Styrelsemöte nr 2 2007

Protokoll nr 2 fört vid Skeldervikens Byalags
styrelsemöte 2007-02-15

Plats: Matsalen på Lingvallen.

Närvarande: Thomas Brorsson, Jan Jansson, Evy Jansson, Lennart Rydberg, Torgny Bergström, John Edholm och Johan Flodmark (f.om. Övriga frågor 6.Tennisbanan)
Övriga närvarande: Karin Olsson valberedning.

Ordföranden hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

Till sekreterare valdes Torgny Bergström

Gruppernas redovisning:
Strand och brygga. Intet att redovisa.
Historiegruppen. Datum och plats för historieträffarna under våren är fastställda, det blir den 8/3, 29/3 och 12/4 på Fort Anna. En inbjudan till alla i Skälderviken kommer att delas ut.
Miljö och natur. Vid mötet med Banverk och Kommun 2007-01-26 meddelade Björn Pettersson att Parkingenjör Maria Brigander kommer att kontakta byalaget för en diskussion om områdena som berörs i samband med järnvägsbygget.
Grannsamverkan. Ett nytt grannsamverkansområde, (26) har bildats. Området omfattar Trastvägen och kontaktombud är Christer Johansson.
Seniorgruppen. Gruppens nästa möte blir den 26 mars kl 14 – 16 hos Karin Rönertz.
Trafikgruppen. Intet att redovisa.
Släktforskningsgruppen är i full gång med hembygdsforskningen.
Fotogruppen planerar för att ge ut en almanacka för 2008, då byalaget 10års jubilerar.

Övriga frågor.
1. Träff med Banverket och Kommunen den 26 jan.
Thomas och Torgny redovisade. Träffen kommer också att redovisas på årsmötet.
2. Färghuset
Thomas Brorsson och Kerstin Paulsson har varit på en träff i Färghuset regi. Mycket matnyttigt för husägare. Eventuellt kommer byalaget att be Färghuset att göra en likadan träff i Skälderviken. Färghuset ger Byalagets medlemmar 20 % rabatt på färg och 10% på andra varor.
3. Almviken, Lotsen 15 ny utställning nr.2
Styrelsens skrivelse till Byggnadsnämnden, bilaga 1.(se nedan)
4. Inbjudan till utbildning i ”Leader” landsbygdsprogram.
Vi avstår från att delta.
5. Årsmötet
Karin R bakar bullar, Ingrid B bakar kakor, Lennart R ordnar kaffe. Styrelsen kommer till Lingvallen klockan 18 för förberedelser.
6. Tennisbanan
Osäkert om ny bana på Lingvallen kan anläggas inför årets säsong. Vi tar upp frågan igen vid nästa styrelsemöte. Befintlig bana vid hotellet får användas under 2007 om inte Hotellbygget har påbörjats.
7. Brev från Claes Bratt, angående äldreboende i Valhallsskogen. Cleas förordar ett äldreboende enligt Valhallskonsortiets förslag. Han menar att det också skulle ge en vackrare infart från norr.
Styrelsen inställning till byggande i Valhallsskogen är oförändrad.

Nästa styrelsemöte den 22 mars

Vid protokollet Torgny Bergström
Justeras Thomas Brorsson

Bilaga 1

Ängelholms kommun
Byggnadsnämnden
262 80 Ängelholm Skälderviken 2007-02-15

Utställning II

”Hotelltomten” Kv. Lotsen 15 m fl. i Skälderviken.

Styrelsen för Skeldervikens Byalag har ingenting, utöver tidigare påpekanden, att erinra över förslaget till detaljplan för rubricerade.

För styrelsen i Skeldervikens Byalag

Thomas Brorsson
Ordf.

Kategori: Protokoll | Kommentera

Styrelsemöte nr 4 2005

Protokoll nr 4 fört vid Skeldervikens Byalagets
styrelsemöte 2005-09-01

Plats: Matsalen, Errarpsskola.

Närvarande: Thomas Brorsson, Torgny Bergström, , Britt Bengtsson, Evy Jansson, Jan Jansson, John Edholm,Sven Erik Dahlgren, Maj-Britt Barte, Lars Flodmark.

1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Protokollen från styrelsemöte tre justerades.

