Om oss

Skeldervikens Byalag

Vi är en ideell förening som bildades 1998
Ordförande: Toiny Böös
Tel. 070-444 57 17
e-post: toinyboos@ektv.nu
Organisationsnr: 802467-9972
Bankgiro: 5699-9717
Swich: 123 374 88 86
Hemsida: www.skelderviken.se
Facebook: Skeldervikens Byalag
Instagram: skeldervikens_byalag

Möteslokal: Byastugan, Segelvägen 10, Gamla hamnen.

Kontakta vem du vill i styrelsen för våra olika intresseområden.

 ”Vi vill känna vår historia, värna vårt samhälle och vara med att forma vår framtid”.

Så står det i stadgarna för Byalaget och det arbetet sker i grupper som bildats för olika intresseområden. Byalaget är naturligtvis partipolitiskt obundet, men de frågor vi arbetar med har för det mesta en politisk dimension.
Alla är välkomna som medlemmar i Byalaget och man betalar bara en medlemsavgift per familj, årsavgiften är för närvarande 75 kr. Många har valt att bli medlemmar i Skeldervikens Byalag. 2019 var 541 ”familjer” medlemmar, huvudsakligen i Skälderviken och på Pomona, men även på andra ställen runt om i värden.

Arbetet i Byalaget bygger på grupper för olika intresseområden. I varje grupp utses en gruppledare och en vice gruppledare dessa utgör tillsammans med ordföranden, sekreterare och kassör  Byalagets styrelse. Alla medlemmar är välkomna att delta i gruppernas arbete. Det är också fritt fram att starta nya grupper och jobba med nya saker inom ramen för byalagets målsättning.

Hamnposten, vår egen tidning utkommer två gånger per år. Den delas ut till alla hushåll i Skälderviken och på Pomona och skickas till övriga medlemmar. Från och med 2019 delar vi ut Hamnposten och annan information också i Luntertun norr om Varvsvägen. Vi ger också 50 ex. till utvalda politiker och tjänstemän i Ängelholms kommun, ett bra sätt att berätta om vår verksamhet.

Vi har två värdefulla saker att ta hand om. Sven Jons brygga, den oerhört populära, men för väder och vind utsatta, badbryggan på Sven Jons udde. Och Byastugan, ett utmärkt litet hus i en historisk miljö, för våra möten.

Vi ordnar med gran på torget. Tillsammans med andra föreningar och ICA Källan ordnar vi Julmarknad och Knutsfest på torget. Gamla hamnens dag, första söndagen efter midsommar och nyårsgrillningen i Valhallsparken har blivit festliga tillställningar för hela familjen. Den årliga slåttern på Sven Jons udde bevarar den biten av kustremsan öppen. Vi gör jobbet med att slå och räfsa  men lånar slåttermaskinen av Ängelholms kommun som också kör bort gräset. Vi verkar också för en aktiv grannsamverkan, i syfte att minska risken för inbrott och skadegörelse.

Det finns mycket att göra för den som har tid och lust.

Valhallsskogen ligger oss alla varmt om hjärtat. Vi för en oförtröttlig kamp för att bevara skogen.

Styrelsen

Stadgar för Skeldervikens Byalag

Inklusive Årsmötesdagordning
Antagna på årsmötet 2006

 • 1 Namn

Föreningens namn är
Skeldervikens Byalag.

 • 2 Målsättning

Vi i Skeldervikens Byalag vill lära känna vår historia, värna vårt samhälle och vara med och forma ortens framtid.

 • 3 Medlemmar

Den som betalar medlemsavgiften är medlem i Byalaget. Medlemsavgiften betalas per hushåll.
Varje enskild hushållsmedlem räknas som medlem.
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

 • 4 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och gruppledarna eller gruppledarnas ersättare, vilka alla väljs av årsmötet, för tiden fram till nästa årsmöte. Styrelsen utser en vice ordförande bland styrelseledamöterna. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Protokoll förs vid styrelsemöten.
Ordförande och kassör tecknar, var för sig, Byalagets firma.

 • 5 Grupper

Byalagets arbete bedrivs i grupper, inom ramen för Byalagets målsättning. Grupper bildas av Byalagets medlemmar efter samråd med styrelsen. Grupper kan uppstå och försvinna enligt beslut av gruppens egna medlemmar efter samråd med styrelsen.
Nybildade grupper väljer gruppledare och vice gruppledare, som adjungeras till styrelsen för tiden fram till årsmötet.
Före årsmötet skall varje grupp lämna förslag på gruppledare och vice gruppledare, till valberedningen.
Minnesanteckningar förs, minst en gång per termin, vid gruppmötena.
Gruppernas arbete redovisas fortlöpande på styrelsemöten.

 • 6 Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning bestående av 2 ledamöter.

Valberedningen skall till årsmötet komma med förslag till styrelse och revisorer för kommande år. Valbara är endast medlemmar i byalaget.

