Kategorier

Stadgar

Antagna på årsmötet 2006

§ 1 Namn
Föreningens namn är Skeldervikens Byalag.

§ 2 Målsättning
Vi i Skeldervikens Byalag vill lära känna vår historia, värna vårt samhälle och vara med och forma ortens framtid.

§ 3 Medlemmar
Den som betalar medlemsavgiften är medlem i Byalaget. Medlemsavgiften betalas per hushåll.
Varje enskild hushållsmedlem räknas som medlem.
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

§ 4 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och gruppledarna eller gruppledarnas ersättare, vilka alla väljs av årsmötet, för tiden fram till nästa årsmöte. Styrelsen utser en vice ordförande bland styrelseledamöterna. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Protokoll förs vid styrelsemöten.
Ordförande och kassör tecknar, var för sig, Byalagets firma.

§ 5 Grupper
Byalagets arbete bedrivs i grupper, inom ramen för Byalagets målsättning. Grupper bildas av Byalagets medlemmar efter samråd med styrelsen. Grupper kan uppstå och försvinna enligt beslut av gruppens egna medlemmar efter samråd med styrelsen.
Nybildade grupper väljer gruppledare och vice gruppledare, som adjungeras till styrelsen för tiden fram till årsmötet.
Före årsmötet skall varje grupp lämna förslag på gruppledare och vice gruppledare, till valberedningen.
Minnesanteckningar förs, minst en gång per termin, vid gruppmötena.
Gruppernas arbete redovisas fortlöpande på styrelsemöten.

§ 6 Valberedning
Årsmötet väljer en valberedning bestående av 2 ledamöter.
Valberedningen skall till årsmötet komma med förslag till styrelse och revisorer för kommande år. Valbara är endast medlemmar i byalaget.
Styrelseledamöter och revisorer kan ej ingå i valberedningen.

§ 7 Beslut
Med undantag av § 11 och 12 fattas beslut med enkel majoritet av de närvarande medlemmarna på mötet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst

§ 8 Årsmöte
Årsmötet skall hållas före februari månads utgång.
Styrelsen skall kalla samtliga medlemmar/hushåll senast 10 dagar före möte.
På årsmötet skall följande punkter tas upp:

1. Mötet öppnas.
2. Dagordningen fastställes.
3. Fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna.
4. Val av ordförande för årsmötet.
5. Val av sekreterare för årsmötet.
6. Val av två justerare/rösträknare för årsmötet som jämte ordföranden för årsmötet skall justera årsmötesprotokollet.
7. Verksamhetsberättelse och gruppernas redogörelse.
8. Ekonomisk redovisning.
9. Revisorernas rapport.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Motioner till årsmötet.
12. Val av styrelse för kommande verksamhetsår.

a Ordförande
b Kassör
c Sekreterare
d Gruppledare med ersättare

13. Val av 2 revisorer för kommande verksamhetsår.
14. Val av 2 personer till valberedningen för kommande verksamhetsår.
15. Medlemsavgiftens storlek för nästa år.
16. Mötet avslutas.
Annan inbördes ordning av ovanstående punkter kan beslutas av årsmötet.

§ 9 Medlemsmöte
Styrelsen kan, när den så finner lämpligt, kalla till medlemsmöte. Styrelsen måste även kalla till medlemsmöte inom 2 månader när minst 30 av byalagets medlemmar, med en skriftlig motion så begär. Styrelsen kallar samtliga medlemmar/hushåll till medlemsmöte senast 10 dagar före mötet. Dagordning och motion bifogas kallelsen.

§ 10 Motioner till årsmöte
Motioner till årsmöte lämnas skriftligen till ordföranden senast den 1 december.

§ 11 Stadgeändring
Stadgeändring kan endast beslutas av årsmötet. Motion om stadgeändring lämnas skriftligen till ordföranden senast den 1 december. Förslaget skall bifogas kallelsen till årsmötet och behandlas som separat punkt på årsmötet. Beslut om stadgeändring fattas med ¾ majoritet av vid årsmötet närvarande medlemmar.

§ 12 Upplösning av Skeldervikens byalag
Upplösning av byalaget kan endast beslutas av årsmötet. Förslag till upplösning lämnas skriftligen till ordföranden senast den 1 december. Förslaget skall bifogas kallelsen till årsmötet och behandlas som separat punkt på årsmötet. Beslut om upplösning av byalaget fattas av 2 på varandra följande årsmöte med ¾ majoritet av vid varje årsmöte närvarande medlemmar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.