3. Grupperna redovisar:
Grannsamverkan: Tomas meddelade att grannsamverkansgruppen på Häggvägen nu är registrerad. Möte med kontaktpersonerna i samtliga grupper kommer att hållas i höst.
Historiegruppen: Britt meddelade att utställningen av fotografier från det gamla Skelderviken i församlingshemmet varit lyckad och uppskattad. Detsamma gällde filmvisningen på tisdagskafèet. Utställningslokalen ställdes till förfogande utan vederlag.
Seniorgruppen: Evy presenterade gruppens nya vice gruppledare Maj-Britt Barte.
Bryggruppen: John meddelade att bryggan varit ”badbar” sedan 1. juni och flotten från 1. juli. Båda har fungerat väl och inte skadats varken genom vädrets eller annans inverkan. Dock, någon dag innan detta möte slet sig flotte, drev i land och blev något demolerad. (När detta protokoll skrivs några dagar senare är den bärgad).
Trafikgruppen: Jan hade inget att rapportera denna gång.
Miljö och Natur: Slåttern på Sven Jons Udde genomfördes planenligt och gräset räfsades ihop till prydliga höstackar som kommunens parkförvaltning genast skulle hämta. Det har emellertid dröjt så höstackarna pryder fortfarande udden. (Lars som hade känt på höet i ett par stackar menar att det är av god kvalitet, utan mögel och väl användbart som foder). Svamputflykt under Thomas ledning går av stapeln 1 oktober med samling på torget kl. 10. Medtag kaffekorg ock något att transportera all svampen i.
Digitalfotogruppen och släktforskningsgruppen fortsätter sin verksamhet i höst.

4. Inkomna skrivelser
Från Ingvar Thorell angående trafiken och hastigheten i byn. Han erbjuder trafikgruppen sina tjänster. Jan tar hand om brevet och kontaktar Ingvar för utveckling av ärendet.
Från Johanna Rundgren som också erbjuder sina tjänster. Historiegruppen tar hand om detta ärende.

5 Övriga frågor
Förslag till nya stadgar
Lars Stavehaugs förslag gicks igenom och ändrades på en del punkter. Thomas renskriver det därmed reviderade förslaget och översänder det till styrelsen och Lars.
Möte med föreningarna i Skälderviken
Nästa möte är 20. september kl. 1900 på Lingvallen. Thomas kallar.
Höstens möten i styrelse och grupper
Schemat för höstens möten godkändes. Mötena kommer att hållas på Lingvallen som ställer utrymme till förfogande till avsevärt lägre pris än det skolan begär.
Medlemsmöte. Beslöts att arrangera ett möte med trafik som tema den 2 november kl 1900. Trafikgruppen arrangerar och ger ut erforderlig information.

6 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte 6. oktober.

7 Mötet avslutades

Vid protokollet
Lars Flodmark
Justeras
Thomas Brorsson

Kategori: Protokoll | Kommentera

Från motståndare till byggenskapen på Hotelltomten, Lotsen 15 m.fl.

Till
Ängelholms kommun
Kopia
Skeldervikens Byalag

Ärende:
Synpunkter på byggnationen vid gamla Restaurang Skälderviken.
Vi har genom Hamposten blivit informerde om Skeldervikens Byalags förslag för hotelltomten i en arkitekttävling.
Dessutm finner vi det märkligt att man kan gå ut med en arkitekttävling innan alla fastigheter är inköpta och statsplaner fastställda.
Våra synpunkter berör inte fastigheten lotsen (Restaurang Skälderviken). Även Byalagets ide om ”komfortboende” för äldre kan vara befogade, tror vi inte att detta är den ratta platsen.
De som undertecknat denna skrivelse anser att det inte skall ske någon bebyggelse i nuvarande parken av följande skäl:

1. Den planerade byggnationen vid gamla Restaurang Skalderviken på 20-25 bostadsrätter utgör en tillräcklig ”förtätning”av bebyggelsen i aktuellt område, ytterligare bebyggelse inåt i området skulle störa nuvarande bebyggelseform.

2. Befintligt parkområde med tillhörande lekplats och tennsbana utgör en oas och utnyttjas frekvent av bamfamiljer, barndaghem, för tennisutövande, och som promenad och träffpunkt för äldre.

3. Ett samhälles form och utveckling kräver att befintliga grönområden bevaras, speciellt med tanke på byggnationen i punkt l då det kommet att bli ett ökat behov att utnyttja parken.

4. Skäldervikens äldsta park har ett historiskt intresse med träd som inte går att återskapa.

Sammanfattning
Vi som undertecknat denna skrivelse kommer på alla sätt att motarbeta och överklaga byggnation i parkområdet.

Kategori: Artiklar | Kommentera