Styrelseledamöter och revisorer kan ej ingå i valberedningen.

 • 7 Beslut

Med undantag av § 11 och 12 fattas beslut med enkel majoritet av de närvarande medlemmarna på mötet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 • 8 Årsmöte

Årsmötet skall hållas före februari månads utgång.
Styrelsen skall kalla samtliga medlemmar/hushåll senast 10 dagar före möte.

På årsmötet skall följande punkter tas upp:

 1. Mötet öppnas.
 2. Dagordningen fastställes.
 3. Fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna.
 4. Val av ordförande för årsmötet.
 5. Val av sekreterare för årsmötet.
 6. Val av två justerare/rösträknare för årsmötet som jämte ordföranden för årsmötet skall justera årsmötesprotokollet.
 7. Verksamhetsberättelse och gruppernas redogörelse.
 8. Ekonomisk redovisning.
 9. Revisorernas rapport.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Motioner till årsmötet.
 12. Val av styrelse för kommande verksamhetsår.
  a Ordförande b Kassör  c Sekreterare
  d Gruppledare med ersättare
 13. Val av 2 revisorer för kommande verksamhetsår.
 14. Val av 2 personer till valberedningen för kommande verksamhetsår.
 15. Medlemsavgiftens storlek för nästa år.
 16. Mötet avslutas.

Annan inbördes ordning av ovanstående punkter kan beslutas av årsmötet.

 • 9 Medlemsmöte

Styrelsen kan, när den så finner lämpligt, kalla till medlemsmöte. Styrelsen måste även kalla till medlemsmöte inom 2 månader när minst 30 av byalagets medlemmar, med en skriftlig motion så begär. Styrelsen kallar samtliga medlemmar/hushåll till medlemsmöte senast 10 dagar före mötet. Dagordning och motion bifogas kallelsen.

 • 10 Motioner till årsmöte
  Motioner till årsmöte lämnas skriftligen till ordföranden senast den 1 december.
 • 11 Stadgeändring
  Stadgeändring kan endast beslutas av årsmötet. Motion om stadgeändring lämnas skriftligen till ordföranden senast den 1 december. Förslaget skall bifogas kallelsen till årsmötet och behandlas som separat punkt på årsmötet. Beslut om stadgeändring fattas med ¾ majoritet av vid årsmötet närvarande medlemmar.
 • 12 Upplösning av Skeldervikens byalag
  Upplösning av byalaget kan endast beslutas av årsmötet. Förslag till upplösning lämnas skriftligen till ordföranden senast den 1 december. Förslaget skall bifogas kallelsen till årsmötet och behandlas som separat punkt på årsmötet. Beslut om upplösning av byalaget fattas av 2 på varandra följande årsmöte med ¾ majoritet av vid varje årsmöte närvarande medlemmar.

 

Skeldervikens Byalags styrelse 2020

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och gruppledare och vice gruppledare.

Ordf. Toiny Böös                0704445717                       toinyboos@ektv.nu 

Vice Ordf. Jonna Karlsson  0703000520                   jonnagold@hotmail.com                  

Kassör Torgny Bergström  0734120088                       torgny.bergstrom@engelholmshamn.se

Sekr. Karin Dacke Thall     0733906761                       dackethall@hotmail.se

                                                            Gruppledare och deras ersättare

Barn och Ungdomsgruppen

Jonna Karlsson                                          0703000520                       jonnagold@hotmail.com

Karin Dacke Thall                                    0733906761                       dackethall@hotmail.se

Bryggruppen

Christian Carlsson                                    0736334210 christiancarlsson@hotmail.com

Morgan Belletti Bengtsson 0707944459                                 morgan.b.bengtsson@rsnv.se

Byastugegruppen

Thomas Brorsson                                     0709375453            brorsson.thomas1@gmail.com

Lars Flodmark                                          0707297269                        lars.flodmark@ektv.nu

Grannsamverkansgruppen

Mats Holm                                               0709421430                        mgoholm@hotmail.com

Sven-Olof Hoffert                                   0738051453                   svenolof.hoffert@telia.com

Historiegruppen

Kerstin Paulsson                                       0703020839                        crezia@telia.com

Torgny Bergström                                    0734120088  torgny.bergstrom@engelholmshamn.se

Pomonagruppen

Tore Bernstrup                                         0768169736                        tore.bernstrup@ektv.nu

Arne Persson                                            0730979815                        arne_ullabritt@ektv.nu

Trafik o Naturgruppen   

Kent Johansson                                        0708693435                        kentlkdab@gmail.com

Carin Olsson                                            0701499800                        ke.c.olsson@gmail.com

Redaktionsgruppen 
                                                                                            
Torgny Bergström                                    0734120088  torgny.bergstrom@engelholmshamn.se

Lars Sumner                                             0706244463            lars.sumner@gmail.com.

 

Kalender

Vad händer i Byalaget och Byastugans bokningar