och grupper
Schemat för höstens möten godkändes. Mötena kommer att hållas på Lingvallen som ställer utrymme till förfogande till avsevärt lägre pris än det skolan begär.
Medlemsmöte. Beslöts att arrangera ett möte med trafik som tema den 2 november kl 1900. Trafikgruppen arrangerar och ger ut erforderlig information.

6 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte 6. oktober.

7 Mötet avslutades

Vid protokollet
Lars Flodmark
Justeras
Thomas Brorsson

Kategori: Protokoll | Kommentera